Now showing items 299-318 of 840

  Title
  Komparativna analiza genske varijabilnosti i nivoa cirkulišućih faktora nekroze tumora, HSP 70 i Fas/FasL u primarnom glaukomu otvorenog ugla [1]
  Komparativna analiza homeostaze kalcijuma u uslovima fiziološke i medikamentne hiperprolaktinemije : eksperimentalna studija [1]
  Komparativna analiza klasične inferencije i Bajesovog pristupa u obradi ekonomskih podataka [1]
  Komparativna analiza parametara višeredne kompjuterizovane tomografije i patohistoloških nalaza kod karcinoma pluća [1]
  Komparativna analiza primene longitudinalnog dorzalnog i lateroventralnog dartos flapa u prevenciji komplikacija operativnog rešavanja distalnih i srednjih hipospadija snodgrass tehnikom [1]
  Komparativna analiza rezultata lečenja karcinoma rektuma metodama totalne mezorektalne ekscizije i transsekcije mezorektuma [1]
  Komparativna analiza rezultata lečenja trohanternih preloma [1]
  Komparativna analiza rezultata operativnog lečenja preloma dijafize butne kosti metodom zaključavajućeg intramedularnog klina i samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću [1]
  Komparativna klinička, imunološka, citogenetska i kariometrijska analiza akutnih leukemija [1]
  Komparativno ispitivanje efikasnosti bazične, lasero i fitoterapije kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom [1]
  Kompetencije adolescenata sklonih zloupotrebi alkohola u kontekstu REBT teorije [1]
  Kompleksni trening mladih košarkaša [1]
  Konstrukcija narativnog identiteta u romanima Davida Albaharija i Vladimira Tasića nastalim u Kanadi [1]
  Konstruktivna obrada geometrijskih površi i njihova primena u arhitekturi [1]
  Kontinuitet uspeha učenika i studenata u nastavi kontrapunkta [1]
  Kontrola formiranja i prostiranja lokalizovanih struktura u fotonskim rešetkama s defektima [1]
  Kontroverze oporezivanja dohotka fizičkih lica [1]
  Konvergencija kao razvojna tendencija u funkcionisanju bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija [1]
  Korelacija mape difuznog keficijenta i difuzije sa stepenom maligniteta glijalnih tumora [1]
  Korelati mentalnog zdravlja adolescenata srpske nacionalnosti sa Kosova i Metohije [1]