Show simple item record

Linguistic triggers of presupposition in spoken discourse

dc.contributor.advisorPolovina, Vesna
dc.contributor.otherAlanović, Milivoj
dc.contributor.otherKovačević, Borko
dc.creatorKnjižar, Ivan
dc.date.accessioned2020-02-28T14:52:05Z
dc.date.available2020-02-28T14:52:05Z
dc.date.available2020-07-03T10:11:57Z
dc.date.issued2019-12-24
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12166
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7325
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21251/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51926031
dc.description.abstractПредмет ове студије је испитивање пресупозиције из формално- функционалне теоријске перспективе, која подразумева однос између лексичко- граматичке структуре реченице и дискурсног (језичког/ванјезичког) контекста. На основу спорних тачака у савременој лингвистици (али и филозофији), формулисали смо циљеве наше дисертације, које смо поделили у два дела: теоријски и емпријски. У теоријском делу, на првом месту, дефинишемо пресупозицију као прагматичку пропозицију коју говорник сматра претпостављеном (неинформативном) и која стоји у релацији са неким формалним реченичним елементом. Oвако дефинисану, пресупозицију одвајамо од других сличних појава: конвенционалне и конверзацијске импликатуре (=информативне импликације), логичке (=непрагматичке) импликације, имплициране премисе (формално немаркиране неинформативне импликације)...sr
dc.description.abstractThe subject of this study is the research of presupposition from a formal and functional theoretical perspective, which implies the relationship between the lexicogrammatical structure of the sentence and the discourse (linguistic/extralinguistic) context. Starting from the controversial issues in research of presupposition in contemporary linguistics (and philosophy, as well), we formulated the goals of our dissertation, which we divided into two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part, we defined presupposition as a non-informative (assumed) pragmatic proposition that is in relation to some formal sentence element. This definition separates presupposition from the other similar phenomena: conventional and conversational implicatures (=informative implications), logical (=non-pragmatic) implications, implicated premises (formally unmarked noninformative implications)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148005/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсемантика, прагматика, информацијска структура, разговорни дискурс, исказ, асерција, прагматичке импликације, пресупозиција, детектори пресупозицијеsr
dc.subjectsemantics, pragmatics, information structure, spoken discourse, utterance, assertion, pragmatic implications, presupposition, presupposition triggersen
dc.titleЛингвистички детектори пресупозиције у разговорном дискурсуsr
dc.title.alternativeLinguistic triggers of presupposition in spoken discourseen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29221/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29222/IzvestajKomisije22272.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record