Show simple item record

Balance assesment and risk from falling among elderly people

dc.contributor.advisorStošljević, Miodrag
dc.contributor.otherEminović, Fadilj
dc.contributor.otherRadovanović, Saša
dc.contributor.otherKonstantinović, Ljubica
dc.creatorAdamović, Milosav
dc.date.accessioned2019-01-31T12:46:16Z
dc.date.available2019-01-31T12:46:16Z
dc.date.issued2018-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6575
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19351/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50890255
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10721
dc.description.abstractРавнотежа тела човеку омогућава извођење фундаменталних моторних активности, као што су седење, стајање, окретање, савијање, ходање, скакање и трчање у оквиру којих он извршава своје свакодневне животне потребе. Како човек постепено стари, поготову након 65. године живота, тако слабе системи и органи задужени за одржавање равнотеже тела. Тешкоће у одржавању равнотеже тела представљају најважнији фактор ризика за доживљавање падова код старих особа. Падови код старих особа остављају значајне негативне физичке, психичке, социјалне и економске последице, у великој мери компромитују квалитет живота и ограничавају самосталност особе. Основни циљ истраживања био је испитивање статичке и динамичке равнотеже и ризика од пада код особа старије животне доби путем различитих функционалних тестова. Код тестова за процену статичке равнотеже испитивана је Wii платформа за балансирање у циљу побољшавања метријских карактеристика функционалних тестова. Додатни циљ истраживања јесте и испитивање утицаја пола, узраста, телесне масе, когнитивног функционисања, депресије и апатије на способност одржавања статичке и динамичке равнотеже и ризика од пада код групе старих особа која је доживела пад и старих који нису пали, као и независност у обављању свакодневних животних активности. Истраживањем су биле обухваћене 142 особе, од тога 75 (52,8%) мушког и 67 (47,2%) женског пола, који су били подељени на групу A, која је доживела пад (N = 82; 53,7% мушког пола) и групу Б, која није доживела пад (N = 60; 51,7% мушког пола). Старост испитаника се кретала у распону од 64 године и пет месеци до 89 година и шест месеци (AS = 73 године и 11 месеци, SD = 6 година и два месеца). Истраживање је спроведено током јула и августа 2017. године у Дому за одрасла и стара лица „Бежанијска коса“ (Београд), као и у дневним центрима и клубовима за дневни боравак старих особа, који се налазе под покровитељством Геронтолошког центра Београд...sr
dc.description.abstractBody balance allows a person to perform fundamental motor activities, such as sitting, standing, turning around, bending, walking, jumping and running, which he uses to fulfill his/her everyday needs. As a person gradually ages, especially after 65 years of age, systems and organs in charge of maintaining body balance are also aging. Difficulties in maintaining body balance are the most important risk factor for experiencing falls in the elderly. Falls in the elderly leave significant negative physical, psychological, social and economic consequences, greatly compromising the quality of life and limiting the person's independence. The main goal of the study was to examine static and dynamic balance and risk of falls in the elderly through various functional tests. In the static balance tests, a Wii balancing platform was examined in order to improve the metric characteristics of functional tests. An additional goal of the study is to examine the influence of sex, age, body weight, cognitive functioning, depression and apathy on the ability to maintain static and dynamic balance and the risk of falls in a group of elderly people who have experienced a fall and elderly who have not experienced a fall as well as the independence in performing daily life activities. The study included a total of 142 people, 75 (52.8%) males and 67 (47.2%) females, who were divided into group A who have experienced a fall (N = 82; 53.7% male) and group B who have not experienced a fall (N = 60; 51.7% male). The age of the subjects ranged from 64 years and 5 months to 89 years and 6 months (AS = 73 years 11 months, SD = 6 years 2 months). The study was conducted in July and August 2017 in the "Bezanijska kosa" (Belgrade) Center for Adult and Elderly People, as well as in the daily centers and clubs for elderly people which are under the patronage of the Gerontological Center Belgrade...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстаре особе, одржавање равнотеже тела, падовиsr
dc.subjectelderly persons, balance, fallsen
dc.titleПроцена равнотеже и ризика од пада код старих особаsr
dc.title.alternativeBalance assesment and risk from falling among elderly peopleen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record