Show simple item record

Definisanje i ocena kriterijuma uticaja saobraćajne pristupačnosti na razvoj prigradskih naselja;
Defining and Assessment of Criteria for Traffic Accessibility Impact onDevelopment of Suburb Areas

dc.contributor.advisorStojić, Gordan
dc.contributor.otherGladović, Pavle
dc.contributor.otherSimeunović, Milan
dc.contributor.otherBasarić, Valentina
dc.contributor.otherMiličić, Milica
dc.contributor.otherBojović, Nebojša
dc.contributor.otherStojić, Gordan
dc.creatorStanković, Milan
dc.date.accessioned2019-05-16T11:26:00Z
dc.date.available2019-05-16T11:26:00Z
dc.date.issued2019-03-19
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija154591168233462.pdf?controlNumber=(BISIS)110054&fileName=154591168233462.pdf&id=12484&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110054&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15459116883757.pdf?controlNumber=(BISIS)110054&fileName=15459116883757.pdf&id=12485&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15459116883757.pdf?controlNumber=(BISIS)110054&fileName=15459116883757.pdf&id=12485
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11079
dc.description.abstractОсновни циљ рада јесте дефинисање и квантификација критеријума који имају највећи утицај на саобраћајну приступачност приградских насеља. Овај модел односи се на саобраћајну приступачност приградских насеља у којима функционише систем јавног градског превоза и представља квалитативни приступ истраживању. Истраживање је показало да мрежа линија јавног градског превоза (ЈГП), мрежа приступних путева у насељу, време путовања и ред вожње, имају највећи значај у описивању и генерисању новог модела. Као резултат истраживања у овом раду, очекује се да ће примена модела омогућити развој и одрживост приградских насеља, социјалну равноправност и укључивање становника (посебно млађе популације) у друштвене активности, а све у циљу квалитетнијег живота људи.sr
dc.description.abstractOsnovni cilj rada jeste definisanje i kvantifikacija kriterijuma koji imaju najveći uticaj na saobraćajnu pristupačnost prigradskih naselja. Ovaj model odnosi se na saobraćajnu pristupačnost prigradskih naselja u kojima funkcioniše sistem javnog gradskog prevoza i predstavlja kvalitativni pristup istraživanju. Istraživanje je pokazalo da mreža linija javnog gradskog prevoza (JGP), mreža pristupnih puteva u naselju, vreme putovanja i red vožnje, imaju najveći značaj u opisivanju i generisanju novog modela. Kao rezultat istraživanja u ovom radu, očekuje se da će primena modela omogućiti razvoj i održivost prigradskih naselja, socijalnu ravnopravnost i uključivanje stanovnika (posebno mlađe populacije) u društvene aktivnosti, a sve u cilju kvalitetnijeg života ljudi.sr
dc.description.abstractThe main aims of the paper are to define and quantify the criteria which have the greatest influence on traffic accessibility of suburban areas. This model refers to traffic accessibility of suburban areas, where the system of urban public transport is operational and represents a qualitative approach to research.The research has shown that the factors such as a network of public transport (PT) lines, the network of accessible roads in a settlement, travel time and the timetable have the greatest importance in description and generation of a new model. Based on the results of research presented in this paper, it is expected that the application of this model will enable development and sustainability of suburban areas, as well as greater social equality and involvement of dwellers (especially young generation) in social activities, in view of achieving better quality of life among people.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectСаобраћајна приступачност, одрживост приградских насеља, вишекритеријумско одлучивањеsr
dc.subjectSaobraćajna pristupačnost, održivost prigradskih naselja, višekriterijumsko odlučivanjesr
dc.subjectTraffic Accessibility, sustainability of suburbs, multi-criteria decisionen
dc.titleДефинисање и оцена критеријума утицаја саобраћајне приступачности на развој приградских насељаsr
dc.title.alternativeDefinisanje i ocena kriterijuma uticaja saobraćajne pristupačnosti na razvoj prigradskih naseljasr
dc.title.alternativeDefining and Assessment of Criteria for Traffic Accessibility Impact onDevelopment of Suburb Areasen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record