Show simple item record

Technical and technological feasibility and economic indicators of wreath surfacing of monoblock wheels, quality ER7, for the speed of railway vehicles up to 120 km/h.

dc.contributor.advisorAdamović, Živoslav
dc.contributor.otherStojadinović, Slobodan
dc.contributor.otherŠkorić, Branko
dc.contributor.otherNavalušić, Slobodan
dc.contributor.otherLambić, Miroslav
dc.contributor.otherAdamović, Živoslav
dc.creatorVuković, Veljko
dc.date.accessioned2015-12-29T11:43:52Z
dc.date.available2015-12-29T11:43:52Z
dc.date.available2020-07-03T13:15:21Z
dc.date.issued2014-02-05
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija139177598734513.pdf?controlNumber=(BISIS)85403&fileName=139177598734513.pdf&id=1312&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1959
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=85403&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije139177597758019.pdf?controlNumber=(BISIS)85403&fileName=139177597758019.pdf&id=1310&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractDoktorska disertacija obuhvata višegodišnja istraživanja koja se odnose na razvoj u tehnološkom unapređenju održavanja jednodelnih točkova železničkih vučenih vozila, uz primenu savremenih metoda i postupka dijagnostikovanja u cilju postizanja zadovoljavajućeg nivoa pouzdanosti pri eksploataciji. Sveobuhvatnim istraživanjem pokazano je da uvođenjem ovog novog tehničko-tehnološkog postupka održavanja venca monoblok točka kvaliteta ER7, čini veliki značaj u tehnološkom unapređenju održavanja vitalnog dela šinskih vozila-točka, u sopstvenim radioničkim kapacitetima naših železničkih uprava. Istraživanjem je, takođe, potvrđeno da implementacija ovog, sasvim novog tehničko-tehnološkog postupka održavanja venca monoblok točka, je primenljiv i izvodljiv tehničko-tehnički postupak, u postojećim radioničkim kapacitetima koje se bave problematikom održavanja železničkih vozila bez znatnih investicionih ulaganja. Istraživanja su se odvijala po fazama. Prvo su detaljno implementirana teoretska istraživačka dostignuća, zasnovana na izučavanju i primjeni savremenih tehnika i tehnologija na održavanju vitalnih elementa železničkih tehničkih sistema. Implementacija ovog teorijskog istraživanja, realno je produkovalo u zdrav i sveobuhvatan naučno-istraživački temelj, koji je omogućio opravdan pristup eksperimentalnom, a potom i eksploatcaionom istraživanju. Takvim sveobuhvatnim naučno-istraživačkim procesom, rezultiralo je u zadovoljavajuća naučno-istraživačka saznanja, koja će, sigurni smo, stvoriti zdravu podlogu za naučno razmatranje, a potom, i pristup, ka praktičnoj primeni od strane železničkih uprava naših zemalja. Ceo proces istraživanja predmeta disertacije, baziran je na najnovijim dostignućima naučnog saznanja iz oblasti mašinstva koje izučavaju: tehnologiju obrade metala, tehnologiju proizvodnje čelika, mehanike metala, otpornosti materijala, potom metalurgije zavarivanja, fizike, hemije itd. Eksperimentalna i eksploataciona istraživanja, pratile su savremene dijagnostičke metode i postupci, meritorne za donošenje naučnih odluka i dokaza o nivou kvaliteta i pouzdanosti. Pokazano je da pored metoda mehnike loma metala i standardnih metalruških metoda ispitivanja, uvođenjem savremenih ultrazvučnih dijagnostičkih tehnika i tehnologija, u proces dijagnostikovanja vitalniog dela žlezničkih vozila, to jest monoblok točka, uveliko obezbeđuju visok stepen pouzdanosti, dajući značajan doprinos ovom istrživačkom radu, za potvrdu izvodljivosti tehničko-tehnološkog procesa. Tehničko-tehnološkog procesa obnavljanja venaca monoblok točka kvaliteta ER7, navarivanjem, a izloženi mehničkim procesom trošenja i kombinovanim statičkim i dinamičkim opterećenjima, pri eksploatciji, ne može se zamisliti bez primene pouzdanih tehnika dijagnostikovanja. Na taj način, kroz više tehničkih faza obimnih istraživanja, potvrđena je i dokazana neophodnost primene dijagnostičkih metoda bez razaranja zasnovanih na polju ultrazvučne defektoskopije, kako bi se potvrdio i uvećao uticaj na pouzdanost tehničkog sistema-železničko vozilo.