Show simple item record

Detrminating factors of inclusion of the deaf and hard of hearing persons in work process

dc.contributor.advisorRadić-Šestić, Marina
dc.contributor.otherKovačević, Jasmina
dc.contributor.otherRajović, Vera
dc.creatorМитровић Ђорђевић, Ивана
dc.date.accessioned2019-12-24T16:07:59Z
dc.date.available2019-12-24T16:07:59Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:19Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6992
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11644
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20501/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51494159
dc.description.abstractИстраживање је реализовано у циљу утврђивања фактора који утичу на успешно укључивање Г/Н особа у инклузивну радну средину. Узорком је обухваћено 210 испитаника, 140 испитаника типичне популације (ТП) и 70 глувих и наглувих (Г/Н) испитаника који су запослени у отвореној привреди (ОП) (грађевинске фирме, штампарије, здравствене установе, козметички и фризерски салони, перионице, магацини итд.), и у заштитној радионици (ЗР) (ДЕС у Кајмакчаланској и Кумодрашкој улици у Београду). За потребе прикупљања података од типичних испитаника коришћена је Скала за процену односа чујућих особа према запошљавању глувих и наглувих радника (Радић Шестић, 2011; Адаптиран Employer attitudes questionnaire, Diksa & Rogers, 1996). Скала се састоји из три супскале: Супскала општих ставова о запошљавању Г/Н особа (7 ајтема), Супскала за процену радних компетенција Г/Н особа (22 ајтема) и Супскала за процену социјалних компетенција Г/Н особа (16 ајтема). Ликертова (Likert) Скала се састоји из 35 тврдњи са степенима слагања од 1 (не слажем се/ није тачно је) до 3 (слажем се/тачно је). Погодна је за обраду факторском анализом. За тестирање интерне конзистентности Скале за процену ставова послодаваца према запошљавању Г/Н особа коришћен je Cronbach α коефицијент. Глобална интерна конзистентност Скале је солидне поузданости и износобе са ометеношћу α=0,609. Интерна конзистентност Супскале општих ставова према запошљавању Г/Н особа износи α=0,733. Интерна конзистентност Супскале за процену радних компетенција Г/Н особа износи износи α=0,796, а Супскале за процену социјалних компетенција Г/Н особа износи α=0,805. За процену ставова Г/Н радника према запошљавању у отвореној привреди коришћена је Скала за процену мотивације за укључивање у отворену привреду (Motivation to engage in coping Behavior - MECB, Caska, 1998, 15) ајтема која процењује спремност, самоувереност, иницијативу, сарадљивост, учење, потребу за преквалификацијом и адаптацијом). Конзистентност Скале је солидне поузданости Г/Н особа износи α=0,754. Анализа прикупљених података обрађена је методама параметријске и непараметријске статистике. За приказивање основних статистичких параметара коришћене су мере централне тенденције и мере дисперзије. За проверу поузданости примењених инструмената примењена је релијабилна анализа. Приликом утврђивања статистички значајних разлика међу дихотомним независним варијаблама коришћенa је непараметријска анализа варијансе (Kruskal-Wallis Test), т-тест и Mann–Whitney U тест. За утврђивање значајности односа између посматраних варијабли коришћен је χ2 тест и Пирсонов коефицијент корелације. За утврђивање значајности односа између независних и зависних варијабли коришћена је двофакторска анализа варијансе и мултифакторска анализа варијансе. Добијени резултати су приказани табеларно и графички. На основу добијених резултата истраживања утврдили смо низ фактора који утичу на укључивање Г/Н особа у радни процес. Одговарајући на други задатак истраживања, а то је који социодемографски фактори утичу на укључивање глувих и наглувих особа у радни процес утврдили смо неколико социодемографских фактора које смо поделили по групама. Прва група социодемографских фактора који утичу на укључивање Г/Н у отворену привреду су тип предузећа, пол, старосна доб и степен образовања. У зависности од типа предузећа (ЗР или ОП) испитаници су имали различит однос према радним и социјалним компетенцијама Г/Н особа, али веома уједначене опште ставове према запошљавању Г/Н особа. Пол, као други социодемографски фактор, показао се статистички значајним када је у питању однос испитаника према радним и социјалним компетенцијама Г/Н особа. Трећи социодемографски фактор, стросна доб, одредио је однос испитаника према адаптацији радног места Г/Н особе и комуникационим вештинама Г/Н особа. Разлике у степену образовања испитаника је фактор који је утицао на перцепцију адаптације радног места и социјалних компетенција Г/Н особа, посебно према њиховим комуникационим вештинама. Друга група фактора који детерминише однос испитаника према укључивању Г/Н особа у процес рада су општи ставови. Спремност испитаника да запосли Г/Н особу у отвореној привреди није јасно детерминисана. Наиме, приметно је колебање у одговорима, које се огледа у приближном броју оних који нису сигурни да ли би запослили Г/Н особу. Ситуација се додатно компликује када је 92,8% испитаника изјавило да не би радили са Г/Н особом. Контрадикторни резултати указују да ни познавање Г/Н особе (њих 73,6% је истакло да познаје Г/Н особу) није позитивно утицало на општи став испитаника према запошљавању Г/Н особа у инклузивној радној средини. Иако већи број испитаника познаје Г/Н особу они се не би са њом дружили, што је још један показатељ негативног општег става према овој суппопулацији. Овим факторима треба придодати и непознавање Закона који обезбеђују права особа са ометеношћу. Недовољна информисаност о правима Г/Н особа иде у прилог негативним ставовима према запошљавању особа оштећеног слуха...sr
dc.description.abstractThis research was conducted in order to determine the factors that influence successful inclusion of the deaf and hard of hearing in an open economy environment. The sample comprised 210 participants: 140 participants from typical population (TP), and 70 deaf and hard of hearing (D/HH) participants employed in an open economy (OE) environment (construction companies, printing houses, health care facilities, beauty parlours, hair salons, laundries, warehouses, etc.) or in sheltered workshops (DES d.o.o. Beograd) in Kajmakcalanska and Kumodraska streets in Belgrade. For the purpose of collecting the data from the respondents from the typical population this study employed The Scale for the Assessment of the Attitudes of Hearing People Towards the Employment of D/HH Workers (Radic Sestic, 2011; Employer attitudes questionnaire, Diksa & Rogers, 1996.). This scale comprises three subscales, namely general attitudes towards employment of deaf and hard of hearing persons (7 items), assessment of work