Show simple item record

dc.contributor.advisorКековић, Зоран
dc.contributor.otherKeković, Zoran
dc.contributor.otherБановић, Божидар
dc.contributor.otherBanović, Božidar
dc.contributor.otherCajner - Mraović, Irena
dc.creatorBožović, Vladimir R.
dc.date.accessioned2020-02-07T10:29:36Z
dc.date.available2020-02-07T10:29:36Z
dc.date.issued2019-03-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7177
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20866/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513385653
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11832
dc.description.abstractОпшти циљ овог истраживања је да се добију релевантне информације кључне у контексту савременог организационо-културолошког приступа полицијској корупцији, а да се истовремено задовоље и одређени базични захтеви на руководећем практичном нивоу полицијске организације:  информисаност полицијских службеника о правилима у вези са неприхватљивим облицима понашања у служби, као и подршка коју полицијски службеници пружају тим правилима;  информисаност полицијских службеника о казнама које им прете у случају кршења ових правила, као и ставови полицијских службеника према тим казнама;  процене полицијских службеника о тежини појединих неприхватљивих облика понашања у служби; као и  спремност полицијских службеника да пријаве поједине облике неприхватљивих понашања својих колега у служби. Тиме је општи циљ овог истраживања окренут пружању доприноса научној бази истраживачких подухвата на идентификовању, опису и објашњењу суштинских одредница полицијског интегритета као предуслова полицијског легитимитета, у контексту транзиције српског друштва и трансформације државне управе и реформе Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Практични циљ овог истраживања састоји се у стварању искуствене евиденције о начину на који полицијски службеници у Србији перципирају сопствени професионални интегритет, што може корисно послужити доносиоцима политичких одлука да потпуније, ефикасније, квалитетније и поузданије одговоре на изазове реформе српске полиције и проблеме који се односе на изградњу адекватног правног оквира и успостављање принципа владавине права у контексту демократизације српског друштва и његовог укључивања у породицу европских држава.sr
dc.description.abstractThe overall goal of this research is to obtain relevant informations that are crucial in the context of a contemporary organizational ˗ cultural approach to the police corruption, while at the same time, to meet certain basic requirements at the managerial practical level of the police organization:  Information of police officers on the rules regarding unacceptable forms of conduct in the service, as well as the support provided by police officers to these rules;  Information of police officers on the sanctions that they are threatened in the case of violation of these rules, as well as the attitudes of police officers under these penalties;  Assessments of police officers about the severity of some unacceptable forms of behavior at work;  The willingness of police officers to report certain forms of unacceptable behavior of their colleagues in the service. Thus, the overall goal of this research is to contribute to the scientific base of research projects, to identify, describe and explain the essential determinants of police integrity as a precondition for police legitimacy, in the context of the transition of the Serbian society and the transformation of the state administration and the reform of the Ministry of Internal Affairs. The practical goal of this research is to create an experience based record, of how police officers in Serbia perceive their own professional integrity, which can usefully serve policy-makers to more fully, efficiently, with more quality and more responsibly respond to the challenges of the Serbian police reform, and problems related to a building of an adequate legal framework and to an establishing the principles of the rule of law, in the context of the democratization of Serbian society and its inclusion in the family of European countries.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполиција, интегритет, корупција, истраживање, полицијска култура, постсоцијалистичке земље, Србијаsr
dc.subjectpolice, integrity, corruption, research, police culture, post-socialist countries, Serbiaen
dc.titleИнтегритет полиције и корупција у полицији у Србијиsr
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record