Now showing items 670-689 of 1367

  Title
  Odgovor alveolo-kapilarne membrane na kontinuiranu fizičku aktivnost kod vrhunskih sportista sa različitom adaptacijom respiratornog sistema [1]
  Odnos aerobnog kapaciteta, dijastolne funkcije leve komore i autonomnog balansa srca kod bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 [1]
  Odnos koncentracije proinflamatornih citokina u serumu i kliničkih, parazitoloških i hematoloških promena u toku importovane malarije [1]
  Odnos poremećaja insulinske rezistencije i sekrecije kod gojaznih adolescenata sa visokim rizikom za tip 2 dijabetesa [1]
  Odnos serumskih parametara sistemske inflamacije, oksidativnog stresa i lipidnog statusa kao zajedničkih biomarkera za idiopatsku plućnu fibrozu i nesitnoćelijski karcinom pluća [1]
  Određivanje biomehaničkih, anatomskih i patomorfoloških parametara koji utiču na snagu aneurizmatskog zida i njihova uloga u proceni rizika od rupture aneurizme abdominalne aorte [1]
  Određivanje genetičkih i proteinskih biomarkera u pacijenata sa karcinoidom bronha [1]
  Određivanje polimorfizma lokusa humanih leukocitnih antigena u populaciji potencijalnih davalaca matičnih ćelija hematopoeze u Srbiji [1]
  Određivanje prediktora lošeg ishoda i terapijskih postupaka kod preterminske novorođenčadi sa intraventrikularnom hemoragijom [1]
  Određivanje preoperativnih ultrazvučnih parametara kao prediktora za istovremenu operaciju degenerativne stenoze aortnog zaliska i dilatirane ascendentne aorte [1]
  Određivanje skora kalcijuma koronarnih arterija kao skrining rane detekcije ishemijske bolesti srca kod asimptomatskih ispitanika sa dijabetesom [1]
  Oksidativni stres i hemodinamski parametri kod bolesnika sa hroničnom srčanom insuficijencijom [1]
  Oksidativni stres i ravnoteža bioelemenata kod pacijentkinja u postupku vantelesnog oplođenja [1]
  Oksitocinski receptori u paraventrikularnom jedru hipotalamusa u autonomnoj kontroli kardiovaskularnog sistema [1]
  Outcome of surgical myocardial revascularization using the radial artery [1]
  Oxidative stress analysis in tissue of papillary thyroid carcinoma [1]
  Oxidative stress and hemodinamic parametars in patients with hronic heart failure [1]
  Oxidative stress and trace elements balance in patients during in vitro fertilization cycles [1]
  Parameters of bone structure and strength in fracture risk assessment at women in postmenopausal period [1]
  Parameters of radical resection in laparoscopic and open colon and rectal cancer surgery [1]