Now showing items 1-20 of 840

  Title
  A new original method for symbolic analysis of electronic circuits [1]
  Accelerated double direction and double step size methods for uconstrained optimiztion [1]
  Additive properties of the drazin inverse and the drazin inverse of block matrices [1]
  Adenilatni energetski naboj i metabolizam mokraćne kiseline kod pacijenata sa esencijalnom hipertenzijom [1]
  Aditivne osobine Drazinovog inverza i Drazinov inverz blok matrica [1]
  Aktivnost antioksidativnih enzima eritrocita kod obolelih od hroničnog hepatitisa C, lečenih pegilovanim interferorom alfa-2A i ribavirinom [1]
  Aktuelni problemi obrazovanja Roma u Srbiji [1]
  An approach to design of digital sliding mode control for DC-DC converters [1]
  Analitički model za procenu dinamičke potrošnje aritmetičkih kola implementiranih na FPGA [1]
  Analiza atmosferskih polutana inteligentnom impulsnom fotoakustikom [1]
  Analiza deformacionih karakteristika šavova u zavisnosti od strukturnih parametara primenjenih konaca i tkanina [1]
  Analiza faktora koji utiču na racionalno propisivanje lekova kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom [1]
  Analiza graničnog stanja upotrebljivosti pešačkih mostova u pogledu vibracija indukovanih pešacima [1]
  Analiza grešaka pri upotrebi nefinitnih klauza kod studenata anglistike [1]
  Analiza hemijskih i energetskih postrojenja u funkciji unapređenja konceptualne faze projektovanja [1]
  Analiza i načini poboljšanja performansi bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u uslovima atmosferske turbulencije [1]
  Analiza i ocena održivog razvoja energetskog sistema u zgradarstvu [1]
  Analiza kliničkih parametara, histopatološkog nalaza i imunofenotipa limfocita u decidui posteljice kod preklampsije [1]
  Analiza napona i deformacija ferocementnih konstrukcijskih elemenata u kombinaciji sa konvencionalno armiranim betonom [1]
  Analiza parametara drapiranja u zavisnosti od strukture i konstrukcije tkanih tekstilnih materijala [1]