Show simple item record

Effects of Leadership on Organisational and Business Performance of Enterprises

dc.contributor.advisorNikolić, Milan
dc.contributor.otherĐorđević, Dejan
dc.contributor.otherGrubić-Nešić, Leposava
dc.contributor.otherSlavić, Agneš
dc.contributor.otherĆoćkalo, Dragan
dc.contributor.otherNikolić, Milan
dc.creatorStrukan, Edin
dc.date.accessioned2019-09-27T10:51:36Z
dc.date.available2019-09-27T10:51:36Z
dc.date.issued2019-01-25
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija153993194366014.pdf?controlNumber=(BISIS)108162&fileName=153993194366014.pdf&id=12196&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=108162&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153993195718297.pdf?controlNumber=(BISIS)108162&fileName=153993195718297.pdf&id=12197&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153993195718297.pdf?controlNumber=(BISIS)108162&fileName=153993195718297.pdf&id=12197
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11375
dc.description.abstractDisertacija se bavi efektima liderstva, LMX i transformacionog liderstva na razliĉite organizacione i poslovne performanse preduzeća u Bosni i Hercegovini. Od poslovnih performansi su kao kljuĉne posmatrane finansijske i performanse uspješnosti razvoja novog proizvoda, a kao organizacione performanse posmatrani su: zadovoljstvo poslom, organizaciona posvećenost, organizaciona komunikacija i meĊusobno povjerenje na poslu. Pored toga, u disertaciji su obrazloţeni i neki drugi organizacioni ishodi koji su u uzroĉno-posljediĉnoj vezi sa liderstvom: organizaciono ponašanje, organizaciona kultura, motivacija i stres. Istraţivaĉki dio disertacije je zasnovan na podacima koji su dobijeni iz dva istovremeno sprovedena istraţivanja. Prvo istraţivanje je obuhvatilo anketiranje N=334 menadţera srednjeg nivoa iz 103 preduzeća u Bosni i Hercegovini. Od metoda statistiĉke obrade podataka korišteni su: deskriptivna statistika, korelaciona analiza, regresiona analiza i hijerarhijska regresiona analiza za ispitivanje moderatornog dejstva. Osnovni zakljuĉci ovog istraţivanja su: (1) Lideri u B&H preduzećima imaju visoka oĉekivanja u pogledu performansi, a malo podrške i osjećanja za zaposlene. Kazne su ĉešće nego nagrade, LMX je oko prosjeka, distanca moći iznad prosjeka, a organizaciona posvećenost ima nisku prosjeĉnu ocjenu. (2) Zaposleni u B&H preduzećima ne vole visoku distancu moći, preferiraju dobre meĊuljudske odnose, kako sa nadreĊenim tako i sa kolegama. Pored toga, zaposleni visoko cijene nagraĊivanje i strategijske sposobnosti lidera. Insistiranje lidera na visokim performansama, kao i primjena sistema kaţnjavanja, ne daju pozitivne efekte. (3) Zadovoljstvo poslom, zadovoljstvo organizacionom komunikacijom i meĊusobno povjerenje na poslu su oko prosjeka. Zaposleni su više zadovoljni aspektima posla koji su vezani za socijalne odnose u preduzeću nego postojećim i potencijalnim naknadama. Generalno posmatrano, zadovoljni su organizacionom komunikacijom, naroĉito sa onom koju realizuju sa menadţerima srednjeg nivoa, a meĊusobno povjerenje je nešto intenzivnije kada su u pitanju namjere i akcije kolega nego namjere i akcije menadţmenta preduzeća. (4) Vlasniĉka struktura i nacionalno porijeklo preduzeća nisu znaĉajni moderatori posmatranih odnosa. Moderatorni efekat pokazao se samo u malom broju sluĉajeva. (5) Lideri treba da smanje distancu moći, smanje visoka oĉekivanja u smislu performansi, smanje kazne, a da poboljšaju svoj odnos sa zaposlenima, da njeguju dobre odnose meĊu zaposlenima, da povećaju nagrade, i da se usavršavaju u svojim strateškim znanjima, razmišljanjima i akcijama. TakoĊer, da bi disertacija dala sveobuhvatne informacije o efektima liderstva na organizacione i poslovne performanse preduzeća u Bosni i Hercegovini, pored prethodno navedenog istraţivanja menadţera srednjeg nivoa, uraĊeno je i dodatno, uporedno istraţivanje na uzorku od 127 top menadţera u isto toliko preduzeća, po principu jedno preduzeće jedan top menadţer. Uvaţavajući ĉinjenicu da moderno poslovanje nameće liderima potrebu kreiranja i stalnog uvoĊenja promjena u postojeći naĉin poslovanja, što u svojoj suštini predstavlja transformaciono liderstvo, ovo istraţivanje je imalo za cilj da utvrdi obim i intenzitet efekata transformacionog liderstva vrhunskih menadţera na poslovne performanse B&H preduzeća. Kao poslovne performase posmatrane su finansijske performanse i performanse razvoja novog proizvoda. Rezultati ovog istraţivanja pokazuju da transformaciono liderstvo ima pozitivan uticaj na postizanje visokog nivoa finansijskih performansi i performansi razvoja novog proizvoda. TakoĊer, istraţivanje je pokazalo da lideri i top menadţeri najvišeg nivoa u preduzećima u Bosni i Hercegovini imaju veći fokus na zadatke nego na ljude. U tom smislu, preporuka za njih jeste da više paţnje posvećuju kreiranju i uvoĊenju promjenama u postojeći model poslovanja, na budućnost i dugoroĉne planove, ali i na svoje zaposlene kao glavne nosioce svih poslovnih procesa.sr
