Now showing items 390-409 of 840

  Title
  Načini ispoljavanja krize srednjih godina, osećanje smisla života i oblici usklađivanja porodičnih i profesionalnih uloga u Srbiji [1]
  Napredni metodi projektovanja digitalnih integrisanih kola u nanometarskim tehnologijama sa posebnim naglaskom na brzinu, statičku i dinamičku potrošnju [1]
  Narativni postupci u romanima srpske moderne [1]
  Narrative strategies in the Serbian modernist novels [1]
  Naselja i stanovništvo Toplice i Dubočice od XIV do XVI veka [1]
  Nelinearno ponašanje i granična nosivost limenih nosača opterećenih lokalizovanim opterećenjem [1]
  New power composite ultrasonic transducers [1]
  New quantitative criteria assess the degree of environmental water pollution with organochlorine insecticides [1]
  Nišava-potamološka studija [1]
  Nova biološki aktivna sintetska azaheterociklična jedinjenja i novi sekundarni metaboliti iz odabranih biljnih vrsta: sinteza, izolovanje i spektralna karakterizacija [1]
  Nove klase funkcija za sintezu dvokanalne hibridne banke filtara [1]
  Nove metode strujnog upravljanja pretvaračima energetske elektronike [1]
  Nove tehnike linearizacije senzora bazirane na primeni dvostepenih A/D konvertora [1]
  Novi kvantitativni kriteriumi procene stepena zagađenja životne sredine vodama sa organohlornim insekticidima [1]
  Novi metod za određivanje bezbednog rastojanja ljudi od požara kao izvora toplotnog zračenja [1]
  Novi pristup rešavanju problema frekvencijskog ofseta kod sistema sa ortogonalnim frekvencijskim multipleksom [1]
  Novi pristup u proceni pravca dolazećeg EM signala zasnovan na primeni veštačkih neuronskih mreža [1]
  Novi pristupi u razvoju talasnog modela šuma mikrotalasnih tranzistora [1]
  Novi topološki pristup simboličkoj analizi elektronskih polja [1]
  Numerička karakterizacija efikasnosti zaštite kućišta sa otvorima na bazi sprege sa žičanim strukturama [1]