Show simple item record

The use and functions of adverbial words in partially and completely deaf children.

dc.contributor.advisorSlavnić, Svetlana
dc.contributor.otherDimić, Nadežda
dc.contributor.otherKašić, Zorka
dc.contributor.otherMaksimović, Slavica
dc.creatorВеселиновић, Ивана Б.
dc.date.accessioned2019-12-24T16:07:54Z
dc.date.available2019-12-24T16:07:54Z
dc.date.available2020-07-03T09:32:15Z
dc.date.issued2019-05-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11641
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6943
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20345/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51649295
dc.description.abstractВербална комуникација је доминантан вид споразумевања међу људима. За развој говора и језика, неопходна је, уз мноштво других фактора, и добра аудитивна перцепција. Оштећење слуха доводи до застоја у развоју говора и језика. Оно онемогућава дете да спонтано усваја говор и језик у спрези звука и значења. Сметње у развоју говора и језика рефлектују се и на когнитивни, социјални и емоционални развој, што условљава негативне промене у развоју свих битних аспеката личности особе оштећеног слуха. Приликом вербалне продукције глувих и наглувих особа јављају се конструкције које нису карактеристичне за српски језик. У вербалном изражавању глуве и наглуве деце одредбене речи (придеви, придевске заменице и редни бројеви) се недовољно употребљавају, а и користе се у другачијој функцији у реченици, у односу на реченичне конструкције деце типичног језичког развоја. Циљ нашег истраживања био је да се утврди и разјасни употреба и функције одредбених речи у формирању исказа код глуве и наглуве деце, а затим и да се утврде, упореде и разјасне употреба и функције одредбених речи у формирању исказа глуве и наглуве деце и деце типичног језичког развоја. Истраживањем je обухваћено N=130 ученика, оба пола, просечних интелектуалних способности, без додатних оштећења. Сви ученици похађали су више разреде (V, VI, VII и VIII) основне школе. Узорак je подељен у три групе – две експерименталне и једну контролну. Једну ксперименталну групу (Е) чинило је N=40 ученика чије је оштећење слуха преко 70 dB и који су похађали школе за глуву и наглуву децу. Друга експеримнтална група (Е1) формирана је од N=10 ученика чије је оштећење слуха преко 70 dB и који су похађали школе за децу типичног развоја. Контролна група обухватила је N=80 ученика типичног развоја. Контролна група уједначена је са експерименталном групом према полу и разреду у који су укључена испитивана деца. Истраживањем су обухваћена деца из школа за глуве и наглуве у Србији и глува и наглува деца која похађају основне школе за децу типичног развоја у Србији, а била су укључена у ре/хабилитациони третман у Институту за експерименталну фонетику и патологију говора у Београду, Одељењу за рехабилитацију слушања и говора, Института за ОРЛ и МФХ Клиничког центра Србије и/ или ''Дечјој кући'', Клиничко болничког центра Звездара. Истраживање са децом из контролне групе обављено је у основној школи ''Зага Маливук'' у Београду. За потребе истраживања конструисан је посебан протокол за прикупљање података. Осим овог протокола, користили смо и унапред дефинисане теме за писање четири састава различитих жанрова: наратив, дескрипција, експозиција и аргументатив. Прикупљени подаци обрађивани су помоћу статистичког пакета SAS 9.3 (SAS Institute Inc., 2002-2010), а избор метода зависио је од структуре и природе података, хомогености варијансе и нормалности расподеле. Поред квантитативне анализе, прикупљени материјал анализирали смо и квалитативно. Резултате истраживања приказали смо табеларно, а најзначајније резултате смо и посебно дискутовали. Резултати нашег истраживања говоре да глува и наглува деца из школа за децу типичног развоја на старијем основношколском узрасту употребљавају значајно већи број одредбених речи у односу на децу из школа за глуве и наглуве, али и у односу на децу типичног језичког развоја. Ова група деце успешнија је у односу на друге две испитиване групе деце не само у броју употребљених одредбених речи, већ и у употреби различитих врста придева и придевских заменица. Деца која похађају школе за глуве и наглуве приликом формирања исказа употребила су битно мање (по броју и по врсти) одредбених речи од деце типичног језичког развоја. Резултати истраживања говоре да употреба и функције одредбених речи код деце типичног развоја зависе од пола и разреда који дете похађа, а код глуве и наглуве деце од доминантног начина комуникације и дужине примењеног ре/хабилитационог третмана. На основу резултата истраживања закључили смо да се употреба одредбених речи у формирању исказа повећава са сазревањем и богаћењем говорно-језичког и васпитно-образовног искуства код деце типичног развоја. Пошто употреба одредбених речи због њихове несамосталности и апстрактности представља проблем глувој и наглувој деци, неопходна је рана детекција и дијагностика оштећења слуха, као и адекватна амплификација и отпочињање ре/хабилитационог третмана одмах по детекцији оштећења слуха. Ре/хабилитациони третман глуве и наглуве деце мора да буде плански осмишљен и систематски и континуирано извођен кроз дуг временски период (од момента детекције оштећења слуха, кроз читав предшколски и основношколски период, па и дуже), како би глува и наглува деца била оспособљена за квалитетну вербалну комуникацију и како би њихови потенцијали били развијени до максимума, у циљу развоја целокупне личности детета и њихове успешне интеграције у социјалну средину.sr
