Now showing items 116-135 of 136

  Title
  Unapređenje nacionalnog sistema akreditacije zasnovanog na stalnom obrazovanju za kvalitet [1]
  User Interface Model of Interactive Educational Sofware [1]
  Uticaj informacionih tehnologija na organizacione performanse preduzeća u Srbiji [1]
  Uticaj informalnog učenja na nivo informacione pismenosti učenika srednjih škola [1]
  Uticaj odnosa s medijima na pojedine organizacione i poslovne performanse u preduzećima u Srbiji [1]
  Uticaj pojava mehaničkih oscilacija na sigurnost funkcionisanja sklopova u sistemu prenosa snage tekstilnih mašina [1]
  Uticaj strukture životnih ciljeva preduzetnika na uspešno poslovanje preduzeća u preduzetničkim inkubatorima [1]
  Дефинисање фактора који детерминишу техничку иновативност ученика средњих школа [1]
  Допринос интегрисаног модела управљања моторним возилима на крају животног циклуса развоју Републике Србије [1]
  Импликације промене наставног програма у основној школи на образовно постигнуће ученика у настави техничког образовања [2]
  Компаративна анализа ефикасности непрофитнихорганизација применом деа методе (на примеру државних средњих машинских техничких школа београдског округа) [1]
  Медел одрживог управљања отпадним материјалима као грађевинским ресурсом у Северо-источној Босни [1]
  Методолошки фактори обезбеђења квалитета средњег стручног образовања и њихов утицај на повишење нивоа производње [1]
  Модел за обезбеђење унапређења процеса производње и лансирање новог производа у предузећима малосеријског типа производње на територији Републике Србије [1]
  Модел за обезбеђивање за довољења захтева корисника ускладу са ISO 9000 серијом стандарда и потребама привреде Републике Србије [1]
  Модели одржавања на бази ризика и њихов утицај на поузданост парних турбина [1]
  Развој адаптибилног дистрибуираног информационог система за подршку управљању реализацијом софтверских пројеката [1]
  Развој модела за одређивање трајања пројекта на основу Кларкових једначина [1]
  Скраћење производних циклуса применом модификоване методе тренутних запажања [1]
  Унапређење националног система акредитације заснованог на сталном образовању за квалитет [1]