Now showing items 1048-1067 of 1253

  Title
  Učestalost i faktori rizika za pojavu mikrokarcinoma štitaste žlezde [1]
  Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacije gena za glukocerebrozidazu [1]
  Učestalost, faktori rizika i ishodi padova kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću [1]
  Uloga autofagije u antileukemijskom dejstvu citarabina i idarubicina in vitro [1]
  Uloga centralnih V2 vazopresinskih receptora u kardiovaskularnoj homeostazi [1]
  Uloga citomegalovirusa i Epštajn-Bar virusa u nastanku i progresiji karcinoma pljuvačnih žletda [1]
  Uloga D-dimera u predviđanju toka i ishoda akutnog pankreatitisa u dece [1]
  Uloga glutation transferaza kao biomarkera rizika za nastanak karcinoma jajnika [1]
  Uloga Interleukina-23 u prevremenom razvoju emfizema pluća među HIV-1 + pušačima [1]
  Uloga kalijumovih kanala u efektima rezveratrola i naringenina na izolovanim venskim krvnim sudovima čoveka i pacova [1]
  Uloga kanabinoidnih CB1 receptora u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre izazvane dijetom bogatom mastima kod miševa [1]
  Uloga kinaze aktivirane adenozin monofosfatom u neurotoksičnom delovanju alfa-sinukleina in vitro [1]
  Uloga kopeptina kao dijagnostičkog i prognostičkog biomarkera u karotidnoj hirurgiji [1]
  Uloga laserske endoskopske litotripsije u hirurškom lečenju urolitijaze kod dece [1]
  Uloga multidetektorske kompjuterizovane tomografije u dijagnozi i razlikovanju pankreatobilijarnog od intestinalnog tipa adenokarcinoma periampularne regije [1]
  Uloga polnih steroida u infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina [1]
  Uloga prenatalno neinvazivnog fetalnog skrininga u kontroli blizanačkih trudnoća nastalih postupkom vantelesnog oplođenja [1]
  Uloga purinskog nukleozidnog analoga-sulfinozina u inhibiciji rasta malignih ćelija neosetljivih na dejstvo hemioterapeutika [1]
  Uloga transkranijalne parenhimske sonografije i difuzione magnetske rezonance u otkrivanju strukturnih lezija rafe sistema moždanog stabla kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću i depresijom [1]
  Ultrastructural alterations in peripheral blood lymphocytes in type 2 diabetes patients [1]