Show simple item record

Efekti tradicionalnih i inovativnih časova fizičkog vaspitanja na poboljšanje fizičke forme povezane sa zdravljem dece mlađeg školskog uzrasta;
Effects of traditional and innovative physical education classes to improve their health-related physical fitness of young school children

dc.contributor.advisorOstojić, Sergej
dc.contributor.otherĐorđić-Todorović, Višnja
dc.contributor.otherUgarković, Dušan
dc.contributor.otherJakonić, Dragoslav
dc.contributor.otherOstojić, Sergej
dc.creatorCvejić, Dragan
dc.date.accessioned2019-09-27T10:50:12Z
dc.date.available2019-09-27T10:50:12Z
dc.date.issued2017-03-13
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148188999793012.pdf?controlNumber=(BISIS)103904&fileName=148188999793012.pdf&id=7115&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=103904&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148188999826177.pdf?controlNumber=(BISIS)103904&fileName=148188999826177.pdf&id=7116&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148188999826177.pdf?controlNumber=(BISIS)103904&fileName=148188999826177.pdf&id=7116
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11348
dc.description.abstractУвод. Резултати истраживања вршених последњих година упозоравају на поражавајућу чињеницу у вези сталног смањења физичке активности код становништва. Посебно забрињава чињеница о смањеном нивоу активности код деце свих узраста. Евидентно је и смањење здравствене форме деце, што је потврђено у више истраживања. Како се образац физичке активности преноси из детињства у одрасло доба, можемо претпоставити да ће здравствена форма одраслих бити још лошија. С обзиром на благодети добро развијених компонената физичке форме повезаних са здрављем, од круцијалног значаја је њихово побољшање. Настава физичког васпитања је препозната као идеално место за афирмацију понашања позитивно повезаних са повећањем форме. Проблем истраживања представљаутврђивање ефеката традиционалних и иновативних часова физичког васпитањана физичку форму повезану са здрављем деце млађег школског узраста. Предмет истраживања је емпиријски утврђивање ефеката традиционалних и иновативнихчасова физичког васпитања на аеробну форму, мишићну форму (мишићну снагу ииздржљивост), флексибилност и телесни састав ученика трећих разреда основнешколе. Основни циљ истраживања је испитивање ефеката традиционалних и ино-вативних часова физичког васпитања на аеробну форму деце млађег школскогузраста. Осим на аеробну форму, испитиван је утицај и на остале компоненте здрав-ствене форме (мишићну форму, флексибилност и телесни састав), као и утицај наниво физичке активности. Како садржаји планирани на иновативним часовимафизичког васпитања стављају акценат на стварање навика за активним учешћему физичким активностима и ван школе, провераван је утицај програма на ставовепрема физичком васпитању од којих делимично зависи активно учешће. Инова-тивни програм је усмерен на интензивирање активности, те је проверавано да лиу експерименталној групи ученици уживају на часовима физичког васпитања.  Методологија. Истраживање је квази-експериментално, лонгитудиналног типа испроведено је у школској средини на узорку ученика трећих разреда основне школе(старости 9,02 ± 0,33 године) у оквиру редовне наставе физичког васпитања. Ко-ришћен је претест - посттест истраживачки нацрт са рандомизованим групама:експерименталном (4 одељења са укупно 94 ученика) и контролном (четири одељењаса укупно 88 ученика). Основна специфичност иновативних часова физичког вас-питања се огледа на вежбању у зони развоја компонената форме повезане са здрављем.