Now showing items 839-858 of 888

  Title
  Uticaj terapije fiksnim ortodontskim aparatima na paradoncijum i dijagnostički potencijal biohemijskih parametara zapaljenja [1]
  Uticaj transporta i skladištenja gasa na snabdevenost tržišta Balkana [1]
  Uticaj tretmana litijum karbonatom na ishod terapije radioaktivnim jodom kod grejsovog hipertiroidizma [1]
  Uticaj variranja osobina životne istorije na vijabilnost populacije šumske kornjače Testudo hermanni Gmelin (Chelonia: Testudinidae) iz istočnog dela areala [1]
  Uticaj visokointezivnog intervalnog treninga i rekreativnog fudbala na parametre zdravstvenog fitnesa dečaka sa povišenom telesnom masom [1]
  Uticaj vremena preduzimanja operativnog lečenja preloma kuka na ishod i komplikacije [1]
  Uticaj zamesa i termičke obrade na antioksidativnu aktivnost pšeničnog brašna sa dodatkom brašna pečurke Boletus edulis [1]
  Utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku - ima li pravde bez istine? [1]
  Utvrđivanje kriterijuma za izbor rešenja regulisanja rečnih tokova [1]
  Utvrđivanje povezanosti hronične plak psorijaze i osnovnih kriterijuma metaboličkog sindroma [1]
  Uviđaj u krivičnom procesnom pravu Bosne i Hercegovine [1]
  Uzajamna pravna pomoć u poreskim stvarima [1]
  Uzroci i posledice finansijskih kriza u globalnoj ekonomiji [1]
  Valorizacija ekonomsko-geografskih resursa Južne Srbije u funkciji turističkog razvoja [1]
  Value of magnetic resonance imaging in diagnosis of congenital malformations of the brain [1]
  Valutna supstitucija : uzroci i posledice [1]
  Vantržišna rešenja ekoloških eksternih efekata u proizvodnji bakra u Republici Srbiji [1]
  Vaspitni stil roditelja u kontekstu porodične funkcionalnosti i stresa roditeljske uloge [1]
  Vibration and stability of systems of elastically connected Timoshenko beams [1]
  Visoko-pouzdan prenos podataka kod bežičnih senzorskih mreža sa malom potrošnjom energije primenom 2D-SEC-DED tehnike kodiranja [1]