Now showing items 798-817 of 840

  Title
  Uticaj vremena preduzimanja operativnog lečenja preloma kuka na ishod i komplikacije [1]
  Uticaj zamesa i termičke obrade na antioksidativnu aktivnost pšeničnog brašna sa dodatkom brašna pečurke Boletus edulis [1]
  Utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku - ima li pravde bez istine? [1]
  Utvrđivanje kriterijuma za izbor rešenja regulisanja rečnih tokova [1]
  Utvrđivanje povezanosti hronične plak psorijaze i osnovnih kriterijuma metaboličkog sindroma [1]
  Uviđaj u krivičnom procesnom pravu Bosne i Hercegovine [1]
  Uzajamna pravna pomoć u poreskim stvarima [1]
  Uzroci i posledice finansijskih kriza u globalnoj ekonomiji [1]
  Valorizacija ekonomsko-geografskih resursa Južne Srbije u funkciji turističkog razvoja [1]
  Value of magnetic resonance imaging in diagnosis of congenital malformations of the brain [1]
  Valutna supstitucija : uzroci i posledice [1]
  Vantržišna rešenja ekoloških eksternih efekata u proizvodnji bakra u Republici Srbiji [1]
  Vaspitni stil roditelja u kontekstu porodične funkcionalnosti i stresa roditeljske uloge [1]
  Vibration and stability of systems of elastically connected Timoshenko beams [1]
  Višekriterijumska optimizacija izbora merne strategije za procenu dugotrajne vrednosti indikatora buke u životnoj sredini [1]
  Vodni resursi Rasinskog okruga i njihov uticaj na regionalni razvoj [1]
  Vrednosne orijentacije i porodične vrednosti mladih u Srbiji [1]
  Vrednosne orijentacije srpske intelektualne dijaspore [1]
  Vrednovanje ekstremnih rizika u finansijama i osiguranju [1]
  Vremenski nizovi sa negativnim celobrojnom vrednostima generisani zavisnim brojačkim nizovima [1]