Now showing items 816-835 of 919

  Title
  Uloga Sonic Hedgehog signalnog puta u regulaciji ekspresije SOX18 gena u HeLa ćelijama, kao model sistemu karcinoma grlića materice [1]
  Uloga TALE transkripcionih faktora u regulaciji ekspresije SOX3 gena retinoičnom kiselinom [1]
  Uloga transkripcionog faktora DREB2A i malih RNK miR398a/b i miR408 u odgovoru graška (Pisum sativum L.) na dehidrataciju [1]
  Uloga vanćelijskih proteina toplotnog stresa u inflamaciji povezanoj sa posttraumatskim stresnim poremećajem [1]
  Uspostavljanje rezistentnih tumorskih ćelijskih linija kao modela za testiranje novih hemioterapeutika : molekularna karakterizacija rezistencije nastale dugotrajnim izlaganjem paklitakselu [1]
  Uticaj abiotičkih stresora na stabilnost razvića i morfološku varijabilnost Iris pumila u prirodnim i eksperimentalnim populacijama [1]
  Uticaj adrenalina i efedrina na pojavu primarnih oštećenja DNK u limfocitima čoveka in vitro [1]
  Uticaj antocijana i njihovih metabolita na funkciju endotelnih ćelija i trombocita čoveka in vitro [1]
  Uticaj atrazina i bisfenola A na funkciju granuloza ćelija ovarijuma pacova [1]
  Uticaj B vitaminskih kompleksa i ribavirina na odgovor nervnih i glijskih ćelija i oporavak motornih funkcija nakon povrede mozga pacova [1]
  Uticaj biljke domaćina na kriptičnu diferencijaciju populacija vektora Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865 (Hemiptera: Cixiidae) i epidemiološke puteve prenošenja 'Candidatus Phytoplasma solani' [1]
  Uticaj brasinosteroida 24-epibrasinolida na klijanje i rane faze rastenja i razvića različitih hibrida kukuruza (Zea mays L.) [1]
  Uticaj citrusnih flavanona na tireoidnu homeostazu i lipidni status starih pacova [1]
  Uticaj delimičnog isušivanja korenova na ekspresiju NCED, TAO1 i EIL1 gena i rastenje divljeg tipa i flacca mutanta paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) [1]
  Uticaj dugotrajne dijetalne restrikcije na insulinski signalni put u mozgu pacova tokom starenja [1]
  Uticaj dugotrajne restrikcije hrane na ekspresiju glukokortikoidnog receptora u prednjem mozgu pacova tokom starenja [1]
  Uticaj elektromagnetnog polja (0,5 mT, 50 Hz) na motorno ponašanje, parametre oksidativnog stresa i morfološke karakteristike mozga nakon eksperimentalno izazvane moždane ishemije na modelu pustinjskog miša [1]
  Uticaj elektromagnetnog polja (2 mT, 50 Hz) na spontanu bioelektričnu aktivnost neurona antenalnog lobusa adulta Morimus funereus (Insecta, Coleoptera) [1]
  Uticaj etanolnog ekstrakta lista masline (Olea europaea L.) na genomsku nestabilnost, parametre oksidativnog stresa i inflamacije kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom [1]
  Uticaj fulerenola na učestalost hromozomskih aberacija i mikronukleusa u ćelijskoj liniji CHO-K1 ovarijuma hrčka i u kulturi limfocita periferne krvi čoveka [1]