Now showing items 21-40 of 903

    Title
    Analiza ektopičnog osteogenog potencijala mezenhimskih matičnih ćelija belog masnog tkiva kod miša na osnovu relativne ekspresije gena markera osteogeneze [1]
    Analiza fosforilacije glukokortikoidnog receptora u limfocitima zdravih ljudi i pacijenata sa akutnom epizodom depresivnog poremećaja [1]
    Analiza govorno-jezičkog, socio-emocionalnog i kognitivnog razvoja bolesnika sa heterozigotnom mikrodelecijom regiona q11.2 na hromozomu 22 [1]
    Analiza interakcija laktobacila sa crevnom mukozom pacova [1]
    Analiza p53 gena i HPV infekcija u karcinomima grlića materice i jajnika [1]
    Analiza perifitona sa veštačkih podloga Savskog jezera i jezera Vrutci [1]
    Analiza polimorfizama gena za receptor za vitamin D i gena asociranih sa trombofilijom kod žena sa idiopatskim infertilitetom [1]
    Analiza prirode rezistencije na hinolone i molekularna tipizacija odabranih serotipova Salmonella enterica subspecies enterica [1]
    Analiza promotorskih varijanti gena TGFB1 kao faktora rizika i modulatora odgovora na terapiju astme [1]
    Analiza promotorskih varijanti genaCYP2C19 i njihova uloga u predviđanju terapijskog odgovora na lek klopidogrel kod pacijenata sa infarktom miokarda i stenozom kariotida [1]
    Analiza regulatornih regiona i ekspresija sgm gena bakterije Micromonospora zionensis [1]
    Analiza učestalosti i tipova mutacija KRAS i BRAF gena u karcinomima kolorektuma u populaciji Srbije [1]
    Analiza uloge gena SOX1 i SOX3 u promovisanju malignog fenotipa ćelija glioblastoma [1]
    Analiza uticaja 3' kraja humanog protrombinskog gena na njegovu ekspresiju i patogenezu trombofilije [1]
    Analiza velikog konjugabilnog plazmida bakterije Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis S50 [1]
    Analyses of expression, activity and localization of the new type of aspartic proteinase (FeAPL1) from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) [1]
    Analysis of effects of SOX2 overexpression on pluripotency, proliferation and neural differentation of embryonal carcinoma NT2/D1 cells [1]
    Analysis of human prothrombin gene 3' end influence on prothrombin gene expression and pathogenesis of thrombophilia [1]
    Analysis of interactions of lactobacilli with rat gut mucosa [1]
    Analysis of large conjugative plasmid of Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis S50 [1]