Now showing items 1152-1171 of 1357

  Title
  Uloga porodice i dimenzija ličnosti u razvoju depresije povezane sa rođenjem deteta [1]
  Uloga prenatalno neinvazivnog fetalnog skrininga u kontroli blizanačkih trudnoća nastalih postupkom vantelesnog oplođenja [1]
  Uloga purinskog nukleozidnog analoga-sulfinozina u inhibiciji rasta malignih ćelija neosetljivih na dejstvo hemioterapeutika [1]
  Uloga transkranijalne parenhimske sonografije i difuzione magnetske rezonance u otkrivanju strukturnih lezija rafe sistema moždanog stabla kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću i depresijom [1]
  Ultrastructural alterations in peripheral blood lymphocytes in type 2 diabetes patients [1]
  Ultrastrukturne promene u limfocitima periferne krvi bolesnika sa Diabetes mellitus-om tip 2 [1]
  University students' well-being and self-rated health in Italy and Serbia: exploring social and health determinants [1]
  Unmet health care needs as an indicator of availability, accessibility and acceptability of health care [1]
  Uporedna analiza doznih parametara u planiranju radikalne brahiterapije karcinoma grlića materice standardnom radiografijom i magnetnom rezonancom [1]
  Uporedna analiza efektivnosti, sigurnosti i isplativosti stentova obloženih lekovima u odnosu na klasične metalne stentove u lečenju ishemijske bolesti srca [1]
  Uporedna analiza efikasnosti protokola kardioplegije u prevenciji oštećenja srčanog mišića tokom koronarne hirurgije [1]
  Uporedna analiza hirurških tehnika za tretman stečenih defekata poglavine [1]
  Uporedna analiza kliničko-radiološke prezentacije, histološkog nalaza i operativnog ishoda tumora moždanog stabla [1]
  Uporedna analiza mamografije, ultrasonografije i ultrazvučne elastografije u razlikovanju lezija u dojkama [1]
  Uporedna analiza otvorenog i endovaskularnog lečenja aneurizmi abdominalne aorte kod bolesnika sa visokim rizikom [1]
  Uporedna studija kliničkih i patomorfoloških karakteristika malignih tumora jezika i poda usne duplje [1]
  Uporedno ispitivanje klasičnih i molekularnih metoda u dijagnostici pneumonije izazvane bakterijom Mycoplasma pneumoniae kod dece [1]
  Uporedno ispitivanje vakcinalnih sojeva i cirkulišućih izolata Bordetella pertussis u Republici Srbiji [1]
  Urgent carotid endarterectomy in patients with acute neurological ischemic events in progression [1]
  Urgentna karotidna endarterektomija kod pacijenata sa akutnim neurološkim deficitom u razvoju [1]