Show simple item record

Stanje i mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Zapadnoj Srbiji

dc.contributor.advisorIvkov-Džigurski, Anđelija
dc.contributor.otherRomelić, Jovan
dc.contributor.otherBesermenji, Snežana
dc.contributor.otherŠaćirović, Selim
dc.contributor.otherIvkov-Džigurski, Anđelija
dc.creatorИвановић, Мирослав
dc.date.accessioned2020-07-15T10:45:51Z
dc.date.available2020-07-15T10:45:51Z
dc.date.issued2013-07-08
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija139504888735988.pdf?controlNumber=(BISIS)85711&fileName=139504888735988.pdf&id=1570&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=85711&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije158383263350584.pdf?controlNumber=(BISIS)85711&fileName=158383263350584.pdf&id=15057&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije158383263350584.pdf?controlNumber=(BISIS)85711&fileName=158383263350584.pdf&id=15057
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17203
dc.description.abstractЗападна  Србија  у   себи  обједињује  три  округа  са24  општине   у  Републици  Србији  и смештена  је  у   њеном  западном  делу.  Простире  се  на  површини  од11.882 km²  што  представља 13,45%  територије  Републике.  Транзитност  положаја  је,  кроз  историју,  условио  богато  културно-историјско наслеђе.  Западна  Србија  се  у  овом  истраживању   нашла  као  раскрсница  различитих  идеологија, култура,  менталитета,  вера,  те   богатог  материјалног  и  духовног  наслеђа  прожетог  изузетним природним  вредностима.  Темељном  валоризацијом  њених  потенцијала,  могла  би  постати окосница развоја туризма, како  у  административним границама, тако и  у  ширем региону.  Обилује  споменицима  културе  где  су   заступљени  најразличитији  облици,  од  археолошких налазишта,  преко  дела  са  споменичким  и  уметничким  својствима,  до  савремених  облика културног  уздизања. Сви ови облици требало би да на адекватан начин буду  укључени  у креирање и  развој  културног  туризма  и  да,  као  такви,  постану  стална  понуда  у  осталим  облицима туристичких кретања, као што су  спортско-рекреативни, екскурзиони, излетнички туризам и сл.  Културно-историјско  наслеђе  није  адекватно  заштићено,  недовољно  је  презентовано, интерпретирано  и  промовисано,  тако  да  није  адекватно  укључено  у   туристичку   понуду.  Међутим, оно  што  поседујемо  је  богато  нематеријално  наслеђе.  Туристима  треба  понудити  нематеријалне културне  ресурсе  што  је  основ  туристичког  доживљаја–  уживање  у   културној  интеракцији, упознавање  другачије  културе  и  културног  идентитета.  Акценат  треба  ставити  на  старе  занате, машине,  рурална  домаћинства,  разне  манифестације(сајмове ,  вашаре,  изложбе).  Ово  може  бити значајна конкурентска предност  у  региону. У  комбинацији  са  природним  ресурсима  као  главним  мотивима  туристичких  кретања  у Западној  Србији,  културни  туризам  би  могао  постати  значајан  фактор  унапређења  туризма уопште и издвојити се као самостални вид туристичких кретања. С обзиром на тренутно стање, тај моменат ће сачекати неке наредне генерације. sr
dc.description.abstractZapadna  Srbija  u   sebi  objedinjuje  tri  okruga  sa24  opštine   u  Republici  Srbiji  i smeštena  je  u   njenom  zapadnom  delu.  Prostire  se  na  površini  od11.882 km²  što  predstavlja 13,45%  teritorije  Republike.  Tranzitnost  položaja  je,  kroz  istoriju,  uslovio  bogato  kulturno-istorijsko nasleđe.  Zapadna  Srbija  se  u  ovom  istraživanju   našla  kao  raskrsnica  različitih  ideologija, kultura,  mentaliteta,  vera,  te   bogatog  materijalnog  i  duhovnog  nasleđa  prožetog  izuzetnim prirodnim  vrednostima.  Temeljnom  valorizacijom  njenih  potencijala,  mogla  bi  postati okosnica razvoja turizma, kako  u  administrativnim granicama, tako i  u  širem regionu.  