Show simple item record

Figura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizma;
Father figure in the historical drama of the Serbian Pre-Romanticism and Romanticism

dc.contributor.advisorEraković, Radoslav
dc.contributor.otherMaksimović, Goran
dc.contributor.otherDamjanov, Sava
dc.contributor.otherEraković, Radoslav
dc.creatorПејановић, Жана
dc.date.accessioned2019-03-25T12:17:14Z
dc.date.available2019-03-25T12:17:14Z
dc.date.issued2018-09-27
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija152818485549199.pdf?controlNumber=(BISIS)107469&fileName=152818485549199.pdf&id=11496&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107469&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije152818490856420.pdf?controlNumber=(BISIS)107469&fileName=152818490856420.pdf&id=11497&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije152818490856420.pdf?controlNumber=(BISIS)107469&fileName=152818490856420.pdf&id=11497
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10922
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације јесте фигура оца у историјској драми српског предромантизма и романтизма. Намера истраживања је да на основу обимног корпуса драмских текстова изврши темељна анализа драма у којима је идентификована фигура оца као и да се пружи преглед ликова који се јављају у овој улози. Истраживачки рад ће бити усмерен на проучавање и допуну резултата досадашњих анализа улоге мушких ликова. Успоставиће се примерена типологија главних и епизодних ликова који се у историјским драмама српског предромантизма и романтизма појављују у улози оца. Полазиште дисертације је историјска драма и фигура оца као њен незаобилазни део. Почетна претпоставка је да је психолошка уверљивост наступа појединих јунака последица породичних прилика, а не историјских догађаја. Тежиште истраживачког рада је приказивање јунака чија ауторитативна природа доводи до сукоба, отуђења од породице и самоотуђења. Докторска дисертација би требала подстаћи нека нова питања и одговоре као и нова проучавања историјске драмеsr
dc.description.abstractPredmet istraživanja doktorske disertacije jeste figura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizma. Namera istraživanja je da na osnovu obimnog korpusa dramskih tekstova izvrši temeljna analiza drama u kojima je identifikovana figura oca kao i da se pruži pregled likova koji se javljaju u ovoj ulozi. Istraživački rad će biti usmeren na proučavanje i dopunu rezultata dosadašnjih analiza uloge muških likova. Uspostaviće se primerena tipologija glavnih i epizodnih likova koji se u istorijskim dramama srpskog predromantizma i romantizma pojavljuju u ulozi oca. Polazište disertacije je istorijska drama i figura oca kao njen nezaobilazni deo. Početna pretpostavka je da je psihološka uverljivost nastupa pojedinih junaka posledica porodičnih prilika, a ne istorijskih događaja. Težište istraživačkog rada je prikazivanje junaka čija autoritativna priroda dovodi do sukoba, otuđenja od porodice i samootuđenja. Doktorska disertacija bi trebala podstaći neka nova pitanja i odgovore kao i nova proučavanja istorijske dramesr
dc.description.abstractThe subject of the doctoral thesis research is the figure of a father in the historical drama of Serbian Preromanticism and Romanticism. Based on the large corpus of drama texts, the intention of this research is to do a thorough analysis of dramas where the figure of a father has been identified as well as to present a review of characters appearing in this role. The research work will be aimed on studying and completing the results of the previous analysis of male characters. An appropriate typology of main and episodic characters which appeared in historical dramas of Serbian Preromanticism and Romanticism in the roles of a father,will be established. A starting point of the thesis is the historical drama and the figure of a father as its unavoidable part. The initial assumption is that the psychologically stringent appearance of some heroes is the consequence of family events and not of the historical ones.The centre of the research work is a presentation of the heroes whose authoritative nature leads to conflict, alienation from the family and self alienation, too. The doctoral thesis should induce some new questions and answers as well as a new studying of historical dramaen
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectИсторијска драма, фигура оца, предромантизам,романтизам, историја, народна књижевностsr
dc.subjectIstorijska drama, figura oca, predromantizam,romantizam, istorija, narodna književnostsr
dc.subjecthistorical drama,a figure of afather,Preromanticism,Romanticism,history,folk literatureen
dc.titleФигура оца у историјској драми српског предромантизма и романтизмаsr
dc.title.alternativeFigura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizmasr
dc.title.alternativeFather figure in the historical drama of the Serbian Pre-Romanticism and Romanticismen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record