Show simple item record

The impact of anthropogenic pollution on soil degradation at wide area of Bor City

dc.contributor.advisorBelanović-Simić, Snežana
dc.contributor.otherKnežević, Milan
dc.contributor.otherRistić, Ratko
dc.contributor.otherMrvić, Vesna
dc.contributor.otherČakmak, Dragan
dc.creatorJaramaz, Darko
dc.date.accessioned2019-01-31T12:46:31Z
dc.date.available2019-01-31T12:46:31Z
dc.date.issued2018-09-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6574
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19350/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513923228
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10725
dc.description.abstractЗемљиште као основни природни ресурс има важну еколошку и производну функцију. Бројни природни и антропогени утицаји доводе до промене равнотеже процеса у земљишту и до његове деградације, а самим тим и до смањење продуктивности услед погоршања физичких, хемијских и биолошких особина земљишта. Од свих хемијских загађивача, тешки метали се сматрају супстанцама које имају посебан еколошки, биолошки и здравствени значај, а њихови извори могу бити природног и антропогеног порекла. Физички, хемијски и биолошки процеси у земљишту ће одредити специјацију, мобилност као и биорасположивост микроелемената. Ерозиони процеси су најчешћи узрок који доводи до физичке деградације земљишта, и подразумева спирање и подривање земљишта (а понекад и матичне стене) под утицајем површинског отицања воде, док еродибилност земљишта представља отпорност земљишта према наведеним ерозионим процесима. Испитивано подручје обухвата области под називом: Тилва Њагра, Чока Купјатра и Чока Куруга, које чине комплекс од 152.91 км2, налазе се 10 км северозападно од Бора. У подручјима где је заступљена интензивна експлоатација руда као што је подручје града Бора од посебног значаја је проучавање и праћење деградиције земљишта због очување његових функција, посебно ако се узму у обзир измерене повишене годишње концентрације појединих тешких метала у ваздуху, као и ружа ветрова која се простире према истраживаном подручју. Одређивање вредности нултог стања земљишта (енгл. background) је неопходна мера приликом процене загађености земљишта у оквиру истраживаног подручја, обзиром да не можемо проценити антропогени утицај због чињенице да геолошки супстрат у свом саставу већ има одређену количину микроелемената. Степен загађења дефинише се одређеним референтним факторима, као што су индекси за процену степена загађености земљишта, чијом употребом можемо утврдити геопросторну дистрибуцију и интезитет загађења. 6 Дефинисан је концептуални модел за приказивање укупне деградације земљишта као и међусобних утицаја физичких, хемијских и других фактора...sr
dc.description.abstractThe soil as a basic natural resource has the main ecological and production function. Numerous natural and anthropogenic effects lead to a change in the balance of the soil process and its degradation, and consequently to a decrease in productivity due to the deterioration of the physical, chemical, and biological soil properties. Of all chemical contaminants, the harmful microelements are considered as substances that have special ecological, biological and health significance, and they can have the natural or anthropogenic origin. Physical, chemical and biological processes in the soil will determine the speciation, mobility and ultimately the bioavailability of microelements. Erosion processes are the most common cause leading to physical soil degradation and involve the erosion and undermining of the soil (and sometimes also the base rock) under the influence of surface swelling caused by water, while the soil erosion is the soil resistance according to the mentioned erosion processes. The Tilva Njagra, Coka Kupjatra and Coka Kurugu research area has 152.91 km2, and it is located 10 km northwest of the Bor City. In areas with the intensive exploitation of ores, such as the area of the Bor City, the study and monitoring of soil degradation is of particular importance, especially taking into account the excessive measured annual concentrations of certain harmful microelements in the air, as well as the wind rose which is it extends towards the research area. Determining of soil background is a necessary measure when assessing soil contamination within the research area since we can not estimate the anthropogenic impact due to the fact that the geological substance in its composition already has a certain amount of harmful microelements. The degree of pollution is defined by certain reference factors, such as the soil pollution indexes for estimating the degree of contamination, which can determine the pollution geospatial distribution and their intensity. 8 A conceptual model has been defined for total soil degradation based on interactions between physical, chemical and other influences...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37006/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдеградација земљишта, атропогено загађење, нулто стање земљишта, индекси за процену степена загађености земљишта, еродибилност земљишта, географски информациони системиsr
dc.subjectsoil degradation, anthropogenic pollution, soil background, indices for assessing the degree of soil contamination, soil erodibility, geographic information systemsen
dc.titleУтицај антропогеног загађења на деградацију земљишта шире околине града Бораsr
dc.title.alternativeThe impact of anthropogenic pollution on soil degradation at wide area of Bor Cityen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record