Show simple item record

Monitoring changes of use of agricultural land in the region of Al-Jafara - Libya by using remote sensing.

dc.contributor.advisorRatkaj, Ivan
dc.contributor.otherGrčić, Mirko
dc.contributor.otherMilanović, Miško
dc.contributor.otherSibinović, Mikica
dc.contributor.otherManić, Emilija
dc.creatorJarad, Ali
dc.date.accessioned2019-02-08T15:49:27Z
dc.date.available2019-02-08T15:49:27Z
dc.date.issued2017-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6579
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19361/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1536793032
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10733
dc.description.abstractSince the beginning of the seventies, a period of regime change in Libya in 1969, the country has witnessed an economic recovery, which resulting in a steady rise in population and thus steady rise in demand for which led to urban expansion on the agricultural area surrounding the cities and the consequent of clear changes in the different land uses. These changes are increasing year after year, especially after the mid-seventies, due to rising incomes and rising standard of living and improved health and educational services and others. During the past number of decades, the pattern of life in the Tripoli region has been transformed, with particular focus on local culture, which has felt the impact of global culture. These changes have brought about new aspects and patterns to life in the city. This study explain the facts that contributed to today's level of development of agricultural production in Aljafara plain, which also known as (Jafara), classify the significant factors of development that affect changes in land use, and enable the understanding of the impact of rural-urban conflict in the agricultural factor of this space. It’s determined the current level of agricultural transformation and predicts the future direction of changes in agricultural production in the peripheral areas of Tripoli region. The inevitable transformation of the current state of agricultural development in the suburban areas could be controlled and function in the future progress of society, where the relevant potentials would be appropriately used, and the production systematically organized. Aljafara region has developed and urban expanded in various areas, like the rest of the Arab capitals and global, which associated with the development and growth of economic activities on the one hand, and high rates of population growth and social transformations on the other hand, that had a clear impact in the expansion of urban growth and spread around the city in all directions. This development has contributed to increased demand for intensive land uses to balance this expansion, which extended to beyond the limits of a city planner. The research area is composed of the settlements in the administrative region of Aljafara. The study provides new insights on agricultural developments...sr
dc.description.abstractОд почетка седамдесетих година прошлог века и смене режима у земљи 1969. године, Либија је доживела економски препород што је утицало и на константан и брзи раст популације. Овакви трендови су водили и ка интензивној урбанизацији земље и неминовној промени начина коришћења пољопривредног земљишта. Све већи приходи од експлоатације нафте од средине 1970-их година, утицали су на побољшање животног стандарда и унапређење здравственог и образовног система што је само убрзало промене које су се одвијале у друштву. Током последњих неколико деценија. начин живота у региону Триполија се у потпуности променио, нарочито када се ради о локалној култури која је потпала под утицај C глобалних културних токова. Овакве промене су донеле потпуно нов аспект и стил живота у градској средини. Ова студија се бави објашњавањем чињеница које су допринеле тренутном нивоу развоја пољопривредне производње у региону Аљџафара , који такође познат као (Јафара), класификовању најзначајнијих фактора који су утицали на промене начина коришћења земљишта и доприноси разумевању утицаја рурално-урбаних конфликата на пољопривреду овог региона. Истраживање је одредило тренутни ниво до којег се дошло у трансформацији и предвиђа будуће промене које ће се десити у пољопривредној производњи у периферним деловима региона Триполија. Неизбежна промена тренутног стања пољопривредног развоја у овим областима требало би да буде у функцији даљег развоја друштва у будућности, при чему ће најважнији ресурси бити адекватно коришћени, а пољопривредна производња системски организована. Урбана област Јафара се проширила и развила у више праваца. Као и код свих светских метропола, развој Аљџафара је повезан са економским развојем на једној страни и високим стопама раста броја становника и друштвене трансформације на другој, што је имало снажан утицај на урбани раст и просторно ширење града. Овако интензиван развој града је утицао на све интензивније коришћење земљишта како би се развој града учинио одрживим, али су потребе за земљом довеле до ширења града ван претходно предвиђених граница градског подручја. Област проучавања се састоји од насеља у административном региону Аљџафара . Студија омогућава увид у нове аспекте пољопривредног развоја. Резултати овог проучавања указују да ширење урбаног простора утиче на пољопривредну производњу више него рурално-урбани конфликти о начину коришћења земљишта. Резултати до којих се дошло у овој докторској дисертацији представљају значајан допринос географској науци и омогућавају ново и свеобухватно знање о трансформацији пољопривредне производње у региону Триполија. Закључци до којих се дошло указују да се специфични исходи промена у пољопривреди одражавају на структурне и територијалне промене у биљној производњи...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsBez licence - direktna primena zakona
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectagriculture, production, Land use, Aljafara region, monitoring changes, remote sensing detectionsr
dc.subjectпољопривреда, производња, начин коришћења земљишта, регион Аљџафара , праћење промена, откривање даљинским очитавањемen
dc.titleМониторинг промена коришћења пољопривредног земљишта даљинском детекцијом у региону Аљџафара - Либијаsr
dc.title.alternativeMonitoring changes of use of agricultural land in the region of Al-Jafara - Libya by using remote sensing.en
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record