Show simple item record

Efekti različitih metoda treninga snage na antropološki status muškaraca u kasnoj adolescenciji;
Effects of different strength training methods onanthropological status of males in late adolescence

dc.contributor.advisorObradović, Jelena
dc.contributor.otherMadić, Dejan
dc.contributor.otherNedeljković, Aleksandar
dc.contributor.otherObradović, Jelena
dc.creatorPantović, Milan
dc.date.accessioned2019-09-27T10:50:07Z
dc.date.available2019-09-27T10:50:07Z
dc.date.issued2015-10-09
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143377042741836.pdf?controlNumber=(BISIS)95023&fileName=143377042741836.pdf&id=3806&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95023&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143377041339173.pdf?controlNumber=(BISIS)95023&fileName=143377041339173.pdf&id=3805&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143377041339173.pdf?controlNumber=(BISIS)95023&fileName=143377041339173.pdf&id=3805
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11337
dc.description.abstractГлавни циљ овог истраживања је био утврдити да ли и како експериментални рад применом три различите методе тренинга снаге утиче на ниво снаге, морфолошке карактеристике и телесни састав посматраног узорка. Узорак испитаника је чинио 75 здравих адолесцената студената Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду узраста 20 ±0.5 година. У петонедељни експериментални програм је укључено 45 студената насумично подељених у три експерименталне групе. Прва експериментална Е1 група (n=15) је упражњавала комплексни тренинг, друга експериментална група Е2 (n=15) је упражњавала неуромишићну електростимулацију, а трећа експериментална Е3 група (n=15) је упражњавала вибрациони тренинг. Четврта група од 30 студената је упражњавала уобичајен програм практичних предавања на Факултету спорта и физичког васпитања, и користила се као контролна група (К). Разлике између група на иницијалном мерењу тестиране су применом мултиваријатне и униваријатне анализе варијансе за све примењене варијабле. За утврђивање ефекта примењеног третмана примењен је т тест, мултиваријатна анализа коваријансе за цео систем примењених варијабли, а за поједине варијабле униваријатна анализа коваријансе. На основу резултата мултиваријатне анализе варијансе за целокупан систем моторичких варијабли уочена је статистичка значајност од F = 2,85 P = 0,01. У варијаблама вертикалне скочности испитаници Е1 групе остварили напредак који је статистички значајан, у варијаблама: скок из получучња (0,01), скок кроз получучањ (0,02). Такође је уочен напредак код испитаника Е2 групе: скок из получучња (0,00), скок кроз получучањ (0,00), просечна висина узастопних скокова кроз получучањ (0,01), просечна сила скокова кроз получучањ (0,01). Није забележен напредак у варијаблама вертикалне скочности код испитаника Е3 групе. У варијаблама трчања на 30 m све три групе су оствариле статистички значајан напредак. на рачун стартног убрзања напредак су оствариле Е1 и Е3 група, док је Е2 група свој напредак остварила у фази постизања максималне брзине трчања. У морфолошким и варијаблама телесног састава нису уочене статистички значајне промене настале применом различитих метода тренинга снаге (P=0,09; F = 1,488). Закључак овог истраживања је да би унутар комплексног тренинга било пожељно имплементирати и друга два истраживана метода у циљу постизања максималних резултата у развоју ексползивне снаге.sr
dc.description.abstractGlavni cilj ovog istraživanja je bio utvrditi da li i kako eksperimentalni rad primenom tri različite metode treninga snage utiče na nivo snage, morfološke karakteristike i telesni sastav posmatranog uzorka. Uzorak ispitanika je činio 75 zdravih adolescenata studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu uzrasta 20 ±0.5 godina. U petonedeljni eksperimentalni program je uključeno 45 studenata nasumično podeljenih u tri eksperimentalne grupe. Prva eksperimentalna E1 grupa (n=15) je upražnjavala kompleksni trening, druga eksperimentalna grupa E2 (n=15) je upražnjavala neuromišićnu elektrostimulaciju, a treća eksperimentalna E3 grupa (n=15) je upražnjavala vibracioni trening. Četvrta grupa od 30 studenata je upražnjavala uobičajen program praktičnih predavanja na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, i koristila se kao kontrolna grupa (K). Razlike između grupa na inicijalnom merenju testirane su primenom multivarijatne i univarijatne analize varijanse za sve primenjene varijable. Za utvrđivanje efekta primenjenog tretmana primenjen je t