Now showing items 92-111 of 840

  Title
  Diplomatic activities of Balkan countries in the creation of a military-political alliance in 1912 [1]
  Direktna sinteza digitalnih filtara za podopsežno kodovanje [1]
  Discurs Serbian orthodox church of woman and her position in society [1]
  Diskurs srpske pravoslavne crkve o ženi i njen položaj u društvu [1]
  Distribution of mutations and r202q polymorphism of the gene for familial Mediterranean fever and their influence on oxidative stress and clinical manifestations of inflammation [1]
  Diverzifikacija poslovnih aktivnosti u savremenom konceptu univerzalnog bankarstva [1]
  Dobijanje biodizela korišćenjem katalizatora na bazi hemijski modifikovanog Al[sub]2O[sub]3 jedinjenjima kalijuma [1]
  Dobijanje digoksina iz smeše sekundarnih glikozida Digitalis lanata Ehrh. različitim tehnikama ekstrakcije tečnost-tečnost [1]
  Dodata ekonomska vrednost u funkciji utvrđivanja kompezacionih sistema u preduzeću [1]
  Doprinos analizi vremenskih nizova sa celobrojnim vrednostima [1]
  Doprinos projektovanju i primeni pseudoslučajnih i entropijskih kodova u digitalnim mernim sistemima [1]
  Doprinos proračunu direktno zavarenih veza elemenata rešetkastih nosača od šupljih čeličnih profila pravougaonog i kvadratnog poprečnog preseka [1]
  Dvooscilatorni i modeli tipa slobodne čestice u kosmologiji [1]
  Dvosmerni i dvokoračni ubrzani metodi za bezuslovnu optimizaciju [1]
  Dynamic stability of viscoelastic continuous systems subjected to random excitation [1]
  Economic Value Added in the Function of Determining the Compensation Systems in the Enterprise [1]
  Efekat pasivnog pušenja na oksidativni stres kod dece obolele od bronhijalne astme [1]
  Efekat perkutane koronarne intervencije na prognozu sa akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije [1]
  Efekti dodatnog treninga snage na rezultat u plivanju [1]
  Efekti heurističko-metodičkih strategija u podsticanju metakognitivnih sposobnosti učenika [1]