Now showing items 412-431 of 840

  Title
  Oblast slobode bezbednosti i pravde u pravu Evropske unije [1]
  Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja i unapređenja energetske sigurnosti zemalja zapadnog Balkana [1]
  Odbrana siromašnih u krivičnom postupku [1]
  Odgovornost za međunarodna krivična dela [1]
  Odgovornost zbog štete izazvane upotrebom medicinskih sredstava [1]
  Odnos heat shock proteina i markera inflamacije miokarda kod neonatusa [1]
  Odnos između strukturnih i funkcionalnih promena kod primarnog glaukoma otvorenog ugla [1]
  Određivanje osrednjenog osnosimetričnog strujanja u radnim kolima hidrauličkih turbomašina [1]
  Određivanje Štarkovog pomaka i stope jonizacije atomskih sistema sa jednim i sa dva aktivna elektrona u spoljašnjem električnom polju metodom kompleksne rotacije [1]
  Održivi modeli organizacije otvorenih prostora u stambenim područjima niske spratnosti - velike gustine [1]
  Održivi razvoj poljoprivrede i turizma, sa posebnim osvrtom na mogućnosti parka prirode "Golija" [1]
  Oil and gas price determining in the conditions of economic crisis [1]
  Opšti tip stabilnosti stohastičkih funkcionalnih diferencijalnih jednačina [1]
  Optimizacija ekstrakcije i karakterizacija fenolnih jedinjenja i bio ulja iz sorti Vranac i Merlo (Vitis vinifera L.) i njihova potencijalna primena [1]
  Optimizacija i fotokatalitička primena nanostrukturnog TiO2 [1]
  Optimizacija i modelovanje kinetike ekstrakcije rezinoida i mineralnih materija iz belog ivanjskog cveća (Galium mollugo L.) [1]
  Optimizacija mikrotalasne ekstrakcije polifenolnih jedinjenja iz ploda aronije (Aronia melanocarpa L.) [1]
  Optimizacija postupaka pripreme uzoraka zemljišta za kvantitativnu analizu policikličnih aromatičkih ugljovodonika primenom metode gasna hromatografija-masena spektrometrija [1]
  Optimizacija sistema upravljanja mostovima [1]
  Optimizacija tehnološkog postupka izolacije amigdalina i kvercetina iz biljnog materijala i njihova farmakološka aktivnost [1]