Путем ФИТТ смерница су ученици „увођени" у зону развоја физичке форме повезанеса здрављем. Наставни садржаји, методе, облици и средства рада су се користилитако да планирана физичка активност или вежба врстом, трајањем, фреквенцијоми интензитетом доводи до унапређења аеробне форме, мишићне форме и флекси-билности, а самим тим и до унапређења телесног састава. Програм је трајао 24 часафизичког васпитања. За испитивање хипотеза вршено је поређење ефеката ино-вативних часова физичког васпитања у експерименталној групи са ефектима тради-оционалних часова физичког васпитања у контролној групи. Независне варијабле уистраживању су припадност испитаника групи (експерименталној или контролној)и време прикупљања података (иницијално или финално). Ефекти програма супосматрани кроз промене сета од укупно 19 зависних варијабли: аеробна форма(1 варијабла), мишићна форма (2 варијабле), флексибилност (4 варијабле), телес-ни састав (2 варијабле), ниво физичке активности (1 варијабла), ставови ученикапрема физичким активностима (8 варијабли), уживање у настави физичког васпи-тања (1 варијабла). Подаци су прикупљени помоћу одговарајућих мерних инстру-мената и обрађени релевантним статистичким процедурама (комбинованом анали-зом варијансе, Ман-Витнијевим U тестом, t-тестом, Вилкоксоновим тестом ран-гова). Резултати. Значајна интеракција се јавила у аеробној форми између врстеинтервенција и времена, Вилксова ламбда = 0,92; F = 15,8; p = 0,00; парцијал-но n2 = 0,8. Утврђен је значајан засебан утицај времена, Вилксова ламбда = 0,79;F 176) = 46,25; p = 0,00; парцијално n2 = 0,20, при чему је у обе групе дошло до пове-ћања у максималној потрошњи кисеоника. Накнадним поређењем разлика на финал-ном мерењу у аеробној форми (варијабла Процењена VO2max) установљене су зна-чајне статистичке разлике у корист експерименталне групе (VO2max = 41,45 ± 5,09) у односу на контролну (VO2max = 39,6 ± 4,87); t = 2.45; p = 0.015 (обострано).Разлика између средњих вредности обележја по групама (просечна разлика = 1,83;95%CI: од 0,36 до 3,31) била је мала до умерена (n2 = 0,03). Уочен је статистичкизначајан напредак експерименталне групе у мишићној форми. Вредност t-теста занезависне узорке у варијабли Подизање трупа t(178) = 4,18, уз значајност p = 0,00, саразликама између средњих вредности обележја по групама (просечна разлика = 6,13;95%CI: од 3,23 до 9,02) била је умерено до велика, n2 = 0,09. Ман-Витнијев U тест уваријабли Склекови указао је на значајну разлику експерименталне групе (Md = 7;n = 92 ) у односу на контролну групу (Md = 2; n = 86 ); U = 2439,5 ; z = -4,44;p = 0,00 ; уз умерен утицајr = 0,33. Вилкоксонов тест ранга открио је статистички значајно повећање уживања у настави физичког васпитања након учествовања у иновативним часовима, z = -3,35; p < 0,001; умерене разлике ( r = 0,26 ). Медијана резултата на скали уживања опала је од Md = 1,6 пре програма до Md = 1,2, након интервенције. Закључак. На основу валидних и поузданих техника прикупљања података можемо закључити да је ниво физичке активности деце трећих разреда основних школа у Сомбору низак и да није у складу са важећим препорукама. И физичка форма повезана са здрављем ученика је на незадовољавајућем нивоу.Традиционално конципирани часови физичког васпитања не доприносе довољно укупном дневном нивоу активности и мишићној форми деце. Позитивно је што доприносе развоју аеробне форме. За разлику од њих, иновативни часови физичког васпитања доприносе побољшању здравствене форме деце, укупном дневном нивоу активности, позитивним ставовима према физичкој активности, те уживању у часовима физичког васпитања. Теоријски и практичан значај истраживања.Физичко васпитање је најважније средство друштва за очување и јачање здравља деце. У наредном периоду треба инсистирати на повећању фонда часова физичког васпитања на један час дневно, али и на покретању свеобухватних пројеката у школама који доприносе повећању нивоа физичке активности и здравствене форме деце (факултативни час физичког васпитања, додатни час у продуженом боравку, школске секције за сву децу, организоване физичке активности на великим одморима ). Неопходно је направити велике промене у структури физичког васпитања. Часове је потребно планирати у складу са научним достигнућима у овој области (ФИТТ смернице), усмерених на развој компонената форме повезаних са здрављем (редефинисати исходе у области физичког васпитања).  sr
