Now showing items 428-447 of 919

  Title
  Isolation, characterization and functional properties of human adipose tissue stem cells [1]
  Isolation, characterization and investigation of probiotic properties of indigenous lactobacilli strains [1]
  Ispitivanje antitumorskog delovanja 6-[trifenilstanil]-1-heksanola vezanog za mezoporozni nanomaterijal SBA-15 u modelu mišjeg melanoma in vitro i in vivo [1]
  Ispitivanje elemenata respiratornog lanca gljive Phycomyces blakesleeanus burgeff: veza sa metabolizmom fosfatnih jedinjenja [1]
  Ispitivanje genetičke varijabilnosti lokalnih populacija kukuruza (Zea mays L.) molekularnim markerima [1]
  Ispitivanje imunomodulatornog i citotoksičnog efekta vodenog ekstrakta bele imele (Viscum album L.) in vitro i u pacijentkinja na terapiji antraciklinskim hemioterapeuticima [1]
  Ispitivanje mehanizma antitumorskog delovanja derivata antrahinona in vitro [1]
  Ispitivanje probiotičkih i imunomodularnih karakteristika prirodnih izolata enterokoka u modelima in vitro i in vivo [1]
  Ispitivanje ranih markera procesa neuroinflamacije i oksidativnog stresa u mozgu transgenog hSOD1 G93A pacova kao eksperimentalnog modela amiotrofične lateralne skleroze [1]
  Ispitivanje senzitivnosti genoma kod pacijenata sa bolestima hromozomske nestabilnosti . [1]
  Ispitivanje uloge komponenti ESL1 antigena Trichinella spiralis u oblikovanju imunskog odgovora Dark agouti pacova [1]
  Ispitivanje uloge molekula vanćelijskog matriksa tenascina-C u regulaciji strukturne i funkcionalne plastičnosti malog mozga i oblikovanju ponašanja miša nakon izlaganja uslovima obogaćene sredine [1]
  Ispitivanje uticaja aloe emodina na ćelije melanoma B16 i A375 i njihovu osetljivost na citostatike i imunski odgovor [1]
  Izolacija i karakterizacija bioaktivnih sekundarnih metabolita iz odabranih sojeva roda Streptomyces [1]
  Izolacija, karakterizacija i funkcionalna svojstva humanih matičnih ćelija masnog tkiva [1]
  Izolacija, karakterizacija i ispitivanje probiotskih osobina autohtonih sojeva laktobacila [1]
  Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64 [1]
  Karakterizacija antimikrobnih supstanci prirodnih izolata Bacillus sp. za primenu u biološkoj kontroli fitopatogenih bakterija i gljiva [1]
  Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom [1]
  Karakterizacija ekstracelularnih proteina bakterija iz rodova Staphylococcus i Lactobacillus [1]