dc.description.abstractVerbal communication is the most dominant form of communication among people. For speech and language development, a good auditory perception is necessary, along with many other factors. Hearing impairment leads to delays in the speech and language development. It prevents the child from spontaneous adoption of speech and language in conjunction with sound and meaning. Disturbances in the speech and language development reflect on cognitive, social and emotional development. This causes negative changes in the development of all relevant aspects of the personality of a person with hearing impairment. During partially and completely deaf people’s verbal production, constructions that are non-characteristic in the Serbian language emerge. During verbal expression, partially and completely deaf children do not use adverbial words (adjectives, possessive pronouns and ordinal numbers) sufficiently, they use them in a different function in a sentence, in relation to the sentence constructions of children with typical language development. The study included N = 130 students of both sexes, average intellectual abilities, and without additional impairments. All students attended higher classes (V, VI, VII and VIII) of elementary school. Sample was divided into three groups-two experimental and one control group. One experimental group (E) was consisted of N = 40 students whose hearing loss was more than 70 dB and who attended schools for children with hearing impairments. The second experimental group (E1) was formed out of N=10 students whose hearing loss was more than 70 dB and who attended schools for the typically developing children. The control group (K) was consisted of N = 80 typically developing students. The control group was equalized with the experimental group by children’s sex and class in which they were included. This study included partially and completely deaf children from schools for children with hearing impairment in Serbia and partially and completely deaf children who attended schools for typically developing children in Serbia, and were included into re/habilitation treatment within Institute for experimental phonetics and speech pathology in Belgrade, Department for Hearing and Speech Rehabilitation, Institute for ORL and MFS of Clinical center in Serbia and/or „Children’s house“, Clinical-Hospital Center Zvezdara. Research with children from the control group was conducted in elementary school „Zaga Malivuk“, in Belgrade. For the research needs, a special protocol for data collection was constructed. In addition to this protocol, we also used predefined topics for writing four compositions of different genres: narrative, descriptive, exposition and argumentative. The obtained data were processed using a statistical package SAS 9.3 (SAS Institute Inc., 2002-2010), and the method choice depended on the data structure and nature, the homogeneity of the variance and the normality of distribution. In addition to the quantitative analysis, the collected material was also qualitatively analyzed. The research results were presented in a tabular form, and the most significant results were discussed in particular. The results of our research suggest that completely and partially deaf children from schools for children with typical development use significantly greater number of adverbial words in relation to the completely and partially deaf children from schools for children with hearing impairments, but also in relation to the typically developing children. This group of children is more successful in comparison to the other two groups of children not only in the number of used adverbial words, but also in the use of different types of adjectives and possessive pronouns. During the formation of statements, partially and completely deaf children who attend schools for children with hearing impairment used significantly less (by number and type) adverbial words than typically developing children. The research results indicate that the use and functions of the adverbial words in children of typical development depend on the sex and the class that the child attends, and in the group of partially and completely deaf children they depend on the dominant mode of communication and the length of the applied re/habilitation treatment. Based on the research results, we concluded that, in children of typical development, the use of adverbial words during statement formation increases with the maturation and richness of the speech and language and educational experience. Because of their dependency and abstractness, the use of adverbial words represents a problem for partially and completely deaf children. For that reason, early detection and diagnosis of hearing impairment is necessary, as well as an adequate amplification and the initiation of re/habilitation treatment immediately after hearing damage detection. The re/habilitation treatment of partially and completely deaf children must be planned and systematically and continuously performed over a long period of time (from the moment of hearing loss detection, throughout the pre-school and elementary school, and even longer), so that partially and completely deaf children could be empowered for quality verbal communication, in order to develop their potentials to the maximum, to develop their overall personality and to successfully integrate into the social environment.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179055/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148028/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectглува и наглува децаsr
dc.subjectpartially and completely deaf childrenen
dc.subjectдеца типичног језичког развојаsr
dc.subjectодредбене речиsr
dc.subjectпридевиsr
dc.subjectпридевске заменицеsr
dc.subjectредни бројевиsr
dc.subjecttypically developing childrenen
dc.subjectadverbial wordsen
dc.subjectadjectivesen
dc.subjectpossessive pronounsen
dc.subjectordinal numbersen
dc.titleУпотреба и функције одредбених речи код глуве и наглуве децеsr
dc.title.alternativeThe use and functions of adverbial words in partially and completely deaf children.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20501/IzvestajKomisije21172.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20500/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record