Now showing items 304-323 of 949

  Title
  Farmakogenetika 6-merkaptopurina i metotreksata u dečjoj akutnoj limfoblastnoj leukemiji [1]
  Farmakogenomski i farmakotranskriptomski markeri odgovora na terapiju glukokortikoidnim lekovima kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom: molekularni mehanizmi delovanja, klinički i populacioni aspekti [1]
  Fauna Chrysomelidae (Coleoptera) Obedske bare i Fruške gore [1]
  Fauna cikada (Hemiptera: Auchenorrhyncha) u vinogradima Makedonije i njihova uloga u epidemologiji ""Candidatus Phytoplasma solani"" [1]
  Fenotipska plastičnost ekofizioloških, morfoloških i fenoloških osobina Iris variegata L. (Iridaceae) i diferencijacija genotipova poreklom iz staništa sa različitim svetlosnim karakteristikama [1]
  Fens of the class Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1936) R. Tx. 1937. in Serbia - floristic and vegetation characteristics, threats and protection [1]
  Filogenetski odnosi i taksonomski status vrsta podtribusa Monoctonina (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) [1]
  Filogenetski odnosi rodova subtribusa Lysiphlebina i taksonomski status vrsta roda Adialytus (Foerster) (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) [1]
  Filogenija, biogeografija i postembrionalno razviće predstavnika holarktičke porodice Anthroleucosomatidae Verhoeff, 1899 (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida) [1]
  Filogeografski status i genetička struktura populacija potočne pastrmke (Salmo cf. trutta) Đerdapa i Timočke krajine [1]
  Fitocenološka klasifikacija vegetacije jezerskog tipa u Srbiji [1]
  Fitocenološka studija vegetacije sa dominacijom vrsta roda Stipa L. na ultramafitima centralnog Balkana [1]
  Fitocenološko-ekološka studija močvarne vegetacije (Phragmitetea communis R. Th. et Preising 1942) centralnog Balkana [1]
  Fitohemijska analiza i biološka aktivnost Ferulago macedonica Micevski et Mayer, Echinophora sibthorpiana Guss., Laserpitium ochridanum Micevski, Heracleum orphanidis Boiss. i Angelica pancicii Vandas (Apiaceae) [1]
  Fitohemijska i genetička varijabilnost vrsta iz sekcije Serpyllum (Mill.) Benth. roda Thymus L. (Lamiaceae) u Srbiji [1]
  Fitohemijska i molekularno-genetička karakterizacija populacija kičice (Centaurium erythraea Rafn) sa Balkanskog poluostrva [1]
  Fitohemijska i morfološka diferencijacija prirodnih populacija Satureja montana L., S. kitaibelii Wierzb. ex Heuff. i S. subspicata Bartl. ex Vis. (Lamiaceae) [1]
  Fiziološki i biohemijski aspekti propagacije endemičnih vrsta Micromeria pulegium (Rochel) Benth. i Micromeria croatica (Pers.) Schott in vitro [1]
  Fiziološki i biohemijski aspekti regeneracije košutice (Fritillaria meleagris L.) in vitro [1]
  Fiziološki i molekularno-genetički pokazatelji međuvrsne hibridizacije u okviru roda Centaurium Hill (Gentianaceae) [1]