Now showing items 299-318 of 888

  Title
  Kazna kao kriminalnopolitička mera u suzbijanju maloletničke delinkvencije [1]
  Kinetičko određivanje nekih analgetika i sedativa [1]
  Kinetika bazno-katalizovane metanolize suncokretovog ulja na niskim temperaturama [1]
  Kinetika mikrotalasne ekstrakcije i karakterizacija bioaktivnih komponenti iz lovor višnje (Prunus laurocerasus L.) [1]
  Klinički i imunološki faktori prognoze kod bolesnika sa B difuznim krupnoćelijskim nehočkinskim limfomom [1]
  Klinički i morfometrijski pokazatelji terapijskog odgovora kod hronične mijeloidne leukemije [1]
  Klinički modaliteti kardiorenalnog sindroma i značaj pojedinih biomarkera u njihovoj proceni [1]
  Klinički tok karcinoma jajnika u zavisnosti od patohistoloških i imunohistohemijskih karakteristika tumora [1]
  Klinički značaj intraamnijalne inflamacije kod prevremenih porođaja [1]
  Kliničko-biohemijske karakteristike nealkoholne masne bolesti jetre kao manifestacije metaboličkog sindroma [1]
  Kliničko-biohemijski pokazatelji endotelne disfunkcije i inflamacije kod pacijenata sa transplantiranim bubregom [1]
  Književni tekstovi sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede u funkciji estetskog i verskog obrazovanja [1]
  Koherentni efekti u interakciji konfiniranog atoma vodonika sa elektromagnetnim poljem [1]
  Kombinatorne biblioteke odabranih prirodnih i sintetskih biološki aktivnih estara [1]
  Komparacija prognostičkih skorova u odnosu na ishod kod pacijenata sa terminalnim stadijumom hroničnog oboljenja jetre [1]
  Komparativna analiza genske varijabilnosti i nivoa cirkulišućih faktora nekroze tumora, HSP 70 i Fas/FasL u primarnom glaukomu otvorenog ugla [1]
  Komparativna analiza homeostaze kalcijuma u uslovima fiziološke i medikamentne hiperprolaktinemije : eksperimentalna studija [1]
  Komparativna analiza klasične inferencije i Bajesovog pristupa u obradi ekonomskih podataka [1]
  Komparativna analiza parametara višeredne kompjuterizovane tomografije i patohistoloških nalaza kod karcinoma pluća [1]
  Komparativna analiza primene longitudinalnog dorzalnog i lateroventralnog dartos flapa u prevenciji komplikacija operativnog rešavanja distalnih i srednjih hipospadija snodgrass tehnikom [1]