dc.description.abstractUvod. Rezultati istraživanja vršenih poslednjih godina upozoravaju na poražavajuću činjenicu u vezi stalnog smanjenja fizičke aktivnosti kod stanovništva. Posebno zabrinjava činjenica o smanjenom nivou aktivnosti kod dece svih uzrasta. Evidentno je i smanjenje zdravstvene forme dece, što je potvrđeno u više istraživanja. Kako se obrazac fizičke aktivnosti prenosi iz detinjstva u odraslo doba, možemo pretpostaviti da će zdravstvena forma odraslih biti još lošija. S obzirom na blagodeti dobro razvijenih komponenata fizičke forme povezanih sa zdravljem, od krucijalnog značaja je njihovo poboljšanje. Nastava fizičkog vaspitanja je prepoznata kao idealno mesto za afirmaciju ponašanja pozitivno povezanih sa povećanjem forme. Problem istraživanja predstavljautvrđivanje efekata tradicionalnih i inovativnih časova fizičkog vaspitanjana fizičku formu povezanu sa zdravljem dece mlađeg školskog uzrasta. Predmet istraživanja je empirijski utvrđivanje efekata tradicionalnih i inovativnihčasova fizičkog vaspitanja na aerobnu formu, mišićnu formu (mišićnu snagu iizdržljivost), fleksibilnost i telesni sastav učenika trećih razreda osnovneškole. Osnovni cilj istraživanja je ispitivanje efekata tradicionalnih i ino-vativnih časova fizičkog vaspitanja na aerobnu formu dece mlađeg školskoguzrasta. Osim na aerobnu formu, ispitivan je uticaj i na ostale komponente zdrav-stvene forme (mišićnu formu, fleksibilnost i telesni sastav), kao i uticaj nanivo fizičke aktivnosti. Kako sadržaji planirani na inovativnim časovimafizičkog vaspitanja stavljaju akcenat na stvaranje navika za aktivnim učešćemu fizičkim aktivnostima i van škole, proveravan je uticaj programa na stavoveprema fizičkom vaspitanju od kojih delimično zavisi aktivno učešće. Inova-tivni program je usmeren na intenziviranje aktivnosti, te je proveravano da liu eksperimentalnoj grupi učenici uživaju na časovima fizičkog vaspitanja.  Metodologija. Istraživanje je kvazi-eksperimentalno, longitudinalnog tipa isprovedeno je u školskoj sredini na uzorku učenika trećih razreda osnovne škole(starosti 9,02 ± 0,33 godine) u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja. Ko-rišćen je pretest - posttest istraživački nacrt sa randomizovanim grupama:eksperimentalnom (4 odeljenja sa ukupno 94 učenika) i kontrolnom (četiri odeljenjasa ukupno 88 učenika). Osnovna specifičnost inovativnih časova fizičkog vas-pitanja se ogleda na vežbanju u zoni razvoja komponenata forme povezane sa zdravljem.Putem FITT smernica su učenici „uvođeni" u zonu razvoja fizičke forme povezanesa zdravljem. Nastavni sadržaji, metode, oblici i sredstva rada su se koristilitako da planirana fizička aktivnost ili vežba vrstom, trajanjem, frekvencijomi intenzitetom dovodi do unapređenja aerobne forme, mišićne forme i fleksi-bilnosti, a samim tim i do unapređenja telesnog sastava. Program je trajao 24 časafizičkog vaspitanja. Za ispitivanje hipoteza vršeno je poređenje efekata ino-vativnih časova fizičkog vaspitanja u eksperimentalnoj grupi sa efektima tradi-ocionalnih časova fizičkog vaspitanja u kontrolnoj grupi. Nezavisne varijable uistraživanju su pripadnost ispitanika grupi (eksperimentalnoj ili kontrolnoj)i vreme prikupljanja podataka (inicijalno ili finalno). Efekti programa suposmatrani kroz promene seta od ukupno 19 zavisnih varijabli: aerobna forma(1 varijabla), mišićna forma (2 varijable), fleksibilnost (4 varijable), teles-ni sastav (2 varijable), nivo fizičke aktivnosti (1 varijabla), stavovi učenikaprema fizičkim aktivnostima (8 varijabli), uživanje u nastavi fizičkog vaspi-tanja (1 varijabla). Podaci su prikupljeni pomoću odgovarajućih mernih instru-menata i obrađeni relevantnim statističkim procedurama (kombinovanom anali-zom varijanse, Man-Vitnijevim U testom, t-testom, Vilkoksonovim testom ran-gova). Rezultati. Značajna interakcija se javila u aerobnoj formi između vrsteintervencija