Obiluje  spomenicima  kulture  gde  su   zastupljeni  najrazličitiji  oblici,  od  arheoloških nalazišta,  preko  dela  sa  spomeničkim  i  umetničkim  svojstvima,  do  savremenih  oblika kulturnog  uzdizanja. Svi ovi oblici trebalo bi da na adekvatan način budu  uključeni  u kreiranje i  razvoj  kulturnog  turizma  i  da,  kao  takvi,  postanu  stalna  ponuda  u  ostalim  oblicima turističkih kretanja, kao što su  sportsko-rekreativni, ekskurzioni, izletnički turizam i sl.  Kulturno-istorijsko  nasleđe  nije  adekvatno  zaštićeno,  nedovoljno  je  prezentovano, interpretirano  i  promovisano,  tako  da  nije  adekvatno  uključeno  u   turističku   ponudu.  Međutim, ono  što  posedujemo  je  bogato  nematerijalno  nasleđe.  Turistima  treba  ponuditi  nematerijalne kulturne  resurse  što  je  osnov  turističkog  doživljaja–  uživanje  u   kulturnoj  interakciji, upoznavanje  drugačije  kulture  i  kulturnog  identiteta.  Akcenat  treba  staviti  na  stare  zanate, mašine,  ruralna  domaćinstva,  razne  manifestacije(sajmove ,  vašare,  izložbe).  Ovo  može  biti značajna konkurentska prednost  u  regionu. U  kombinaciji  sa  prirodnim  resursima  kao  glavnim  motivima  turističkih  kretanja  u Zapadnoj  Srbiji,  kulturni  turizam  bi  mogao  postati  značajan  faktor  unapređenja  turizma uopšte i izdvojiti se kao samostalni vid turističkih kretanja. S obzirom na trenutno stanje, taj momenat će sačekati neke naredne generacije. sr
dc.description.abstractWestern Serbia unites the three districts with 24 municipalities. It covers an area of 11,882 km² (13.45% of the territory of the Republicof Serbia). Its position ensured intensive transit which resulted in rich cultural and historical heritage.  In this study, Western Serbia is presented as a crossroad of different ideologies, cultures, mentalities, religions, and rich material and spiritual heritage permeated with outstanding natural values. Thorough evaluation of its potential, it could become the driver of tourism development, both within its administrational borders and in wider region. Cultural sites are various – from archeological sites, historical and sacral monuments, to modern forms of culture. All these sites should be  adequately included in creating and developing cultural tourism and it should become permanent  offer in other forms of cultural movement, such as sports and recreation, excursions, site seeing tourism etc. Cultural and historical heritage in Western Serbia is not adequately protected, not enough interpreted and promoted, so it is not an integral  part of the tourist industry. However, we have rich immaterial heritage. Tourism sector of this region should offer immaterial cultural resources as a basis of the tourist experience - enjoying in  cultural interaction, learning about different cultures and cultural identity. Emphasis should be  placed on the old crafts, industrial heritage, rural households, various events (trade shows, fairs, exhibitions). This could be a significant competitive advantage in the region.  In combination with the natural resources as the main motive of tourist movement in western Serbia, cultural tourism can become an important factor for increasing tourism in general, and distinguish itself as an independent type of tourist movements. Considering current conditions, this will be a challenge for the next generations.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectКултурни туризам, културна добра, споменици културе, установе културе, туристичке манифестацијеsr
dc.subjectKulturni turizam, kulturna dobra, spomenici kulture, ustanove kulture, turističke manifestacijesr
dc.subjectCultural tourism, cultural heritage, cultural monument, cultural institution, tourist eventen
dc.titleСтање и могућности развоја културног туризма у Западној Србијиsr
dc.title.alternativeStanje i mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Zapadnoj Srbijisr
dc.title.alternativeStatus and Develоping Prospects of Cultural Тourism in Western Serbiaen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64028/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64027/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record