Now showing items 645-664 of 888

  Title
  Savremena shvatanja fenomenologije i etiologije maloletničke delinkvencije [1]
  Savremene tehnike upravljanja sistemom protiv blokiranja točkova [1]
  Savremeni pristup nastavnoj oblasti kultura usmenog i pismenog izražavanja u osnovnoj školi sa posebnim osvrtom na samostalno stvaralaštvo učenika [1]
  Sekundarni metaboliti biljne vrste Choisya ternata Kunth (Rutaceae): izolovanje, sinteza, spektralna karakterizacija i biološka aktivnost [1]
  Sekundarni metaboliti predstavnika roda Sedum L. (Crassulaceae) centralnog Balkanskog poluostrva i njihov hemotaksonomski značaj [1]
  Significance of prolonged orthoptic treatment in rehabilitation of exodevition binocular vision [1]
  Sigurnost snabdevanja tržišta energenata kao pravnopolitička paradigma regulatornog okvira [1]
  Simboličko izračunavanje hankelovih determinanti i generalisanih inverza matrica [1]
  Sindrom sagorevanja, psihosomatsko reagovanje, motivacija za postignućem i dimenzije ličnosti kod zaposlenih na rukovodećim i nerukovodećim radnim mestima [1]
  Sinteza biodizela na aktiviranom katalizatoru na bazi CaO: optimizacija procesnih parametara i efekti korišćenja biodizela [1]
  Sinteza derivata na bazi skroba i njihova primena u procesima skrobljenja pređe [1]
  Sinteza i karakterizacija alicina, njegovih derivata i inkluzionih kompleksa [1]
  Sinteza i realizacija uskopojasnih rekurzivnih digitalnih filtara nepropusnika opsega [1]
  Sinteza katjonskih ligno-celuloznih sorbenata i primena za uklanjanje anjonskih polutanata iz vode [1]
  Sinteza, karakterizacija i primena biosorbenata na bazi različitih ligno-celuloznih materijala hemijski modifikovanih pomoću AI[sub]2O[sub]3 [1]
  Sinteza, karakterizacija i primena hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida i anjonskih komonomera za uklanjanje hroma, mangana i olova iz vodenih rastvora [1]
  Sinteza, karakterizacija i primena katalizatora CaO/y-AI2O3 u metanolizi suncokretovog ulja [1]
  Sistem kontrolisanja državne pomoći u funkciji zaštite konkurencije u procesu integracije Srbije u Evropsku Uniju [1]
  Sistem za testiranje uređaja za merenje kvaliteta električne energije baziran na primeni virtuelne instrumentacije [1]
  Situaciona efikasnost vrhunskih džudista na svetskim prvenstvima [1]