Now showing items 1257-1276 of 1367

  Title
  Značaj biomarkera u proceni oštećenja zgloba kod bolesnika sa hemofilijom [1]
  Značaj blokade cervikalnog pleksusa za ishod hirurškog lečenja karotidne bolesti [1]
  Značaj Dopler ehosonografije u proceni stepena fetalne anemije u trudnoćama sa Rh aloimunizacijom [1]
  Značaj Doppler-ehokardiografskih parametara leve komore za procenu stepena aortne stenoze i ranu prognozu toka bolesti [1]
  Značaj ehokardiografije i ambulatornog praćenja arterijskog krvnog pritiska za rano otkrivanje, tok i prognozu dijabetesne kardiomiopatije [1]
  Značaj ekspresije faktora proliferacije i proteina regulacije ćelijskog ciklusa u gigantocelularnom tumoru kosti [1]
  Značaj ekspresije i polimorfizama receptora sličnih Toll-u 2 i 4 u zapaljenskim oboljenjima srednjeg uva i njihovim komplikacijama [1]
  Značaj ekspresije markera neoangiogeneze u patohistološkoj dijagnozi nodularnih lezija štitaste žlezde porekla folikularnih ćelija [1]
  Značaj genetskih i faktora sredine u nastanku idiopatskih bronhiektazija kod dece [1]
  Značaj genetskog polimorfizma glutation transferaza u nastanku balkanske endemske nefropatije [1]
  Značaj genskih polimorfizama IL28B u predikciji stabilnog virusološkog odgovora pacijanta sa hroničnim C hepatitisom [1]
  Značaj hemodinamskih i biohemijskih pokazatelja prvog trimestra trudnoće u proceni rizika za nastanak komplikacija poremećaja placentacije [1]
  Značaj hirurškog pristupa za ishod lečenja bolesnika sa karcinomom jednjaka i ezofagogastričnog prelaza [1]
  Značaj intramedularne stabilizacije u lečenju inegaliteta donjih ekstremiteta metodom po Ilizarovu kod dece [1]
  Značaj ispitivanja motorne funkcije žučne kesice radionuklidnom i ultrasonografskom metodom u bolesnika sa oboljenjima hepatobilijarnog sistema [1]
  Značaj ispitivanja proliferativnih markera ciklina A i Ki-67 i telomeraze u karcinomu bubrežnih ćelija [1]
  Značaj izbora resekcionih procedura u lečenju karcinoma Vaterove papile u Tis, T1 T2 stadijumu [1]
  Značaj kariotipizacije fetusa sa izolovanom anomalijom otkrivenom ultrazvučnim pregledom [1]
  Značaj kliničkih, biomolekularnih i patoloških parametara za prognozu Ewing sarkoma kosti kod dece [1]
  Značaj kliničko-patoloških prediktora za prisustvo metastaza u stražarskim (sentinel) limfnim čvorovima kod obolelih od melanoma kože [1]