Show simple item record

Structure and role of individual adaptive performance in warfare

dc.contributor.advisorČabarkapa, Milanko
dc.contributor.otherЧабаркапа, Миланко
dc.contributor.otherTenjović, Lazar
dc.contributor.otherТењовић, Лазар
dc.contributor.otherĐurić-Atanasievski, Ksenija
dc.creatorVučinić, Dejan
dc.date.accessioned2019-05-16T10:22:42Z
dc.date.available2019-05-16T10:22:42Z
dc.date.issued2018-12-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6737
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19583/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=530320279
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11054
dc.description.abstractАдаптивна успешност представља субдимензију концепта радне успешности. Овај бихејвиорални феномен у жижи је научног интересовања скоро пуне две деценије, а важност испитивања наведеног феномена је несумњива узимајући у обзир чињеницу да радна средина и околности у којима индивидуа функционише постају све комплекснији, динамичнији и захтевнији. С тим у вези, и у области војне психологије приметна је тенденција да је потребно редефинисати захтеве официрског позива, а што пре свега подразумева укључивање елемената адаптабилности, и наставити са испитивањем људског понашања у екстремним, стално промењивим и динамичним срединским условима. Упркос бројним истраживачким интересовањима, поједини аутори критикују досадашњу операционализацију индивидуалне адаптивне успешности и сматрају да даља истраживања морају да „доведу у ред“ начин на који се овај феномен употребљава у истраживачке сврхе. С тим у вези, пошто не постоји општеприхваћена операционализација концепта адаптивне успешности, једна од идеја овог рада била је усмерена на утврђивање унутрашње (латентне) структуре адаптивне успешности. Такође, рад је имао као циљ и да утврди природу везе индивидуалне адаптивне успешности и других концепата за које се може претпоставити да су детерминанте или исходне варијабле у односу на адаптивну успешност у ратном окружењу. С тим у вези, у складу са досадашњим истраживачким налазима, претпоставило се да одређене димензије личности HEXACO модела, као што су емоционалност, савесност и отвореност, и засебна димензија личности - дезинтеграција, као и одређене ситуационе варијабле, и то изложеност ратним стресорима и потресеност доживљеним стресорима, могу имати статус детерминанте адаптивне успешности. Као неповољне исходне варијабле индивидуалне адаптивне успешности у ратном окружењу претпостављене су варијабле „степен изражености симптома посттрауматског стресног поремећаја“ и „степен изражености других неповољних последица изложености ратним стресорима“...sr
dc.description.abstractAdaptive performance represents the sub-dimension of the work performance. This behavioral phenomenon is in the focus of scientific interest for almost two decades, and the importance of examining this phenomenon is unquestionable given the fact that the work environment and the circumstances, in which the individual operates, are becoming more and more complex, more dynamic and demanding. In this regard, there is a noticeable tendency in the field of military psychology to redefine the requirements of the military officer's call, which primarily involves incorporating elements of adaptability, and continue to examine human behavior in extreme, constantly changing and dynamic environmental conditions. In spite of numerous research interests, some authors criticize the current operationalization of individual adaptive performance and believe that further research must "bring in order" the way in which this phenomenon is used for research purposes. In this regard, since there is no generally accepted operationalization of the adaptive performance, one of the ideas of this study was to determine the internal (latent) structure of adaptive performance. Also, the study had the goal of determining the nature of the relationship between individual adaptive performance and other concepts that can be assumed to be determinants or outcome variables in relation to adaptive performance in a war environment. In this connection, in accordance with previous research findings, it was assumed that certain dimensions of the personality of the HEXACO model, such as emotionality, conscientiousness and openness, and a separate dimension of personality - disintegration, as well as certain situational variables like an exposure to war stressors and subjective reaction to experienced stressors, can have the status of a determinant of adaptive performance. For the unfavorable outcome variables of individual adaptive performance in the war environment it was assumed variables "the degree of manifestation of the symptoms of posttraumatic stress disorder" and "the degree of manifestation of other adverse effects of exposure to war stressors"...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectадаптивна успешност, ратно окружење, структурални модел, медијатор, модератор, посттрауматски стресни поремећајsr
dc.subjectadaptive performance, war environment, structural model, mediator, moderator, posttraumatic stress disorderen
dc.titleСтруктура и улога индивидуалне адаптивне успешности у ратном окружењуsr
dc.title.alternativeStructure and role of individual adaptive performance in warfareen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record