i vremena, Vilksova lambda = 0,92; F = 15,8; p = 0,00; parcijal-no n2 = 0,8. Utvrđen je značajan zaseban uticaj vremena, Vilksova lambda = 0,79;F 176) = 46,25; p = 0,00; parcijalno n2 = 0,20, pri čemu je u obe grupe došlo do pove-ćanja u maksimalnoj potrošnji kiseonika. Naknadnim poređenjem razlika na final-nom merenju u aerobnoj formi (varijabla Procenjena VO2max) ustanovljene su zna-čajne statističke razlike u korist eksperimentalne grupe (VO2max = 41,45 ± 5,09) u odnosu na kontrolnu (VO2max = 39,6 ± 4,87); t = 2.45; p = 0.015 (obostrano).Razlika između srednjih vrednosti obeležja po grupama (prosečna razlika = 1,83;95%CI: od 0,36 do 3,31) bila je mala do umerena (n2 = 0,03). Uočen je statističkiznačajan napredak eksperimentalne grupe u mišićnoj formi. Vrednost t-testa zanezavisne uzorke u varijabli Podizanje trupa t(178) = 4,18, uz značajnost p = 0,00, sarazlikama između srednjih vrednosti obeležja po grupama (prosečna razlika = 6,13;95%CI: od 3,23 do 9,02) bila je umereno do velika, n2 = 0,09. Man-Vitnijev U test uvarijabli Sklekovi ukazao je na značajnu razliku eksperimentalne grupe (Md = 7;n = 92 ) u odnosu na kontrolnu grupu (Md = 2; n = 86 ); U = 2439,5 ; z = -4,44;p = 0,00 ; uz umeren uticajr = 0,33. Vilkoksonov test ranga otkrio je statistički značajno povećanje uživanja u nastavi fizičkog vaspitanja nakon učestvovanja u inovativnim časovima, z = -3,35; p < 0,001; umerene razlike ( r = 0,26 ). Medijana rezultata na skali uživanja opala je od Md = 1,6 pre programa do Md = 1,2, nakon intervencije. Zaključak. Na osnovu validnih i pouzdanih tehnika prikupljanja podataka možemo zaključiti da je nivo fizičke aktivnosti dece trećih razreda osnovnih škola u Somboru nizak i da nije u skladu sa važećim preporukama. I fizička forma povezana sa zdravljem učenika je na nezadovoljavajućem nivou.Tradicionalno koncipirani časovi fizičkog vaspitanja ne doprinose dovoljno ukupnom dnevnom nivou aktivnosti i mišićnoj formi dece. Pozitivno je što doprinose razvoju aerobne forme. Za razliku od njih, inovativni časovi fizičkog vaspitanja doprinose poboljšanju zdravstvene forme dece, ukupnom dnevnom nivou aktivnosti, pozitivnim stavovima prema fizičkoj aktivnosti, te uživanju u časovima fizičkog vaspitanja. Teorijski i praktičan značaj istraživanja.Fizičko vaspitanje je najvažnije sredstvo društva za očuvanje i jačanje zdravlja dece. U narednom periodu treba insistirati na povećanju fonda časova fizičkog vaspitanja na jedan čas dnevno, ali i na pokretanju sveobuhvatnih projekata u školama koji doprinose povećanju nivoa fizičke aktivnosti i zdravstvene forme dece (fakultativni čas fizičkog vaspitanja, dodatni čas u produženom boravku, školske sekcije za svu decu, organizovane fizičke aktivnosti na velikim odmorima ). Neophodno je napraviti velike promene u strukturi fizičkog vaspitanja. Časove je potrebno planirati u skladu sa naučnim dostignućima u ovoj oblasti (FITT smernice), usmerenih na razvoj komponenata forme povezanih sa zdravljem (redefinisati ishode u oblasti fizičkog vaspitanja).  sr
dc.description.abstractIntroduction. The results of recent studies are indicative of the striking facts re-ferring to the population's constant decline in physical activity. Particularly concerningis the fact that children of all ages exhibit low levels of physical activity. Another obvi-ous fact is the decline in children's physical fitness, which has been confirmed throughnumerous researches. As the pattern of physical activity is transferred from the period ofchildhood into adulthood, we can suppose that physical fitness is going to become worse.Regarding the benefits of the well developed health-related components, it is of crucialimportance to improve those. Physical education classes have been recognized as an idealplace for affirmation of the behavior that is positively related to fitness improvement. Theproblem of the research is to determine the effects of traditional and innovative