competence of D/HH persons (22 items), and assessment of social competence of D/HH persons (16 items). Likert scale consists of 45 items i.e. statements to which respondents assign their level of agreement ranging from 1 (I don't agree/ it is not right ) to 3 ( I agree/ it is right). This scale is convinient for factor analysis. Cronbach's alpha was used as a measure of internal consistency of The Scale for the Assessment of Employer Attitudes Towards Hiring D/HH Persons. Global internal consistency of the Scale was adequate and measured α=0,609. Internal consistency of the Subscale for the assessment of general attitudes towards employment of D/HH persons measured α=0,733. Internal consistency of the Subscale for the assessment of work competence measured α=0,805. The attitudes of the DHH participants towards employment in an open economy environment were assessed according to Motivation to Engage in Open Economy Scale (Motivation to Engage in Coping Behavior - MECB, Caska, 1998). The Scale comprises 15 items that assess readiness, self-confidence, initiative, cooperation, education, need for retrainig and adaptation. The consistency of the scale was adequate and measured α=0.754. Each answer that the respondents gave was assigned a score from 1 to 3 points, and then, by adding points for each statement, the total score was obtained as a representation of the respondents' attitude. Data processing was carried out using The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V16.0). Both parametric and nonparametric statistical methods were used to analyse the data. Measures of central tendency and measures of dispersion were used to present the basic statistical parameters. In order to ensure that the instrument consistently reflected the construct it was measuring, reliability analysis was applied. In determining statistically significant differences between dichotomous independent variables we used nonparametric analysis of variance (Kruskal-Wallis test), t-test and Mann-Whitney U test. To determine the significance of the relationship between the observed variables, the χ2 test and Pearson's correlation coefficient were used. ANOVA and multifactor analysis of variance were used to determine the significance of the relationship between the independent and the dependent variables. The results are presented in tables and graphs. The findings suggest that there is no significant difference in the attitudes towards the employment of D/HH workers among the participants from the typical population (TP) who work in an open economy (OE) environment and the participants from the typical population who work in a sheltered workshop. The respondents from the typical population employed in an open economy environment are not acquainted with the needs of D/HH workers in the same extent as their counterparts employed in sheltered workshops (SW), which can be explained by the fact that D/HH persons are less likely to find employment outside sheltered workshops. The participants in the study who have a D/HH individual in their social circle have a different attitude towards their work competence and workplace accommodations from that of the respondents who are not acquainted with D/HH individuals. The respondents acquainted with D/HH individuals have shown more positive attitudes towards the social competence of D/HH workers. Based on the results obtained, we identified a number of factors affecting the inclusion of D/HH persons in the working process. The second task of the research aimed to identify the sociodemographic factors that influence the inclusion of D/HH persons in the work process. These factors were grouped in the manner described in the following paragraphs. The first set of sociodemographic factors affecting the inclusion of D/HH in an open economy comprises: type of enterprise, gender, age and education level. Depending on the type of the company (SW or OE) respondents had different attitudes towards the work and social competence of D/HH persons, but very uniform general attitudes towards the employment of D/ HH persons. Gender, as the second sociodemographic factor, proved to be statistically significant when it comes to the attitude of the respondents towards the work and social competence of D/HH persons. The third sociodemographic factor, age, specified the attitude of the respondents towards the workplace adaptations and adjustments for D/HH persons and communication skills of D/HH persons. Differences in education level of the respondents figured as a factor that influenced the perception of the workplace adaptations and social competence of D/HH persons; especially the perception of their communication skills. The second group of factors that determine the attitude of the respondents towards the inclusion of D/HH persons in the labor market comprises general attitude. The respondents' willingness to hire a D/HH person in an open economy could not be clearly determined. In fact, a difference in replies was noticeable, i.e. there were a number of respondents that were not sure whether they would employ a D/HH person. The situation was further complicated when 92.8% of the respondents said they would not work with a D/HH colleague. These contradictory results indicate that an acquaintanceship with a D/HH person (73.6% of the respondents pointed out that they knew a D/HH person) does not necessarily have a positive impact on the general attitude of the respondents towards the employment of D/HH people in an inclusive work environment. Although quite a few respondents indicated that they were acquainted with a D/HH person, they would not socialize with her, which is another indicator of the negative general attitude towards this subpopulation. To these factors we should add the ignorance of the Law that protects persons with disabilities from discrimination. The lack of information on the rights of D/HH people is indicative of negative attitudes towards the employment of persons with hearing impairment...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectзапошљавањеsr
dc.subjectemploymenten
dc.subjectотворена привредаsr
dc.subjectзатворена привредаsr
dc.subjectглуви и наглувиsr
dc.subjectopen economyen
dc.subjectsheltered workshopsen
dc.subjectdeaf and hard of hearingen
dc.titleФактори успешног укључивања особа оштећеног слуха у радни процесsr
dc.title.alternativeDetrminating factors of inclusion of the deaf and hard of hearing persons in work processen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20526/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20527/IzvestajKomisije21212.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record