Now showing items 429-448 of 889

  Title
  Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64 [1]
  Karakterizacija antimikrobnih supstanci prirodnih izolata Bacillus sp. za primenu u biološkoj kontroli fitopatogenih bakterija i gljiva [1]
  Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom [1]
  Karakterizacija humanog mišićnog proteina Ankrd2 [1]
  Karakterizacija i in vitro biološke aktivnosti fenolnih jedinjenja graška (Pisum sativum L) [1]
  Karakterizacija i ispitivanje imunomodulatornih svojstava mezenhimskih matičnih ćelija izolovanih iz dentalnog tkiva čoveka [1]
  Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova [1]
  Karakterizacija molekulskih vrsta specifičnog antigena prostate čoveka primenom imunoafinitetne hromatografije na čipu [1]
  Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih kapi izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff [1]
  Karakterizacija površinskih molekula bakterijskih ćelija odgovornih za potencijalnu probiotičku aktivnost prirodnih izolata laktobacila [1]
  Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. BGRA43 kao potencijalnog probiotika [1]
  Kateholamini kao medijatori delovanja muških polnih hormona na timopoezu : [1]
  Komparativna analiza agenasa za biološku kontrolu patogenih gljiva izolovanih sa lekovitih biljaka [1]
  Komparativna analiza pigmentnih lezija i zdravog tkiva kože optičkim spektroskopskim metodama [1]
  Konzervirana svojstva proteina virusa hepatitisa C genotipa 1b kao prognostičkih markera odgovora na kombinovanu terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom [1]
  Korelacija između proteinske i genske ekspresije HER-2 i topoizomeraze 2a kod infiltrativnog duktalnog karcinoma dojke [1]
  Korelacija prisustva bakteriocinskih gena i proizvodnje bakteriocina prirodnih izolata Lactobacillus casei/paracasei grupe [1]
  Kvalitativna i kvantitativna analiza humanih bioloških tragova minimalnih graničnih količina u forenzičkim analizama DNK [1]
  Kаrаktеrizаciја prоcеsа prоgrаmirаnе ćеliјskе smrti i sеnеscеnciје u listоvimа Nicotiana tabacum L. in vitro [1]
  Landscape scale study of diversity and interaction in cereal aphids - parasitoids system (Homoptera; Hymenoptera) [1]