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation includes several years of research concerning the development of technological 6 improvement in the maintenance of oneparted railway wheels towed vehicle, with modern methods of diagnosis and procedure in order to achieve satisfactory levels of reliability in operation. Comprehensive research has shown that the introduction of this new technological process of maintaining of the wreath of monoblock wheels, quality ER7, makes a great technological importance in improving the maintenance of vital rail vehicle-point in our own workshop facilities of railway direction. The study also confirmed that, the implementation of this, an entirely new technological maintenance procedures wreath monoblock wheel, is applicable and feasible technical and technical process for the existing workshop facilities to deal with the problem of maintenance of railway vehicles without significant investment. Surveys were conducted in stages. First in detail are implemented the theoretical research achievements, based on the study and application of modern techniques and technologies, made to maintain the vital elements of railway technical systems. Implementation of this theoretical study is produced by the realistic sound and comprehensive scientific foundation, which allowed reasonable access to experimental, and also exploitation research. This comprehensive scientific research process, resulted a satisfactory scientific research findings, which for sure will create a sound basis for scientific discussion and also access to practical use by the railway companies of our country. The whole process of dissertation research subjects is based on the latest achievements of scientific knowledge in mechanical engineering studies such as: the technology of metal processing, steel production technology, metal mechanics, strength of materials, welding metallurgy, physics, chemistry, etc.. Experimental research and exploitation, were accompanied by modern diagnostic methods and procedures, merit-making for the adoption of scientific decisions and evidence at the level of quality and reliability. It is shown that besides the methods of fracture of metals and mechanics metallurgy standard test methods, the introduction of modern ultrasonic diagnostic techniques and technologies in the process of diagnosing vital railway vehicle, as a monoblock points, largely provides a high degree of reliability by providing a significant contribution to this research for confirming technological feasibility of the process. Technological process of wreath restoring of monoblock wheels, quality ER7, which are subjected to the mechanical process of wear and combinated static and dynamic loads, in the process od exploitation, it can not be imagined without the use of reliable diagnostic techniques. Thus, through the more technical phases of extensive research, has been confirmed and proved the necessity of applying nondestructive diagnostic method based on the field of ultrasound defectoscopy, with the purpose of confirmation and increasing of impact on the reliability of technical systems and rail car. en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технички факултет ""Михајло Пупин"", Зрењанинsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectNavarivanjesr
dc.subjectSurfacingen
dc.subjecttočaksr
dc.subjectsvojstvasr
dc.subjectizvodljivostsr
dc.subjecttehnička dijagnostikasr
dc.subjectispitivanjasr
dc.subjectpouzdanostsr
dc.subjectekonomska opravdanost.sr
dc.subjectwheelen
dc.subjectpropertiesen
dc.subjectfeasibilityen
dc.subjecttechnical diagnosticsen
dc.subjecttestingen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjecteconomic feasibility.en
dc.titleTehničko-tehnološki i ekonomski pokazatelji opravdanosti navarivanja venca monoblok točkova kavliteta ER7, za brzine kretanja železničkih vozila do 120 km/hsr
dc.titleTechnical and technological feasibility and economic indicators of wreath surfacing of monoblock wheels, quality ER7, for the speed of railway vehicles up to 120 km/h.en
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractAдамовић Живослав; Стојадиновић Слободан; Шкорић Бранко; Ламбић Мирослав; Навалушић Слободан; Aдамовић Живослав; Вуковић Вељко; Техничко-технолошки и економски показатељи оправданости наваривања венца моноблок точкова кавлитета ЕР7, за брзине кретања железничких возила до 120 км/х; Техничко-технолошки и економски показатељи оправданости наваривања венца моноблок точкова кавлитета ЕР7, за брзине кретања железничких возила до 120 км/х;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32962/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32961/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record