Show simple item record

The impact of intellectual capital on effectiveness of the enterprise

dc.contributor.advisorJanićijević, Nebojša
dc.contributor.otherBogićević Milikić, Biljana
dc.contributor.otherAleksić Mirić, Ana
dc.contributor.otherVasić, Vladimir
dc.creatorZlatković, Matea V.
dc.date.accessioned2020-03-13T23:36:17Z
dc.date.available2020-03-13T23:36:17Z
dc.date.issued2019-10-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7365
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21652/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51948559
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/12275
dc.description.abstractТрансформацију економије из традиционалне у економију знања карактерише чињеница да неопипљиви ресурси и ресурси засновани на знању представљају кључне покретаче конкурентске предности и основу за постизање изнадпросечне пословне успешности. Сходно томе, велики значај има питање на који начин треба управљати неопипљивом имовином (интелектуалним капиталом) ради повећања ефективности предузећа у савременом пословном окружењу, како би оно успешно одговорило на промене са којима се суочава, остварило супериорне перформансе и осигурало одрживу конкурентску предност на тржишту. Холистичко разумевање и интегративан приступ организационој ефективности и тежња да се предвиди и одреди интензитет утицаја интелектуалног капитала на разнолике аспекте успешности предузећа су разлози за посматрање ефективности предузећа кроз приступ конкурентских вредности. Стога, предмет овог истраживања представља испитивање утицаја интелектуалног капитала, састављеног од пет димензија: људски, структурни, релациони, обновљиви и крауд капитал, на ефективност предузећа мерену сваким од модела организационе ефективности посматране кроз приступ конкурентских вредности, на примеру предузећа у Републици Српској. Након теоријске анализе и постављања хипотеза, спроведено је емпиријско истраживање применом одговарајућег анкетног упитника и извршено тестирање постављених хипотеза на коначном узорку од 224 предузећа, применом статистичко-економетријске технике моделирања структурних једначина према варијансном приступу (PLS-SEM). Добијени резултати су делимично потврдили постављене хипотезе и указали на који начин треба развијати поједине димензије интелектуалног капитала у предузећима Републике Српске, у зависности од врсте трансформационог процеса и фазе животног циклуса, ради постизања ефективности предузећа у различитим доменима. У раду се указује на неопходност разумевања стратегијског значаја интелектуалног капитала ради охрабривања шире друштвене заједнице да пружи подршку расту и развоју индустрија које се заснивају на ресурсима заснованим на знању.sr
dc.description.abstractThe transformation of the economy from the traditional into the knowledge economy is characterized by the fact that intangible resources and knowledge-based resources are key drivers of competitive advantage and the basis for achieving above-average business success. Consequently, the question of great importance is how to manage intangible assets (intellectual capital) to increase the effectiveness of enterprises in a modern business environment, in order to successfully respond to the changes they face, achieve superior performance and ensure a sustainable competitive advantage on the market. Holistic understanding and an integrative approach to organizational effectiveness and the tendency to anticipate and determine the intensity of the impact of intellectual capital on various aspects of enterprise success are the reasons for observing the effectiveness of enterprises through competing values approach. Therefore, the research subject is to exam the impact of intellectual capital, composed of five dimensions: human, structural, relational, renewal and crowd capital, on the effectiveness of enterprises, measured by each of the models of organizational effectiveness observed through the competing values approach, on the example of enterprises in the Republic of Srpska. After theoretical analysis and setting the hypotheses, empirical research was conducted using an appropriate questionnaire and hypotheses were tested on the final sample of 224 enterprises using the statistical-econometric technique variance-based structural equation modeling (PLS-SEM). Obtained results partially confirmed the hypotheses and indicated in what way individual dimensions of intellectual capital should develop in enterprises of the Republic of Srpska, depending on the type of transformation process and stages of the life cycle, in order to achieve the effectiveness of enterprises in different domains. The paper points to the necessity of understanding the strategic importance of intellectual capital in order to encourage the wider community to provide support to the growth and development of industries based on knowledge-based resources.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectинтелектуални капитал, људски капитал, релациони капитал, структурни капитал, обновљиви капитал, крауд капитал, ефективност предузећа, приступ конкурентских вредности, моделирање структурних једначина према варијансном приступу (PLS-SEM)sr
dc.subjectintellectual capital, human capital, relational capital, structural capital, renewal capital, crowd capital, firm effectiveness, competing values approach, variance-based structural equation modeling (PLS-SEM)en
dc.titleУтицај интелектуалног капитала на ефикасност предузећаsr
dc.title.alternativeThe impact of intellectual capital on effectiveness of the enterpriseen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record