Show simple item record

Planning approach to the management of beech forests in Serbia

dc.contributor.advisorMedarević, Milan
dc.contributor.otherKrstić, Milun
dc.contributor.otherKošanin, Olivera
dc.contributor.otherPetrović, Nenad
dc.contributor.otherAleksić, Predrag
dc.creatorVasić, Vladimir
dc.date.accessioned2019-01-31T12:46:30Z
dc.date.available2019-01-31T12:46:30Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6568
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19344/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513901468
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10724
dc.description.abstractШуме и шумски екосистеми имају веома велики значај за целокупно људско друштво, при чему живот и опстанак не малог броја људи зависи управо од овог ресурса. Буква и састојине које она гради су широко заступљене, како у Европи, тако и у Србији, те самим тим буква представља најзначајнију врсту на овим просторима, било са економског, било са еколошког аспекта. Kао таква, ова врста је кључна за очување стабилности и биодиверзитета шумских екосистема широм Европе. Планирање газдовања, како шумама уопште, тако и буковим шумама, представља основно средство за обезбеђивање трајног задовољења свих човекових потреба у односу на шуму, а у исто време и за обезбеђивање стабилности шумских екосистема. Имајући у виду учешће букве у укупном шумском фонду Републике Србије, као и проблеме у буковим шумама и шумама уопште, долази се до закључка да би се стање шума у Србији у многоме поправило решавањем проблема газдовања буковим шумама. У прилог наведеном говори и чињеница је да је теоријски основ практичној изради планова оскудан. У исто време, када се данас говори о планирању, врло често се говори о њему као о систему. Основна одлика сваког система је постојање солидне теоријске основе. Имајући у виду све напред наведено, циљ овог рада је употпуњавање теоријског основа планирања газдовања буковим шумама у Србији, тако што би се у омеђеном простору, дефинисаном границама (једно шумско подручје), теоријски предпоставио модел планског приступа одрживом управљању и газдовању шумама. Истраживања за потребе ове докторске дисертације су спроведена у оквиру Тимочког шумског подручја, у шумама којима газдује ЈП „Србијашуме“ Београд. Ово шумско подручје је одабрано за реализацију истраживања првенствено због чињенице да се ради о типично буковом шумском подручју, у коме буква има врло широко распрострањење. Спроведено истраживање се састојало из неколико фаза, припремне фазе, фазе прикупљања и обраде података и завршне фазе...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпланирање, плански приступ, систем газдовања, буква, структура састојина, производност, Тимочко шумско подручје, Србијаsr
dc.subjectPlanning, Planning approach, Management system, Beech, Stand structure, Productivity, Timok forest region, Serbiaen
dc.titleПлански приступ газдовању буковим шумама у Србијиsr
dc.title.alternativePlanning approach to the management of beech forests in Serbiaen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record