Now showing items 1550-1569 of 10341

  Title
  Dizajn i sinteza inhibitora botulinum neurotoksina A i parazita Plasmodium falciparum [1]
  Dizajniranje peptidnih i nepeptidnih inhibitora proteinskih interakcija ciklin-zavisne kinaze 9 i ciklina T1 primenom računarskih metoda [1]
  Dizajniranje, sinteza i biološka aktivnost aminoalkoksi derivata fenilpropiofenona [1]
  Dizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke karakteristike ß-hidroksi-ß- arilalkanskih kiselina [1]
  Dizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke osobine amida kortienskih kiselina antiflamatornih steroida [1]
  Djura Jaksić's paintings [1]
  Do lie scales measure faking or substantive dimensions of personality [1]
  Dobijanje alkilamino i aralkilamino derivata marinskog hinona avarona i model-jedinjenja i ispitivanje njihove citotoksične i antibakterijske aktivnosti [1]
  Dobijanje aminokiselinskih derivata avarona i tert-butilhinona i ispitivanje njihove biološke aktivnosti [1]
  Dobijanje celuloznih vlakana specijalnih svojstava metodama hemijskog modifikovanja [1]
  Dobijanje cink-oksidnih varistora sa submikronskom veličinom zrna i izrazito visokim poljem proboja [1]
  Dobijanje i karakterisanje nanokompozitnih hidrogelova na bazi alginata i nanočestica srebra za primenu u biomedicini [1]
  Dobijanje i karakterizacija fosforvolframovih bronzi dopiranih jonima litijuma, magnezijuma i europijuma [1]
  Dobijanje i karakterizacija nemineralizovanih i mineralizovanih biomaterijala na bazi polisaharida morskih algi i esencijalnog metala cinka [1]
  Dobijanje litijum halogenidnih klastera tipa LinX (X=F, I, n=2-6) pomoću Knudsenove ćelije postavljene u jonizacionu komoru masenog spektrometra i određivanje njihovih svojstava [1]
  Dobijanje nanokompozita na bazi termoplastičnih polimera i uticaj nanočestica oksida titana i gvožđa na njihova svojstva [1]
  Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju proizvodnje novih disperzno ojačanih sinterovanih materijala u sistemu Cu-Al2O3 [1]
  Dobijanje novih likera sa funkcionalnim svojstvima od odabranog lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja [1]
  Dobijanje ZrO2 i ZrO2/SiC prahova karbotermalnom redukcijom ZrSiO4 [1]
  Dobijanje, karakterizacija i optimizacija hipolipemijskih ekstrakata matičnjaka (Melissa officinalis) i grčkog semena (Trigonella foenum-graecum) natkritičnim ugljenik (IV)-oksidom [1]