Now showing items 463-482 of 969

  Title
  Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64 [1]
  Karakterizacija antimikrobnih supstanci prirodnih izolata Bacillus sp. za primenu u biološkoj kontroli fitopatogenih bakterija i gljiva [1]
  Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom [1]
  Karakterizacija ekstracelularnih proteina bakterija iz rodova Staphylococcus i Lactobacillus [1]
  Karakterizacija humanog mišićnog proteina Ankrd2 [1]
  Karakterizacija i in vitro biološke aktivnosti fenolnih jedinjenja graška (Pisum sativum L) [1]
  Karakterizacija i ispitivanje imunomodulatornih svojstava mezenhimskih matičnih ćelija izolovanih iz dentalnog tkiva čoveka [1]
  Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova [1]
  Karakterizacija mlečnokiselinskih bakterija proizvođača gama-aminobuterinske kiseline i njihova uloga u prevenciji i tretmanu eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa [1]
  Karakterizacija molekulskih vrsta specifičnog antigena prostate čoveka primenom imunoafinitetne hromatografije na čipu [1]
  Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih kapi izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff [1]
  Karakterizacija površinskih molekula bakterijskih ćelija odgovornih za potencijalnu probiotičku aktivnost prirodnih izolata laktobacila [1]
  Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. BGRA43 kao potencijalnog probiotika [1]
  Kateholamini kao medijatori delovanja muških polnih hormona na timopoezu : [1]
  Kloniranje i molekularna analiza sulfataznih operona soja Pseudomonas sp. ATCC 19151 [1]
  Komparativna analiza agenasa za biološku kontrolu patogenih gljiva izolovanih sa lekovitih biljaka [1]
  Komparativna analiza pigmentnih lezija i zdravog tkiva kože optičkim spektroskopskim metodama [1]
  Komponente sistema regulacije ekspresije gena za tiopurin s-metiltransferazu čoveka kao farmakogenetički markeri [1]
  Konzervirana svojstva proteina virusa hepatitisa C genotipa 1b kao prognostičkih markera odgovora na kombinovanu terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom [1]
  Korelacija između proteinske i genske ekspresije HER-2 i topoizomeraze 2a kod infiltrativnog duktalnog karcinoma dojke [1]