Show simple item record

Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini;
Application of total relationship marketing in the operation of small and medium sized tourism enterprises in Vojvodina

dc.contributor.advisorĆurčić, Nevena
dc.contributor.otherVukosav (Obradović), Svetlana
dc.contributor.otherĆurčić, Nevena
dc.contributor.otherGrubor, Aleksandar
dc.contributor.otherStankov, Uglješa
dc.creatorPavlović, Nataša
dc.date.accessioned2015-12-29T11:16:21Z
dc.date.available2015-12-29T11:16:21Z
dc.date.issued2015-10-02
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144620433974742.pdf?controlNumber=(BISIS)95445&fileName=144620433974742.pdf&id=4514&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95445&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143755790745358.pdf?controlNumber=(BISIS)95445&fileName=143755790745358.pdf&id=4088&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/1664
dc.descriptionМала и средња предузећа су тренутно најважнији покретач свих економских токова у привреди неке земље. Основна тежња у докторској дисертацији била је да се испитају специфичне карактеристике које мала и средња туристичка предузећа у Војводини разликују од великих, а самим тим  и  потврди значај мале привреде у односу на велике пословне формате у туристичкој привреди.  Маркетиншким активностима малих и средњих туристичких предузећа дуго времена се приступало у контексту постојећих традиционалних модела који су се ослањали на маркетинг стратегије и праксе великих компанија. Међутим, специфичности туристичког МСП сектора, као и ограничења која ова предузећа имају у сопственом пословању, указују на потребу развијања нових приступа и маркетинг модела. Истраживање у докторској дисертацији било је мотивисано проблематиком утврђивања примене маркетинга тоталног односа и релација које су њиме дефинисане у пословању малих и средњих туристичких предузећа у Војводини. Основни циљ истраживања је компарација теоријски присутних релација, описаних у литератури, са њиховом присутношћу на туристичком тржишту и у пословању малих и средњих туристичких предузећа. Такође, у докторској дисертацији су најбитније релације маркетинга тоталног односа за пословање ових испитани су ставови запослених о примени 30 маркетинг релација и примени интерног маркетинга, као једног од значајнијих сегмената маркетинга тоталног односа. Сам истраживачки процес, путем квалитативних и квантитативних метода, односно примарних и секундарних истраживања трајао је две године и обухватио је укупно 675 испитаника. Спроведенa истраживања  упућују на закључак да мала и средња туристичка предузећа, у зависности од природе посла који обављају и потреба пословања, примењују савремене маркетиншке стратегије. Интензивнија примена би ипак требало да укључи све остале учеснике који се јављају у туристичкој дестинацији. Блиски и дугорочни односи са њима довешће до јачања конкурентности Војводине на туристичком тржишту. Маркетинг тоталног односа требало би да прожима све аспекте пословања малих и средњих туристичких предузећа, као и осталих заинтересованих страна.sr
dc.descriptionMala i srednja preduzeća su trenutno najvažniji pokretač svih ekonomskih tokova u privredi neke zemlje. Osnovna težnja u doktorskoj disertaciji bila je da se ispitaju specifične karakteristike koje mala i srednja turistička preduzeća u Vojvodini razlikuju od velikih, a samim tim  i  potvrdi značaj male privrede u odnosu na velike poslovne formate u turističkoj privredi.  Marketinškim aktivnostima malih i srednjih turističkih preduzeća dugo vremena se pristupalo u kontekstu postojećih tradicionalnih modela koji su se oslanjali na marketing strategije i prakse velikih kompanija. Međutim, specifičnosti turističkog MSP sektora, kao i ograničenja koja ova preduzeća imaju u sopstvenom poslovanju, ukazuju na potrebu razvijanja novih pristupa i marketing modela. Istraživanje u doktorskoj disertaciji bilo je motivisano problematikom utvrđivanja primene marketinga totalnog odnosa i relacija koje su njime definisane u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini. Osnovni cilj istraživanja je komparacija teorijski prisutnih relacija, opisanih u literaturi, sa njihovom prisutnošću na turističkom tržištu i u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća. Takođe, u doktorskoj disertaciji su najbitnije relacije marketinga totalnog odnosa za poslovanje ovih ispitani su stavovi zaposlenih o primeni 30 marketing relacija i primeni internog marketinga, kao jednog