Now showing items 1132-1151 of 1283

  Title
  Uticaj metformina i simvastatina na mitofagiju u hepatocitima miševa na režimu ishrane sa visokim sadržajem masti [1]
  Uticaj metformina na apoptozu ćelija glioma i melanoma in vitro i na rast melanoma in vivo [1]
  Uticaj metilprednizola na ekspresiju i produkciju interferona-Θ i interleukina-17 u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu [1]
  Uticaj negativne modulacije benzodiazepinskog mesta vezivanja GABA-A receptora na ispoljavanje različitih bihejvioralnih efekata benzodiazepina kod pacova [1]
  Uticaj nivoa cirkulišućeg serumskog vaskularnog endotelnog faktora rasta i stepena angiogeneze aspiriranog tromba na angiografski i klinički ishod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Uticaj obima limfadenektomije na rezultate hirurškog lečenja obolelih od karcinoma glave pankreasa [1]
  Uticaj operativne metode na ishod hirurškog lečenja sindaktilije šake kod dece [1]
  Uticaj opsega resekcije na rezultate hirurškog lečenja obolelih od neuroendokrinih tumora pankreasa [1]
  Uticaj polifenola prirodnog porekla i sintetskih otvarača kalijumovih kanala na kontraktilnost izolovanog uterusa [1]
  Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja [1]
  Uticaj polimorfizama MDR1 gena na metabolizam kalcineurinskih inhibitora i funkciju presađenog bubrega [1]
  Uticaj povećanog intraabdominalnog pritiska u okviru intraabdominalne hipertenzije na stopu smrtnosti u jedinici intenzivnog lečenja [1]
  Uticaj preoperativnih faktora i primenjene operativne procedure na incidencu i mogućnosti lečenja recidiva nesitnoćelijskog karcinoma pluća [1]
  Uticaj pretretmana vitaminom D na strukturne i biohemijske promene uzrokovane prolaznom globalnom ishemijom mozga džerbila [1]
  Uticaj primene kortikosteroida kadaveričnom donoru na ishod transplantacije bubrega [1]
  Uticaj primene medikamentozne terapije na razvoj depresivnog poremećaja kod osoba obolelih od hroničnog hepatitisa C [1]
  Uticaj prisustva tiroid-peroksidaznih antitela na ishod vantelesne oplodnje [1]
  Uticaj promene reaktivnosti hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine na ishod kod bolesnika sa sistemskim inflamatornim odgovorom [1]
  Uticaj različitih faktora na preživljavanje arteriovenskih fistula kod bolesnika na hemodijalizi [1]
  Uticaj različitih operativnih tehnika tokom hirurške revaskularizacije miokarda na oksidativni stres i antioksidativnu zaštitu [1]