Show simple item record

Metodološki faktori obezbeđenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i njihov uticaj na povišenje nivoa proizvodnje;
Methodological factors which ensure the quality of secondary vocational education and their impact on the increase of the level of production

dc.contributor.advisorAdamović, Živoslav
dc.contributor.otherGlušac, Dragana
dc.contributor.otherMaksimović, Rado
dc.contributor.otherNavalušić, Slobodan
dc.contributor.otherStojadinović, Slobodan
dc.contributor.otherAdamović, Živoslav
dc.creatorМалешевић, Дане
dc.date.accessioned2015-12-29T11:43:59Z
dc.date.available2015-12-29T11:43:59Z
dc.date.issued2011-12-21
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadisertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)77517&fileName=disertacija.pdf&id=291&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=77517&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/1982
dc.descriptionГлобализација светске привреде довела је да је квалитет постао приоритетан фактор у борби са конкуренцијом за опстанак на тржишту. Квалитет се дефинише као скуп особина, карактеристика производа, робе, услуга, рада, изазивајући њихову способност да задовоље потребе и захтеве потрошача у складу са циљем и њиховим очекивањима. Због потребе привреде за радном снагом која ће бити компетента да производи производе који ће задовољити потребе и жеље купаца, све су израженији захтеви за квалитетом у стручном образовању. Основу за оцену квалитета образовног процеса чине образовни исходи који обухватају знања, способности вештие и ставове ученика који се стичу кроз формално образовање у школама. Квалитетно образовање не би требало посматрати као процес потрошње него као процес интгеракције између наставника и ученика. Образовање мора имати за циљ давање ученицима прилика за лични развој и поверење да ће се прилагодити новим ситуацијама да ће их променити ако то буду сматрали потребним. Образовање никад не може бити неутралан процес; увек ће бити базиран на вредности. Равнотежа између објективних чињеница и испитивање тих чињеница представља велик изазов за професионалног наставника (www.ei-ie-org). На квалитет образовних исхода средњег стручног образовања утичу разни фактори међу којима су: наставници са својим компетенцијама, менаџмент школа, наставни планови и програми, материјални ресурси. За истраживање утицаја поменутих фактора, констурисан је упитник за директоре, наставнике, ученике, родитеље и привреднике којим је вршено прикупљање податак у узорку. Смањење количине података вршено је помоћу факторске анализе у SPSS Statistics 17, односно, извршили смо издвајање најмањег броја фактора који добро представљају међувезе у скупу променљивих из помоћ: - анализе главних фактора (Кајзеров критеријум), - факторизације слике (дијаграм одрона,  engl.scree тест), - паралелне анализе (користећи програм MONTE CARLO PCA for PARALLEL ANALYSIS), - оцене прикладности података за факторску анализу (Бартлетов тест сферичности и Кајзер-Мајер-Олкинов-КМО показатељ адекватности узорка). У обради података и доказивању галавне и помоћних хипотеза  коришћене су основне статистичке методе: 1. дексриптивна статистика, 2. непараметарски тест: -Колмогоров-Смирновљев тест нормалности дистрибуције -HI квадрат тест 3. графички приказ резултата статистичке обраде. Резултати истраживања су показали да квалитет средњег стручног образовања зависи од наставног кадра, менаџмента школа, модуларних наставних планова и програма и материјалних ресурса. Да квалитет средњег стручног образовања утиче на повећање нивоа производње, доказ је изведен на основу резултата истраживања које је проведено међу привредницима. Даља истраживања у области квалитета средњег стручног образовања треба усмерити на: компетенције наставника, компетенције менаџмента, корелације опремљености школа са успехом ученика, утицај модуларних наставних планова и програма из појединачних предмета, смањење оптерећења ученика, сарадње школе и предузећа на утврђивању програмских садржаја практичне наставе, мотивације наставника и менаџмента школа за квалитетан рад и постизање резултата којима ће бити задовољни сви корисници.sr
