Show simple item record

Influence of specialized penal teratment on reduction of recidivism risk in case of sexual delinquents

dc.contributor.advisorЈованић, Горан
dc.contributor.otherJovanić, Goran
dc.contributor.otherЖунић-Павловић, Весна
dc.contributor.otherŽunić-Pavlović, Vesna
dc.contributor.otherСоковић, Снежана
dc.creatorКузмановић, Марија Н.
dc.date.accessioned2019-08-02T14:35:26Z
dc.date.available2019-08-02T14:35:26Z
dc.date.issued2018-07-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6854
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19968/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51494927
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11291
dc.description.abstractПрегледом стране стручне литературе када је у питању примена специјализованог пеналног третманa на редукцију ризика рецидивизма код сексуалних делинквената, истраживања су показала постојање ефикасности у примени третмана. У Србији не постоји систематизована пракса применe специјализованог пеналног третмана редукције ризика рецидивизма код сексуалних делинквената. Према овој популацији углавном се примењује општи пенални третман, који се примењује и над другим осуђеним, без обзира на врсту кривичног дела због ког се налазе на извршењу казне затвора. Један од критеријума по коме се сексуални делинквенти могу разликовати је ризик поновног вршења кривичног дела. Будуће понашање се са апсолутном сигурношћу не може предвидети, нарочито кад је у питању сексуални деликт. Међутим, научна литература бележи резултате који указују на могућност предвиђања сексуалног рецидивизма применом инструмената који процењују статичке и динамичке факторе ризика, а који се у последње две деценије усавршавају у процени ризика рецидивизма. Да би се смањио степен ризика рецидивизма развијају се и различити програми рада са овом популацијом осуђених. Специјализовани пенални третман намењен сексуалним преступницима је показао да третман може да утиче на смањење степена ризика рецидивизма. Најзаступљенији третман који се примењује над сексуалним делинквентима у свету је заснован на примени когнитивно-бихејвиоралне терапије. Сем овог модела посебна пажња је посвећена и Моделу доброг живота (GLM) који је окосница у раду. Предмет рада је посвећен испитивању ефикасности специјализованог пеналног третмана у редукцији ризика рецидивизма код осуђених због извршених сексуалних деликата. Рад ће кроз обједињавање теоријских и емпиријских сазнања из ове области пружити увид у могућност редукције степена ризика рецидивизма код сексуалних делинквената применом специјализованог третмана у затворским условима. Истраживање је спроведено на узорку од 100 испитаника, мушког пола, осуђених за кривична дела против полне слободе који се на извршењу казне налазе у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици. Узорак је подељен у три групе и то једну експерименталну и две контролне групе. Према осуђеним који чине експерименталну групу (EG) примењен је специјализовани пенални третман „Модел доброг живота“ (GLM). Према осуђеним из прве контролне групе (CG1) примењен је специјализовани пенални третман управљања агресијом (Anger Menagment-AM), а према осуђеним из друге контролне групе (CG2) примењен је уобичајени пенални третман. Пре почетка и по окончању истраживања коришћен је Професионални водич за процену ризика сексуалног насиља-Ризик од сексуалног насиља-20, (Sexual Violence Risk-20, SVR-20)...sr
dc.description.abstractReview of foreign specialized literature confirms efficiency in use of specialized penal treatment on reduction of sexual delinquents recidivism risk. Practice of application of this kind of treatment on sexual delinquents is yet not systematized in Serbia. This population is mostly included in general penal treatment, applied also on other inmates, regardless to sort of crime they are imprisoned for. One of criteria for differentiation between sexual delinquents is risk of re-execution of crime. Future behavior cannot be predicted with certainty, especially in case of sexual violation. Nevertheless, scientific literature records results that indicate the possibility of prediction of sexual recidivism by use of instruments that evaluate static and dynamic factors of risk and these instruments are more and more improved in last two decades. Also, different programs for work with this population of inmates are developed with a goal in reduction of recidivism risk. Praxis shows that use of specialized penal treatment on sexual offenders can have an impact on recidivism risk reduction. The most represented treatment of this kind is based on cognitive-behavioral therapy. Besides this, special attention is given to Good Life Model (GLM). Subject of this paper is exploration of efficiency of specialized penal treatment in recidivism risk reduction in population of persons convicted for sexual offences. Through consolidation of theoretical and empirical findings this research should give insight in possibility of recidivism risk reduction in case of sexual delinquents by use of specialized treatment in prison conditions. Research was realized on sample of 100 male examinees, convicted for crimes against sexual freedom, serving sentence in Penitentiary in Sremska Mitrovica. Sample was divided in three groups, one experimental and two control groups. On inmates from experimental group (EG) was implemented specialized penal treatment Creating a Better Life (Good Life Model, GLM). Examinees from first control group (CG1) were subjected to specialized penal treatment for anger management (AM) and from second control group (CG2) to general penal treatment. For evaluation before the beginning and after the end of research was used Professional guide for sexual violence risk assessment-Sexual violence risk-20 (SVR-20)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectосуђени, затвор, сексуални преступници, специјализовани третман, SVR-20, ОАSys, рецидивизамsr
dc.subjectconvicted person, prison, sexual offenders, specialized treatment, SVR-20, OASys, recidivismen
dc.titleУтицај специјализованог пеналног третмана на редукцију ризика рецидивизма код сексуалних делинквенатаsr
dc.title.alternativeInfluence of specialized penal teratment on reduction of recidivism risk in case of sexual delinquentsen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record