Now showing items 423-442 of 889

  Title
  Ispitivanje uloge komponenti ESL1 antigena Trichinella spiralis u oblikovanju imunskog odgovora Dark agouti pacova [1]
  Ispitivanje uloge molekula vanćelijskog matriksa tenascina-C u regulaciji strukturne i funkcionalne plastičnosti malog mozga i oblikovanju ponašanja miša nakon izlaganja uslovima obogaćene sredine [1]
  Ispitivanje uticaja aloe emodina na ćelije melanoma B16 i A375 i njihovu osetljivost na citostatike i imunski odgovor [1]
  Izolacija i karakterizacija bioaktivnih sekundarnih metabolita iz odabranih sojeva roda Streptomyces [1]
  Izolacija, karakterizacija i funkcionalna svojstva humanih matičnih ćelija masnog tkiva [1]
  Izolacija, karakterizacija i ispitivanje probiotskih osobina autohtonih sojeva laktobacila [1]
  Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64 [1]
  Karakterizacija antimikrobnih supstanci prirodnih izolata Bacillus sp. za primenu u biološkoj kontroli fitopatogenih bakterija i gljiva [1]
  Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom [1]
  Karakterizacija humanog mišićnog proteina Ankrd2 [1]
  Karakterizacija i in vitro biološke aktivnosti fenolnih jedinjenja graška (Pisum sativum L) [1]
  Karakterizacija i ispitivanje imunomodulatornih svojstava mezenhimskih matičnih ćelija izolovanih iz dentalnog tkiva čoveka [1]
  Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova [1]
  Karakterizacija molekulskih vrsta specifičnog antigena prostate čoveka primenom imunoafinitetne hromatografije na čipu [1]
  Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih kapi izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff [1]
  Karakterizacija površinskih molekula bakterijskih ćelija odgovornih za potencijalnu probiotičku aktivnost prirodnih izolata laktobacila [1]
  Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. BGRA43 kao potencijalnog probiotika [1]
  Kateholamini kao medijatori delovanja muških polnih hormona na timopoezu : [1]
  Komparativna analiza agenasa za biološku kontrolu patogenih gljiva izolovanih sa lekovitih biljaka [1]
  Komparativna analiza pigmentnih lezija i zdravog tkiva kože optičkim spektroskopskim metodama [1]