Now showing items 3662-3681 of 10717

  Title
  Ka dijaloškom perfekcionizmu: epolitička filozofija Stenlija Kavela [1]
  Kant's theory of feeling [1]
  Kantova teorija osećaja [1]
  Karakterisanje hemijskog sastava sedimenta bokokotorskog zaliva korišćenjem energetski disperzivne rendgenske fluorescentne spektrometrije (ED-HRF) [1]
  Karakteristike asfaltnih mešavina sa agregatom od recikliranog betona [1]
  Karakteristike belih sireva u salamuri proizvedenih od kozjeg mleka tretiranog različitim termičkim tretmanima [1]
  Karakteristike čajne gljive - kombuhe, fermentisane u prisustvu ekstrakata odabranih vrsta medicinskih gljiva [1]
  Karakteristike kompozita i dentinskih zamenika od značaja za optička svojstva finalne restauracije [1]
  Karakteristike kvaliteta života i mentalnog zdravlja dece i adolescenata koji su u sistemu socijalne zaštite [1]
  Karakteristike neuromišićne funkcije vrhunskih karatista različite specijalizacije [1]
  Karakteristike pojedinca kao činioci sitema vrednosti pripadnika Vojske Srbije [1]
  Karakteristike polimetil-metakrilata sa dodatkom nanočestica cink-oksida u izradi totalnih zubnih proteza [1]
  Karakteristike posla i struktura motivacije za rad zaposlenih u sektoru softverskog inženjerstva [1]
  Karakteristike promena, distribucija antigena i ekspresija proinflamatornih citokina u mozgu lisica prirodno inficiranih virusom besnila [1]
  Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64 [1]
  Karakterizacija antimikrobnih supstanci prirodnih izolata Bacillus sp. za primenu u biološkoj kontroli fitopatogenih bakterija i gljiva [1]
  Karakterizacija bakteriocina bakterija mlečne kiseline i mehanizmi delovanja na senzitivne ćelije [1]
  Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom [1]
  Karakterizacija ekstracelularnih proteina bakterija iz rodova Staphylococcus i Lactobacillus [1]
  Karakterizacija ektoenzima koji hidrolizuju vanćelijski ATP i ADP u uterusu pacova i in vitro uticaj kadmijuma, žive i bakra na aktivnost enzima [1]