Now showing items 74-93 of 99

  Title
  Могућности ГИС-а у управљању заштићеним природним добрима [1]
  Мониторинг промена коришћења пољопривредног земљишта даљинском детекцијом у региону Аљџафара - Либија [1]
  Настанак, карактеристике и могућности ревитализације браунфилда велике површине у Републици Српској [1]
  Нодални центри - детерминанта одрживог развоја система насеља Златиборског округа [1]
  Нодални центри Топличког округа [1]
  Одрживи развој заштићеног руралног простора Србије [1]
  Примена савремених класификација климата на климатску регионализацију Србије [1]
  Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања [1]
  Размештај становништва Србије у контексту теорија о популационом оптимуму [1]
  Регионализација као детерминанта просторног развоја Републике Српске [1]
  Социјални аспекти у просторном развоју рударских региона - могућност унапређења на примеру Србије [1]
  Српска Црна Гора - савремене географске промене у функцији регионалног развоја [1]
  Старост као демографска одредница потрошње домаћинстава у Србији [1]
  Структурне промене и просторна диференцијација пољопривреде у сеоским насељима региона Београда [1]
  Теоријско-методолошке основе дефинисања критеријума и индикатора просторног развоја Србије [1]
  Транзиција ферилитета и контрола рађања становништва Тимочке крајине [1]
  Трансформација бања Србије у савремене центре spa и wellness туризма [1]
  Туризам Шумадијског округа у контексту одрживог развоја [1]
  Увођење просторне димензије у проучавању колебања климе у Србији у инструменталном периоду [1]
  Улога и значај планирања инфраструктуре у развоју планинског туризма у Србији [1]