dc.descriptionGlobalizacija svetske privrede dovela je da je kvalitet postao prioritetan faktor u borbi sa konkurencijom za opstanak na tržištu. Kvalitet se definiše kao skup osobina, karakteristika proizvoda, robe, usluga, rada, izazivajući njihovu sposobnost da zadovolje potrebe i zahteve potrošača u skladu sa ciljem i njihovim očekivanjima. Zbog potrebe privrede za radnom snagom koja će biti kompetenta da proizvodi proizvode koji će zadovoljiti potrebe i želje kupaca, sve su izraženiji zahtevi za kvalitetom u stručnom obrazovanju. Osnovu za ocenu kvaliteta obrazovnog procesa čine obrazovni ishodi koji obuhvataju znanja, sposobnosti veštie i stavove učenika koji se stiču kroz formalno obrazovanje u školama. Kvalitetno obrazovanje ne bi trebalo posmatrati kao proces potrošnje nego kao proces intgerakcije između nastavnika i učenika. Obrazovanje mora imati za cilj davanje učenicima prilika za lični razvoj i poverenje da će se prilagoditi novim situacijama da će ih promeniti ako to budu smatrali potrebnim. Obrazovanje nikad ne može biti neutralan proces; uvek će biti baziran na vrednosti. Ravnoteža između objektivnih činjenica i ispitivanje tih činjenica predstavlja velik izazov za profesionalnog nastavnika (www.ei-ie-org). Na kvalitet obrazovnih ishoda srednjeg stručnog obrazovanja utiču razni faktori među kojima su: nastavnici sa svojim kompetencijama, menadžment škola, nastavni planovi i programi, materijalni resursi. Za istraživanje uticaja pomenutih faktora, konsturisan je upitnik za direktore, nastavnike, učenike, roditelje i privrednike kojim je vršeno prikupljanje podatak u uzorku. Smanjenje količine podataka vršeno je pomoću faktorske analize u SPSS Statistics 17, odnosno, izvršili smo izdvajanje najmanjeg broja faktora koji dobro predstavljaju međuveze u skupu promenljivih iz pomoć: - analize glavnih faktora (Kajzerov kriterijum), - faktorizacije slike (dijagram odrona,  engl.scree test), - paralelne analize (koristeći program MONTE CARLO PCA for PARALLEL ANALYSIS), - ocene prikladnosti podataka za faktorsku analizu (Bartletov test sferičnosti i Kajzer-Majer-Olkinov-KMO pokazatelj adekvatnosti uzorka). U obradi podataka i dokazivanju galavne i pomoćnih hipoteza  korišćene su osnovne statističke metode: 1. deksriptivna statistika, 2. neparametarski test: -Kolmogorov-Smirnovljev test normalnosti distribucije -HI kvadrat test 3. grafički prikaz rezultata statističke obrade. Rezultati istraživanja su pokazali da kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja zavisi od nastavnog kadra, menadžmenta škola, modularnih nastavnih planova i programa i materijalnih resursa. Da kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja utiče na povećanje nivoa proizvodnje, dokaz je izveden na osnovu rezultata istraživanja koje je provedeno među privrednicima. Dalja istraživanja u oblasti kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja treba usmeriti na: kompetencije nastavnika, kompetencije menadžmenta, korelacije opremljenosti škola sa uspehom učenika, uticaj modularnih nastavnih planova i programa iz pojedinačnih predmeta, smanjenje opterećenja učenika, saradnje škole i preduzeća na utvrđivanju programskih sadržaja praktične nastave, motivacije nastavnika i menadžmenta škola za kvalitetan rad i postizanje rezultata kojima će biti zadovoljni svi korisnici.sr
dc.descriptionGlobalization of the world economy has brought about the fact that the quality is a priority factor in the competition for the survival on the market. The quality is defined as a collection of features, characteristics of products, goods, services, work, which challenges their capacities to meet the needs and the demands of the consumers in accordance with the goal and their expectations. Because of the needs of the economy for labour forces, that are competent to produce products which would meet the needs and desires of buyers, the demands for the quality in the vocational education have become prominet. The assesment of the quality of the educational process is based on the educational results which comprise knowledge, abilities, skills and attitudes of students, which are required through formal education in schools. A high quality education should not be viewed as a process of consumption but as a process of interaction between teachers and students. The educational goal should be to provide opportunities for the students for their personal developement and for boosting their confidence that they would be able to adjust to new situations, and that they would be able to change such situations, if necessary. The education can never be a neutral process; it is always based on values. The balance between objective facts and the examination of these facts