Now showing items 194-213 of 919

  Title
  Ecophysiological adaptations of Pinus nigra Arn., Aesculus hippocastanum L. and Platanus acerifolia (Ait.) Willd. species in urban environments with different sources of pollution [1]
  Ecophysiological adaptations of selected herbaceous plants growing on the fly ash deposits of thermoelectric plant 'Nikola Tesla - A' in Obrenovac [1]
  Efekat eksperimentalnog dijabetesa tipa 1 i supstitucione terapije na molekule regulisane insulinom u srcu pacova [1]
  Efekat ekspresije gena za protein-kinazu 1 duvana (NPK1) kod transformisanih biljaka karfiola (Brassica oleracea L. var. botrytis) na razvoj tolerancije prema povišenim koncentracijama NaCI in vitro [1]
  Efekat elektromagnetnog polja (50Hz, 0,25mT) na komponente adaptivne vrednosti i morfometriju krila kod Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera) [1]
  Efekat estradiola na regulaciju endotelne i inducibilne azot-monoksid-sintaze u srcu gojaznih pacova [1]
  Efekat estradiola u modulaciji apoptotskih signala u moždanoj kori i hipokampusu pacova tokom hronične moždane hipoperfuzije [1]
  Efekat grelina na regulaciju antioksidativnih enzima i inducibilne azot-monoksid-sintaze u jetri pacova [1]
  Efekat kadmijuma na rast i biohemijske osobine larvi gubara Lymantria dispar L. [1]
  Efekat kratkotrajnog gladovanja na ekspresiju insulina i insulinsku signalizaciju u hipotalamusu pacova [1]
  Efekat mimetika superoksid dismutaze na mitohondrijalni i funkcioni status humanih spermatozoida [1]
  Efekat mutacije gena VHL na nivo ekspresije proteina mTOR signalnog puta u svetloćelijskom karcinomu bubrega [1]
  Efekti anestezije indukovane propofolom na sinaptičku plastičnost, aktivnost dopaminskog sistema i ponašanje juvenilnih pacova [1]
  Efekti B hromozoma na genetičku varijabilnost i strukturu populacija žutogrlog miša Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia) [1]
  Efekti estradiola na regulaciju natrijum-kalijumove pumpe i morfologiju srca normalno uhranjenih i gojaznih pacova [1]
  Efekti estradiola u srcu pacova sa insulinskom rezistencijom izazvanom ishranom bogatom fruktozom [1]
  Efekti fluoksetina i klozapina na antioksidativni sistem i parametre inflamacije u mozgu i jetri pacova u uslovima hronične izolacije [1]
  Efekti hronične primene losartana i tempola u eksperimentalnom modelu fokalno segmentne glomeruloskleroze kod spontano hipertenzivnih pacova [1]
  Efekti i mehanizmi delovanja interleukina-17 na funkcije mezenhimskih i endotelskih ćelija [1]
  Efekti inhibicije CXCR4 receptora i fokalne adhezione kinaze u supresiji invazije i prevazilaženju rezistencije kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća [1]