Now showing items 928-947 of 969

  Title
  Zaštitni efekat probiotika na modelu toksičnosti kadmiuma kod pacova [1]
  Značaj biološke heterogenosti karcinoma dojke za odgovor na terapiju antiestrogenima [1]
  Značaj faktora inhibicije migracije makrofaga za funkciju trofoblasta čoveka [1]
  Značaj fitoplanktona kao indikatora eutrofikacije u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva [1]
  Značaj molekularne detekcije bakterija u proceni efikasnosti terapije Rajterovog sindroma [1]
  Značaj polimorfizama gena za Toll-u slične receptore (TLR) 2, 3 i 4 i gena za receptor za vitamin D za tok i ishod bolesti kod pacijenata sa traumom i/ili sepsom [1]
  Značaj polimorfizama u genima za glukokortikoidni i adrenokortikotropni receptor u nastanku adrenalnih incidentaloma [1]
  Značaj razlika nivoa imunoglobulina specifičnih za melanin i tirozinazu u antitumorskoj imunosti bolesnika sa melanomom [1]
  Zooplankton community dynamics in the Bay of Boka Kotorska [1]
  Анализа варијабилности митохондријске ДНК становника Републике Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта [1]
  Анализа експресије eNOS и ангиогених фактора HIF-1alfa и VEGF у мијелопролиферативним неоплазмама: веза са присуством мутација у генима за JAK2 i CALR [1]
  Анализа мутационог статуса гена p53 и метилационог статуса промотора гена p14 и p16 у липосаркомима [1]
  Анализа субјединичног састава и регулације изоформи глутамин-синтетазе код биљака Arabidopsis thalliana (L.) Heynh. и Lotus corniculatus L. [1]
  Биоакумулација и биомагнификација токсичних метала и елемената у траговима код слатководних риба различитог трофичког нивоа из Дунава код Београда [1]
  Биосинтеза гвајанолида код цикорије (Cichorium intybus L.) - uтицај трансформације на продукцију и испитивање активности гермакрен А-синтазе и -оксидазе коришћењем промоторских фузија и утишавања гена [1]
  Генотипизација, резистенција на антибиотике и формирање биофилма клиничких изолата Stenotrophomonas maltophilia из Србије [1]
  Дистрибуција различитих полутаната у ткивима пет комерцијалних врста риба из Дунава код Београда [1]
  Експресија и активност ензима антиоксидативне заштите у јетри мужјака и женки пацова након исхране обогаћене фруктозом [1]
  Значај структурних и функционалних промена хороидног плексуса миша у иницијацији неуроинфламације [1]
  Изолација и функционална карактеризација гена укључених у синтезу карнозинске киселине [1]