Now showing items 543-562 of 927

  Title
  Molekularni markeri hronične inflamacije i apoptoze kod inflamatornih bolesti creva [1]
  Molekularni markeri poremećaja koagulacije, inflamacije, apoptoze, formiranja i remodelovanja koštanog tkiva kod Leg-Kalve-Pertesove bolesti [1]
  Molekularni mehanizmi antioksidativnog dejstva ekstrakta kičice (Centaurium erythraea RAFN) u eksperimentalnom modelu dijabetesa pacova [1]
  Molekularni mehanizmi antiproliferativnog dejstva rutenijum(II)-arenskog kompleksa sa izohinolin-3-karboksilnom kiselinom kao ligandom u uslovima in vitro [1]
  Molekularni mehanizmi patogeneze mijeloproliferativnih neoplazija : poremećaj ekspresije gena uključenih u proliferaciju i apoptozu [1]
  Molekularni mehanizmi regulacije antioksidativnih enzima u mozgu i jetri akutno i/ili hronično stresiranih pacova [1]
  Molekularni mehanizmi regulacije ekspresije gena za CXCL 12 u beta ćelijama pankreasa pacova [1]
  Molekularno kloniranje i analiza gena za aspartičnu proteinazu heljde (Fagopyrum esculentum Moench) [1]
  Molekularno profilisanje i karakterizacija trostruko negativnih i hormonski zavisnih tumora dojke [1]
  Molekularno-citogenetička karakterizacija hromozomskih prekida u limfocitima periferne krvi pacijenata obolelih od Fankonijeve anemije u različitim fazama bolesti [1]
  Molekularno-genetička osnova kongenitalne adrenalne hiperplazije u Srbiji: karakterizacija mutacija u CYP21A2 genu [1]
  Molekulske i ultrastrukturne promene tokom fragmentacije preimplatacionih humanih embriona: veza sa zastojem razvića [1]
  Molekulske osnove strukturnog remodeliranja mitohondrija indukovanog kalcijumom i insulinom u mrkim adipocitima pacova [1]
  Molekulski mehanizmi citotoksičnog delovanja trans-kompleksa platine(II) i platine(IV) sa piridinskim derivatima kao ligandima [1]
  Molekulski mehanizmi metaboličke regulacije u hibernaciji i tokom aklimacije na hladnoću kod tekunice (Spermophilus citellus) [1]
  Molekulski mehanizmi strukturnog remodeliranja mrkog masnog tkiva pacova indukovanog insulinom [1]
  Morfofunkcionalne osobine reproduktivnog sistema nezrelih i acikličnih ženki pacova nakon tretmana fitoestrogenima iz soje [1]
  Morfogeneza i regeneracija biljaka šalota (Allium ascalonicum L.) i vlašca (A. schoenoprasum L.) in vitro [1]
  Morfološka i ekološka diferencijacija populacija kompleksa Jovibarba heuffelii (Schott) A. Löve & D. Löve (Crassulaceae) [1]
  Morfološka i genetička karakterizacija Aphidius colemani kompleksa vrsta (Hymenoptera, Braconidae) [1]