Now showing items 660-679 of 1367

  Title
  Nanostructural and microarchitectural bone properties of human femoral neck : implications for age-related bone fragility in women [1]
  Neinvazivno ispitivanje arterijske splanhnične cirkulacije u cirozi jetre:povezanost sa serumskim azot monoksidom (NO) i amonijakom [1]
  Neurological complications in patients with end-stage renal disease [1]
  Neurološke komplikacije kod bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom [1]
  New method for quantitative assessment of parathyroid lesions in primary hyperparathyroidism by dynamic dual tracer scintigraphic investigation [1]
  Nezadovoljene zdravstvene potrebe kao pokazatelj dostupnosti, pristupačnosti i prihvatljivosti zdravstvene zaštite [1]
  Nivoi međućelijskog adhezionog molekula-1 i vaskularnog ćelijskog adhezionog molekula-1 u serumu obolelih od bipolarnog afektivnog poremećaja i shizofrenije [1]
  Noncemented total hip endoprosthesis implantation efficiency after previous Chiari pelvic osteotomy [1]
  Noninvasive research of arterial splanchnic circulation in liver cirrhosis:correlation with serum nitric oxide (NO) and ammonia [1]
  Novi metod za kvantitativnu procenu promena u paraštitastoj žlezdi u primarnom hiperparatiroidizmu dinamskom scintiografijom sa dva radiofarmaka [1]
  Odgovor alveolo-kapilarne membrane na kontinuiranu fizičku aktivnost kod vrhunskih sportista sa različitom adaptacijom respiratornog sistema [1]
  Odnos aerobnog kapaciteta, dijastolne funkcije leve komore i autonomnog balansa srca kod bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 [1]
  Odnos koncentracije proinflamatornih citokina u serumu i kliničkih, parazitoloških i hematoloških promena u toku importovane malarije [1]
  Odnos poremećaja insulinske rezistencije i sekrecije kod gojaznih adolescenata sa visokim rizikom za tip 2 dijabetesa [1]
  Odnos serumskih parametara sistemske inflamacije, oksidativnog stresa i lipidnog statusa kao zajedničkih biomarkera za idiopatsku plućnu fibrozu i nesitnoćelijski karcinom pluća [1]
  Određivanje biomehaničkih, anatomskih i patomorfoloških parametara koji utiču na snagu aneurizmatskog zida i njihova uloga u proceni rizika od rupture aneurizme abdominalne aorte [1]
  Određivanje genetičkih i proteinskih biomarkera u pacijenata sa karcinoidom bronha [1]
  Određivanje polimorfizma lokusa humanih leukocitnih antigena u populaciji potencijalnih davalaca matičnih ćelija hematopoeze u Srbiji [1]
  Određivanje prediktora lošeg ishoda i terapijskih postupaka kod preterminske novorođenčadi sa intraventrikularnom hemoragijom [1]
  Određivanje preoperativnih ultrazvučnih parametara kao prediktora za istovremenu operaciju degenerativne stenoze aortnog zaliska i dilatirane ascendentne aorte [1]