represents a big challenge for a professional teacher (www.ei-ie.org). The quality of educational results in the secondary vocational education is affected by various factors, some of which are: teachers with their competences, management of schools, educational curricula and programmes, material resources. For the purposes of research of the impacts and of the abovementioned factors, a questionnaire was designed for schoolmasters, teachers, students, parents and businessmen, through which a collection of data in the sample was made. The reduction of the quantity of the data is conducted by means of factor analysis in SPSS Statistics 17, i.e., the extracting of the smallest number of factors was done, which represents well the interrelations in the collection of variables by means of: Analysis of major factors (Kajzer's criterion), Factorization of the picture (screen test), Parallel analyses (programme used: Monte Carlo PCA for Parallel Analysis), The assessments of the adequacy of the data for the factor analysis (Bartlet test of specification and Kajzer-Majer-Olikin - KMO indicator of the sample adequacy) For the data processing and in proving the main hypothesis as well as the auxilliary hypotheses, two basic statistical methods were used: 1. Descriptive statistics 2. Non-parameter test: 1. Kolmogorov-Smirnov test of the normality of the distribution 2. HI-square test 3. Graphic representation of the results of the statistical processing. The results of the research have shown that the quality of the secondary vocational education depends on the teaching staff, school management, modular educational curricula and programmes and material resources. For the fact that the quality of the secondary vocational education affects the increase of the level of production, the evidence was deducted on the basis of the results of the research which was conducted among businesmen. Further researches in the area of the quality of the secondary vocational education should be focused on: competences of teachers, competences of the management, correlation between the level of equipment of a school and the achievemtents of students, the impact of modular educational curricula and programmes of individual subjects, reduction of the encumbrance of students, co-operation of schools and companies on defining the content of the programme of practical education, motivation of teachers and of the management of schools for a high qulity work and for achieving results with which all the beneficiaries will be satisfied.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технички факултет ""Михајло Пупин"", Зрењанинsr
dc.rightsCreative Commons
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectQualityen
dc.subjectkvalitet u obrazovanjusr
dc.subjectnastavnicisr
dc.subjectmenadžmentsr
dc.subjectučenicisr
dc.subjectroditeljisr
dc.subjectprivrednicisr
dc.subjectnastavni planovi i programisr
dc.subjectmaterijalni resursisr
dc.subjectquality educationen
dc.subjectteachersen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectstudentsen
dc.subjectparentsen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectcurriculumen
dc.subjectmaterial resourcesen
dc.subjectквалитет у образовањуsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectменаџментsr
dc.subjectученициsr
dc.subjectродитељиsr
dc.subjectпривреднициsr
dc.subjectнаставни планови и програмиsr
dc.subjectматеријални ресурсиsr
dc.titleМетодолошки фактори обезбеђења квалитета средњег стручног образовања и њихов утицај на повишење нивоа производњеsr
dc.titleMetodološki faktori obezbeđenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i njihov uticaj na povišenje nivoa proizvodnjesr
dc.titleMethodological factors which ensure the quality of secondary vocational education and their impact on the increase of the level of productionen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractAдамовић Живослав; Aдамовић Живослав; Стојадиновић Слободан; Навалушић Слободан; Максимовић Радо; Глушац Драгана; Malešević Dane; Metodološki faktori obezbeđenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i njihov uticaj na povišenje nivoa proizvodnje; Методолошки фактори обезбеђења квалитета средњег стручног образовања и њихов утицај на повишење нивоа производње; Методолошки фактори обезбеђења квалитета средњег стручног образовања и њихов утицај на повишење нивоа производње;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record