Now showing items 825-844 of 949

  Title
  Učestalost i tipovi mutacija u genima BRCA u porodicama sa pozitivnom istorijom za karcinom dojke i/ili jajnika u Srbiji [1]
  Uklanjanje fenola iz otpadnih voda sortama zelene salate (Lactuca sativa L.) [1]
  Uloga angiotenzina II i reaktivnih vrsta kiseonika tokom razvoja akutne bubrežne insuficijencije u eksperimentalnoj hipertenziji [1]
  Uloga arabinogalaktanskih proteina u procesu morfogeneze in vitro kod kičice (Centaurium erythraea Rafn.) [1]
  Uloga azot-monoksida u regulaciji ekspresije CXCL12 u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu u pacova [1]
  Uloga donora ugljen-monoksida CORM-A1 u modulaciji eksperimentalno indukovanog dijabetesa tipa 1 kod C57BL/6 miševa [1]
  Uloga ekto-5ʹ-nukleotidaze (CD73) u inflamatornoj aktivaciji i migraciji astrocita [1]
  Uloga evolucionih interakcija između intracelularnog endosimbionta (Wolbachia) i fitoplazme (Flavescence dorée) u promenama komponenti adaptivne vrednosti i pravcima evolucije mitohondrijske DNK u prirodnim populacijama Dictyophara europaea [1]
  Uloga fenotipske plastičnosti osobina životne istorije i ponašanja u procesima specijacije Acanthoscelides obtectus [1]
  Uloga glukokortikoidnih hormona u regulaciji energetskog metabolizma i inflamacije u jetri pacova nakon ishrane obogaćene fruktozom [1]
  Uloga HMGB1 proteina u modifikaciji i integraciji signalnih puteva apoptoze i autofagije u ćelijama jetre pacova sa indukovanim dijabetesom [1]
  Uloga hormona jajnika u involuciji timusa pacova [1]
  Uloga humoralnog imunskog odgovora u etiopatogenezi amiotrofične lateralne skleroze [1]
  Uloga inhibicije protein-kinaze aktivirane adenozin-monofosfatom u indukciji apoptoze i autofagije u tumorskim ćelijskim linijama [1]
  Uloga mikrobiote i limfnog tkiva creva u otpornosti pacova soja Albino Oksford na indukciju eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa [1]
  Uloga mTOR i MAPK signalnih puteva u rezistenciji karcinoma štitaste žlezde na hemioterapiju [1]
  Uloga NO-sintaznog puta u strukturnom remodeliranju miokarda pacova [1]
  Uloga polimorfizama gena za angiotenzinogen, angiotenzin-konvertujući enzim i AT1 receptor u razvoju nefropatije u dijabetesu tipa I [1]
  Uloga polimorfizama i ekspresije gena za hemokine CX3C ligand 1 i CXC ligand 16 i njihove receptore u nastanku i progresiji multiple skleroze u Srbiji [1]
  Uloga silicijuma u prevazilaženju nedostatka gvožđa kod krastavca (Cucumis sativus L.) [1]