test, multivarijatna analiza kovarijanse za ceo sistem primenjenih varijabli, a za pojedine varijable univarijatna analiza kovarijanse. Na osnovu rezultata multivarijatne analize varijanse za celokupan sistem motoričkih varijabli uočena je statistička značajnost od F = 2,85 P = 0,01. U varijablama vertikalne skočnosti ispitanici E1 grupe ostvarili napredak koji je statistički značajan, u varijablama: skok iz polučučnja (0,01), skok kroz polučučanj (0,02). Takođe je uočen napredak kod ispitanika E2 grupe: skok iz polučučnja (0,00), skok kroz polučučanj (0,00), prosečna visina uzastopnih skokova kroz polučučanj (0,01), prosečna sila skokova kroz polučučanj (0,01). Nije zabeležen napredak u varijablama vertikalne skočnosti kod ispitanika E3 grupe. U varijablama trčanja na 30 m sve tri grupe su ostvarile statistički značajan napredak. na račun startnog ubrzanja napredak su ostvarile E1 i E3 grupa, dok je E2 grupa svoj napredak ostvarila u fazi postizanja maksimalne brzine trčanja. U morfološkim i varijablama telesnog sastava nisu uočene statistički značajne promene nastale primenom različitih metoda treninga snage (P=0,09; F = 1,488). Zaključak ovog istraživanja je da bi unutar kompleksnog treninga bilo poželjno implementirati i druga dva istraživana metoda u cilju postizanja maksimalnih rezultata u razvoju ekspolzivne snage.sr
dc.description.abstractThe main aim of this study was to determine whether and how the experimental treatment using three different methods of strength training affects the power level, the morphological characteristics and body composition of the research sample. The sample was consisted of 75 healthy adolescents, students of the Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad, aged 20 ± 0.5 years. The five-week experimental program involved 45 students randomly assigned in three experimental groups during five weeks period.  The first experimental E1 group (n = 15) performed complex training, the second experimental group E2 (n = 15) performed neuromuscular electrostimulation, and the third experimental E3 group (n = 15) performed whole body vibration training. The fourth group of 30 students practiced the usual program of practical lectures at the Faculty of Sport and Physical Education, and it was used as a control group (K). Baseline differences between groups were analyzed using multivariate and univariate analysis of variance. Effects of experimental protocols were assessed using t test, multivariate and univariate analysis of covariance. Results of multivariate analysis of covariance revealed statistically significant differences in observed sample (P=0,01). The variables of vertical jumping subjects from E1 groups made statistically significant progress in: squat jump (0.01), countermovement jump (0.02). It was also observed statistically significant improvement in E2 group subjects: squat jump (0.00), countermovement jump (0.00), countinuous jump with bent legs (0.01), the average force - countinuous jump with bent legs (0.01). There has been no progress in the variables of vertical jumping test in E3 group subjects. The variables running at 30 m all three groups showed statistically significant improvement. On account of the starting acceleration, progress was achieved in E1 and E3 group, while E2 group achieved progress in phase of maximal speed. Analysis of morphological characteristics and body composition showed no statistically significant changes after implemented experimental protocol (P=0,09; F = 1,488).  Conclusion of this research leads to notice that for achieving maximal results in muscle power development, into complex training method should be implemented other two investigated experimental methods.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsAttribution-ShareAlike
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectкомплексни тренингsr
dc.subjectkompleksni treningsr
dc.subjecttrainingen
dc.subjectнеуромишићна електростимулацијаsr
dc.subjectвибрациони тренингsr
dc.subjectneuromuscular electrostimulationen
dc.subjectwhole body vibrationen
dc.subjectneuromišićna elektrostimulacijasr
dc.subjectvibracioni treningsr
dc.titleЕфекти различитих метода тренинга снаге на антрополошки статус мушкараца у касној адолесценцијиsr
dc.title.alternativeEfekti različitih metoda treninga snage na antropološki status muškaraca u kasnoj adolescencijisr
dc.title.alternativeEffects of different strength training methods onanthropological status of males in late adolescenceen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record