Now showing items 1143-1162 of 1367

  Title
  Učestalost i faktori rizika za pojavu mikrokarcinoma štitaste žlezde [1]
  Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacije gena za glukocerebrozidazu [1]
  Učestalost pothranjenosti i nedostatka vitamina D kod bolesnika sa limfoproliferativnim oboljenjima i njihov uticaj na ishod bolesti [1]
  Učestalost, faktori rizika i ishodi padova kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću [1]
  Uloga autofagije u antileukemijskom dejstvu citarabina i idarubicina in vitro [1]
  Uloga centralnih V2 vazopresinskih receptora u kardiovaskularnoj homeostazi [1]
  Uloga citomegalovirusa i Epštajn-Bar virusa u nastanku i progresiji karcinoma pljuvačnih žletda [1]
  Uloga D-dimera u predviđanju toka i ishoda akutnog pankreatitisa u dece [1]
  Uloga glutation transferaza kao biomarkera rizika za nastanak karcinoma jajnika [1]
  Uloga Interleukina-23 u prevremenom razvoju emfizema pluća među HIV-1 + pušačima [1]
  Uloga kalijumovih kanala u efektima rezveratrola i naringenina na izolovanim venskim krvnim sudovima čoveka i pacova [1]
  Uloga kanabinoidnih CB1 receptora u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre izazvane dijetom bogatom mastima kod miševa [1]
  Uloga kinaze aktivirane adenozin monofosfatom u neurotoksičnom delovanju alfa-sinukleina in vitro [1]
  Uloga kopeptina kao dijagnostičkog i prognostičkog biomarkera u karotidnoj hirurgiji [1]
  Uloga laserske endoskopske litotripsije u hirurškom lečenju urolitijaze kod dece [1]
  Uloga multidetektorske kompjuterizovane tomografije u dijagnozi i razlikovanju pankreatobilijarnog od intestinalnog tipa adenokarcinoma periampularne regije [1]
  Uloga polimorfizama gena za endotelnu azot-oksid sintetazu, katehol-O-metil transferazu, glutation S transferazu M1 i T1 i ekspesija proinflamatornih citokina u pojavi preeklampsije [1]
  Uloga polnih steroida u infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina [1]
  Uloga porodice i dimenzija ličnosti u razvoju depresije povezane sa rođenjem deteta [1]
  Uloga prenatalno neinvazivnog fetalnog skrininga u kontroli blizanačkih trudnoća nastalih postupkom vantelesnog oplođenja [1]