Show simple item record

Anthropological perspective of popular cosmology

dc.contributor.advisorСинани, Данијел
dc.contributor.otherSinani, Danijel
dc.contributor.otherАнтонијевић, Драгана
dc.contributor.otherAntonijević, Dragana
dc.contributor.otherГавриловић, Љиљана
dc.creatorТомашевић, Милан В.
dc.date.accessioned2019-08-02T14:36:43Z
dc.date.available2019-08-02T14:36:43Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6853
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19967/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51491343
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11293
dc.description.abstractОсновни циљ дисертације јесте да преиспита могућност анализе популарног космолошког наратива као конвенционалне фолклорне форме. Да би то било могуће, неопходно је понудити дијахронијску перспективу развоја космолошких концепција и космогонијских представа, односно успоставити аналитички плодан текст. Основни предмет истраживања јесте инструментализација науке и њена контекстуализација у шири друштвено-културни оквир, односно њено схватање у домену културних ратова, који су одређени процесима секуларизације и ресакрализације у Сједињеним Америчким Државама и Западној Европи. Одређен као хипермодерни космогонијски мит, популарни космолошки наратив представља текст на основу кога је могуће градити и преиспитивати културни идентитет читавог човечанства, односно његову самониклост и укорењеност на Земљи и у универзуму. Дисертација се ослања на семиотичку анализу, као на примарно средство деконструкције културно релевантног смисла садржног у популарној космологији. Користећи антрополошку перспективу популарног космолошког наратива, могуће је сагледати савремена религијска, филозофска, па и политичка становишта о вери, знању и образовању на Западу. Основна хипотеза дисертације јесте да популарни космолошки наратив може бити посматран као савремени космогонијски мит из кога произилазе филозофска становишта релевантна за преиспитивање идентитета човечанства и цивилизацијеsr
dc.description.abstractMain objective of this dissertation is to reassess possibilities for analysis of popular cosmological narrative as conventional folklore form. For that purpose, it is necessary to form a diachronical perspective for development of cosmological conceptions and cosmogony ideas and to establish analiticaly fruitful narrative. The main subject of dissertation is instrumentalisation of science and its contexualisation into culture wars, which are defined by a secularisation, and resacralization processes in USA and Western Europe. Presented as hyper-modern myth, popular cosmological narrative represents text that can be fundament for building and reassessment of identity of humankind and its inveteracy into Earth and Universe. Dissertation relies onto semiotic analysis, as a tool for deconstruction of culturaly relevant meaning contained into popular cosmology. Through anthropological perspective of popular cosmological narrative, it is possible to percieve contemporary religious, philosophical and even political positions about faith, knowledge and education in modern West. The main hypotesis of dissertation is that popular cosmological narrative can be seen as contemporary cosmogonical myth, which produces philosophical standpoints relevant for identity of humanity and civilization reassessmenten
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177026/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкосмологија, космогонија, наратив, мит, Мултиверзум, антропски принцип, културни рат, семиотика, семиотички квадратsr
dc.subjectcosmology, cosmogony, narrative, myth, Multiverse, anthropic principle, culture wars, semiotics, semiotic squareen
dc.titleАнтрополошка перспектива популарне космологијеsr
dc.title.alternativeAnthropological perspective of popular cosmologyen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record