physicaleducation classes on health-related physical fitness of younger primary school children.The subject of the research is to empirically determine the effects of traditional and in-novative physical education classes on aerobic fitness, muscle fitness (muscle strengthand endurance), flexibility and body composition of Grade 3 primary school pupils. Themain goal of the research is to examine the effects of traditional and innovative physi-cal education classes on aerobic fitness of younger primary school children. Apart fromaerobic fitness, the paper examines the effects on other components related to health fit-ness (muscular fitness, flexibility and body composition), and their influence on the levelof physical activity. As the contents of the innovative physical education classes focus oncreating the habit of active participation in physical activities outside school, the paper ex-amined the influence of the programme on the attitude towards physical education, whichpartially affects active participation. The innovative programme is oriented towards in-tensified activity; therefore it has been assessed whether the pupils in experimental groupenjoy physical education classes. ž Methodology. The research is quasi-experimental, oflongitudinal type and has been conducted in school environment on the sample of pupilsof Grade 3 of primary school (aged 9.02 ± .33 years) within regular physical educationclasses. A pretest - posttest research scheme was used with randomized groups - experimental (4 classes with the total of 94 pupils) and control (4 classes with the total of88 pupils) group. The main characteristic of the innovative physical education classes isreflected in exercising within the scope of development components of health-related fit-ness. The FITT guidelines have presented the range of health-related physical fitness de-velopment to the pupils. Teaching contents, methods, forms and assets have all been usedin order that the planned physical activity/ exercise in its type, duration, frequency and in-tensity leads to the improved aerobic fitness, muscular fitness and flexibility, therefore, tothe improved body composition. The programme was delivered in 24 classes of physicaleducation. To test the hypothesis, the effects of innovative physical education classes inthe experimental group were compared with the effects of traditional physical educationclasses in the control group. The independent variables in the research are those that referto the type of the group that the participants belong to (experimental or control group)and to the time required for gathering the data (initial or final). The program effects wereassessed by changing the set of the total of 19 dependent variables: aerobic fitness (1variable), muscle fitness (2 variables), flexibility (4 variables), body composition (2 vari-ables), physical activity level (1 variable), pupils' attitude towards physical activities (8variables), enjoyment in physical education classes (1 variable). The data were gatheredby specific measure instruments and evaluated by the relevant statistical procedures (thecombined variance analysis, Mann-Whitney U Test, t-test, Wilcoxon rank test). Results.There is a marked interaction in aerobic fitness between the type of the intervention andthe time, Wilks's lambda = .92, F(1, 176) = 15.8, p = .00, partially n2 = .8. The study hasshown that there is a distinct time influence, Wilks's lambda = 0.79, F(1, 176) = 46.25,p = .00, partially n2 = 20, with both the groups exhibiting increase of maximum oxygenconsumption. The subsequent comparison of differences during the final assessment ofaerobic fitness (the Estimation variable VO2max) showed significant statistical differencesin favour of the experimental group (VO2max = 41.45 ± 5.09) when compared to the controlgroup (VO2max= 39.6 ± 4.87), t(178) = 2.45, p = .015 (bothways). The difference betweenthe mean values of characteristics by groups (mean difference = 1.83, 95% CI: from .36to 3.31) was slight to moderate (eta squared = .03). The results indicated a statisticallymarked improvement of muscle fitness in the experimental group. The t-test value of theindependent Curl-Ups variable t(178) = 4.18, with the significance of p = .00 and differences among mean values of characteristics by groups (mean difference = 6.13, 95%CI:from 3.23 to 9.02) was moderate to high, n2 = .09. The Mann-Whitney U Test in the 90°Push-Ups variable was indicative of a marked difference between the experimental (Md= 7, n = 92) and the control group (Md = 2, n = 86), U = 2439.5, z = -4.44, p = .00, withthe moderate influence r = .33. The Wilcoxon rank test indicated statistically markedenjoyment in physical education classes following participation in innovative classes, z= -3.35, p = < .001, moderate difference (r = 0.26). The median results value on the scaleof enjoyment declined from Md = 1.6 before the programme to Md = 1.2 after the inter-vention. Conclusions. On the basis of the valid and reliable data gathering techniques, itcan be concluded that the level of physical activity among pupils of Grade 3 of primaryschools in Sombor is low and not in accordance with the current recommendations. Thepupils' health-related aerobic fitness is unsatisfactory, too. Traditionally designed physi-cal education classes contribute neither to children's total daily activity nor to their mus-cle fitness. The positive side is that they contribute to aerobic fitness development. On theother hand, innovative physical education classes contribute to children's health-relatedaerobic fitness, to their total daily activity, positive attitude towards physical activity, andto enjoyment in physical education classes. Theoretical and practical contribution ofthe research. Physical education is the most important asset in society in preserving andimproving children's health. In the period to come, what should be insisted on is to in-crease the weekly number of physical education classes to five and to start school projectsthat will contribute to the improvement of children's physical activity and their health-related aerobic fitness (to introduce an optional additional class of physical education, anadditional class in school daycare, extracurricular activities, organized physical activityduring the long break, etc.). It is necessary to introduce major changes in the very conceptof physical education. Classes should be planned according to achievements in science inthis field (the FITT guidelines) regarding the development of health related fitness com-ponents (to redefine the outcomes in the field of physical education).en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectФИТТsr
dc.subjectFITTsr
dc.subjectFITTen
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectaerobic fitnessen
dc.subjectmuscle fitnessen
dc.subjectflexibilityen
dc.subjectbody compositionen
dc.subjectpedometeren
dc.subjectFITNESSGRAMen
dc.subjectinterventionen
dc.subjectфизичка активностsr
dc.subjectаеробна формаsr
dc.subjectмишићна формаsr
dc.subjectфлек-сибилностsr
dc.subjectтелесни саставsr
dc.subjectпедометарsr
dc.subjectФИТНЕСГРАМsr
dc.subjectинтервенцијаsr
dc.subjectfizička aktivnostsr
dc.subjectaerobna formasr
dc.subjectmišićna formasr
dc.subjectflek-sibilnostsr
dc.subjecttelesni sastavsr
dc.subjectpedometarsr
dc.subjectFITNESGRAMsr
dc.subjectintervencijasr
dc.titleЕфекти традиционалних и иновативних часова физичког васпитања на побољшање физичке форме повезане са здрављем деце млађег школског узрастаsr
dc.title.alternativeEfekti tradicionalnih i inovativnih časova fizičkog vaspitanja na poboljšanje fizičke forme povezane sa zdravljem dece mlađeg školskog uzrastasr
dc.title.alternativeEffects of traditional and innovative physical education classes to improve their health-related physical fitness of young school childrenen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record