od značajnijih segmenata marketinga totalnog odnosa. Sam istraživački proces, putem kvalitativnih i kvantitativnih metoda, odnosno primarnih i sekundarnih istraživanja trajao je dve godine i obuhvatio je ukupno 675 ispitanika. Sprovedena istraživanja  upućuju na zaključak da mala i srednja turistička preduzeća, u zavisnosti od prirode posla koji obavljaju i potreba poslovanja, primenjuju savremene marketinške strategije. Intenzivnija primena bi ipak trebalo da uključi sve ostale učesnike koji se javljaju u turističkoj destinaciji. Bliski i dugoročni odnosi sa njima dovešće do jačanja konkurentnosti Vojvodine na turističkom tržištu. Marketing totalnog odnosa trebalo bi da prožima sve aspekte poslovanja malih i srednjih turističkih preduzeća, kao i ostalih zainteresovanih strana.sr
dc.descriptionSmall and medium enterprises are currently the most important driver of every country. Since tourism is representing a fertile ground for the development of small and medium-sized enterprises, it is important to emphasize that the synergy between them will improve comparative advantages and achieve more effective results in tourism industry. The main tendency in this doctoral dissertation was to examine specific characteristics that small and medium tourism enterprises differ from large, and thus confirms the importance of small business in relation to large commercial formats in the tourism industry. Marketing activities of small and medium-sized tourism enterprises for a long time has been approached in the context of the traditional model, which relied on marketing strategies and practices of large companies. However, the specifics of SME tourism sector, as well as the constraints that these companies have in their own operations, point to the need for development of new approaches and marketing models. The research in this doctoral dissertation was motivated by determining the application of the total relationship marketing by small and medium-sized tourism enterprises in Vojvodina as well as the relationships defined by total relationship marketing. The  aim of the research is a comparison of the theoretically present relationships described in literature, with their presence in the tourism market and in the operations of small and medium-sized tourism enterprises in Vojvodina. One of the objectives is to determine the most important relationships for small and medium-sized tourism enterprises, as well as the attitudes of employees about the present relationships in enterprises, and the implementation of internal marketing as a significant segment of the total relationship marketing.  The research process, through qualitative and quantitative methods, and primary and secondary research, included a total of 675 respondents. Research reports indicate that small and medium-sized tourism enterprises,  depending on the nature of their work and the needs of the business, are applying modern marketing strategies. Intensive implementation should still include all t he other participants  in the tourist destination. Close and long-term relations with them will strengthen the competitiveness of Vojvodina in the tourist market. Total  relationship marketing  should permeate all aspects of the business of small and medium-sized tourism enterprises, as well as all other interested parties.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМала и средња туристичка предузећа, маркетинг тоталног односа, интерни маркетинг, АП Војводина.sr
dc.subjectMala i srednja turistička preduzeća, marketing totalnog odnosa, interni marketing, AP Vojvodina.sr
dc.subjectSmall and medium tourism enterprises, Total Relationship Marketing, Internal Marketing, Autonomous Province of Vojvodinaen
dc.titleПримена концепта маркетинга тоталног односа у пословању малих и средњих туристичких предузећа у Војводиниsr
dc.titlePrimena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodinisr
dc.titleApplication of total relationship marketing in the operation of small and medium sized tourism enterprises in Vojvodinaen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractЋурчић Невена; Вукосав (Обрадовић) Светлана; Станков Угљеша; Грубор Aлександар; Ћурчић Невена; Павловић Наташа; Примена концепта маркетинга тоталног односа у пословању малих и средњих туристичких предузећа у Војводини; Примена концепта маркетинга тоталног односа у пословању малих и средњих туристичких предузећа у Војводини; Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record