dc.description.abstractThe dissertation deals with the effects of leadership, LMX and transformational leadership on the various organisational and business performance of enterprises in Bosnia and Herzegovina. Of business performance, key financial and success of new product development performance are considered to be key, while as organisational performance we consider: job satisfaction, organisational commitment, organisational communication and mutual trust at work. In addition, the dissertation also explains other organisational outcomes that are in a cause-and-effect relationship with leadership: organisational behaviour, organisational culture, motivation and stress. The research part of the dissertation is based on data obtained from two simultaneously conducted research. The first survey included a survey of N = 334 mid-level managers from 103 enterprises in Bosnia and Herzegovina. The statistical methods used are: descriptive statistics, correlation analysis, regression analysis and hierarchical regression analysis for moderate effect testing. The basic conclusions of this research are: (1) Leaders in Bosnia and Herzegovina have high expectations in terms of performance, with little support and feelings for employees. The penalties are more frequent than the rewards, the LMX is around the average, the distance of power above the average, and the organisation's commitment has a low average grade. (2) Employees in Bosnia and Herzegovina do not like a great distance of power, preferring good interpersonal relationships, both with their superiors and their counterparts. In addition, employees highly value and reward strategic abilities of leaders. Insistence of leaders on high-performance, as well as the application of the punishment system, do not yield positive effects. (3) Job satisfaction, satisfaction with organisational communication and mutual trust in work are around the average. Employees are more satisfied with aspects of work related to social relations in the company than the existing and potential benefits. Generally speaking, they are happy with organisational communication, especially with middle-level managers, and mutual trust is more intense when it comes to the intentions and actions of colleagues than the intentions and actions of enterprise management. (4) Ownership structure and national origin of enterprises are not significant moderators of observed relationships. The moderate effect has only been demonstrated in a small number of cases. (5) Leaders should reduce the distance of power, reduce high performance expectations, reduce punishment, improve their relationship with employees, nurture good relations among employees, increase rewards, and improve their strategic knowledge, thinking and action. Also, in order for the dissertation to provide comprehensive information on the effects of leadership on organisational and business performance of enterprises in Bosnia and Herzegovina, in addition to the aforementioned research of mid-level managers, an additional parallel study was carried out on a sample of 127 top managers in the same companies, on the principle of one company one top manager. Bearing in mind the fact that modern business imposes on leaders the need to create and permanently introduce changes to existing business practises, which in essence represents transformational leadership, this research was intended to determine the scope and intensity of the transformation leadership effects of top managers on business performance of enterprises in Bosnia and Herzegovina. We consider financial performance and performance of new product development as business performance. The results of this research show that transformational leadership has a positive influence on achieving a high level of financial performance and the performance of developing a new product. Also, research has shown that leaders and top managers of the highest level in enterprises in Bosnia and Herzegovina have a greater focus on tasks than on people. In this regard, the recommendation to them is to pay more attention to the design and implementation of changes in the existing business model, the future and long-term plans, but also to its employees as the main carriers of all business processes.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанинуsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectLiderstvosr
dc.subjectLeadershipen
dc.subjectorganisational performanceen
dc.subjectbusiness performanceen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjectorganisational behaviouren
dc.subjectorganisational outcomesen
dc.subjectorganisational cultureen
dc.subjectorganisational commitmenten
dc.subjectnew product developmenten
dc.subjectjob satisfactionen
dc.subjectmutuen
dc.subjectorganizacione performansesr
dc.subjectposlovne performansesr
dc.subjectfinansijske performansesr
dc.subjectorganizaciono ponašanje organizacioni ishodisr
dc.subjectorganizaciona kulturasr
dc.subjectorganizaciona posvećenostsr
dc.subjectrazvoj novog proizvodasr
dc.subjectzadovoljstvo poslomsr
dc.subjectmeĊusobno povjerenje na poslusr
dc.subjectorganizaciona komunikacijasr
dc.subjectmotivacijasr
dc.subjectstres.sr
dc.titleEfekti liderstva na organizacione i poslovne performanse preduzećasr
dc.title.alternativeEffects of Leadership on Organisational and Business Performance of Enterprisesen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record